Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III² 13249.

XML-Ansicht
5
10
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– –Ν– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Η[.]Τ[.]ΧΙ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΙΑΝ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15– – – – – – – – – – – – – – – – – – –Ο󰀺 [τ]ῷ ἀνθ[ρ]ώ̣π̣ῳ̣ – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –τε[. .] ατῶν – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –[. . .] προτ[ρ]ου Μ– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –[. .]Ν [ἡ]μέρᾳ ΚΑΘΕ– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –[.] π̣αραδύvσεσθ̣αι· ε – – – – – – – – – – – – – –
20– – – – – – – – – – – – – – – – –Η󰀺Η󰀱[. .]ς εὐποεία– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –[ὐ]ροσύνη χε[. . .] γεινάμεναι ΑΛΑΡΟ[.]– – – – – – – – – –
– – – – –c.14– – – – [μετὰ] φοντίδο[ς] αθ[μ]ίζοντες μή τι κατὰ τ̣ύ̣χην – – – – – – – –
[– – – – –c.15– – – – β][υ]λευμένοφ’ ἡμῶν λάθοι, δι’ οὗ πρόφ[ασ]ις τῇ προπετείᾳ τῶ[ν]
[προδηλ]ο[υ][έν]ω [τοῦ ἐπι]ουλεύειν τοῖς πρχουσιν τῶν ἀναιτίων τινὰ π[αράσχ]ο[ι]
25[ἐξουσίαν], το[πιβ]άλλουσιν ἰήμασιήθημεν δεῖν διορθωθῆναι. vac. ἀρέσκ[ει]
[οὖν ὅπως, ὅσο] εἰς τ[ὴν] πρὸ ιγʹ Καλ(ανδῶν) Ὀκωρίων τῆς ἡμετέρας δηλαδ ὑπατείας
[Κωνσταντ]υ <καὶ> Μαξμ[ι]νοῦ τῶν Σεβαστῶν τὸ πέμπτον ἀπὸ παρασημιώσεων [ἐκεί]-
νων, [οἵτιν]ς ναχης κρίσεσιν ποβληθέντες τόπον τῷ ταμιείῳ ἐποίησα[ν],
σ[αν]ίας ὑπή[εγκ], [ὗ]τοι τῆς μετέρας εὐσεβείας ταῖς εὐεργεσίαις ἐλευθ[ε]-
30ωθαὶ τοῦ ῦ δ[ὲ] μηδεμία̣ν̣ καθόλου τοιουτότροπον ταμιακὴν δι-
[ι][ὐ], [ὰ]ρ ἀδικῖν τ διανοίᾳ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας
[κ]τα̣[φ]ούτν τῶν γρμμάτων διοχληθῆναί τινας, ἅπερ ἢ ἐκ-
[νήρ], τν ὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐκδικήσει ἐσπουδακώς, ἀπε-
χς εν ἢ [ὥ]σπερ εἰς σπορὰν κέρδους ἢ καὶ διαρπαγῶν ἡ ἀμέτρ[η]-
35τος νῶν κκοήθεια καὶ ἐπάρατος ἐπλάσατο. ἵνα δὲ τῶν τοιου-
τοτσεων οἱ ττλοι ἐκ ῥιζῶν ἐκοπέντες ἀεὶ ἂν κατκοιμισθῶσιν,
γιτέρου θεσμοῦ προκεχωρηκέναι τὰς ἐντολάς, ὥστε ἁπάσας μὲν
πασημιώεις τὰς εἰς τὴν προειρημένην ἡμέραν ἐν ταῖς τοῦ τα-
μπομεμενηκυίας ἐν βιβλείοις εἴται διφθέρες ἢ καὶ χάρταις ἢ ἐ-
40ν οἱ<οι>σδαμματείοις εὐθέως εἰς τὸ στρατόπαιδον ἀποσταλῆναι, δηλα-
δὴ καὶ μεττας τὰς τῆς ἡμετέρας εὐσεβίας φιλανθρωπίας ὡ[ς] ἂν μή, ἀπο-
μεουτοτρόπων γραμμ[α]τίων παρὰ ταῖς προειρημέναις τάξεσιν,
τῷ ῳ τοῦ ἀεὶ ἀ[δι]κ̣εῖν τοὺς ἡμετέρους ἐπαρχικοὺς το[ῖ]ς Καισαρια-
νοῖς πρό μδο[θεί]η, μετὰ ταῦτα δὲ οὐκ ἄλλως εἰ μὴ ἐκ φανερῶν
45ἀποδ καὶ γραμμα[είω]ν ὀρθῶς ἐπιγεγραμμέν<ω>ν εἰς τὸ ταμιακὸν
καλσθαι δκαστήριο, [κεί]νων δὲ τῶν ἡμετέρων δηλώσεων τῇ διδασκαλεί–
ένων, ἵν’ εἴ τ[ινες] ῦ λοιποῦ ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ ἡμετέρου ταμιεί<ου>
τογιμοῖς παρασημ[ει]ς ροσπορισ<θ>εῖεν, μηδενὸς ἐξ ὀνόματος αὐτῶν διο-
χληθέντος ἅπασ<α>ι εἰς τὸ ἡρον στρατόπαιδον εὐθέως ἀποσταλῶσιν. ὅθεν ἀκο-
50λοῷ θεσμῷ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας κατασκοπεῖτα, ἐάν τινι ἀπὸ τού-
του ίτλου τῶν παρασημισεων διόχλησις συνκεινηθῇ, δεῖν αὐτὸν ἐντυχεῖν
τῷ τοῦ ἡγεμόνος ἢ καὶ τῶν ἐπάρχων δικαστηρίῳ, ὧν τῆς ἀποφάσεως ἐξε-
νεχθείσης καὶ τοῦ ἀδικείαν <ὑ>φισταμένου πρόνοια γίγνοιτο, καὶ κατὰ τούτω[ν],
οὕσπερ ἂν ἐν τῇ προτέρᾳ αὐθαδίᾳ διαμένειν συνστέη, εὐτ̣ονίᾳ τῇ προσηκ[ού]-
55σῃ ἡ ἐκδικία γίγνοιτο.
Eure Zustimmung; die wir zum Zeugen haben, setzt in unsere Taten die Zuversicht,
dass in den Augen unserer Milde dies die höchste Sorge immer war
und ist, dass das Glück der römischen Welt, das unserem Wirken
anvertraut ist, gegen absolut alle Betrügereien, die der vergebliche
5Wahn der Caesarianer gegen das ganze menschliche Geschlecht ins Werk
setzt, durch die größten Sicherheiten gestärkt und sicher sei
wenn auch von anderen
die jüngst
- - -
10- - -
- - -
- - -
- - -
- - - dem Menschen - - -
15- - - ihrer - - -
- - - der früheren - - -
- - - am Tag - - -
- - - sich einzuschleichen. Wenn nämlich - - -
- - - der Wohltätigkeit - - -
20- - - Freude - - - entstanden - - -
- - - mit Bedacht abwiegend, dass nichts durch Zufall - - -
- - - von unserem Beschluss unbekannt bliebe, wodurch die Gelegenheit dem blinden Wahn
der genannten Personen eine Möglichkeit böte, nach dem Besitz unschuldiger Menschen zu
trachten, haben wir es für nötig befunden, dies durch Gegenmaßnahmen zu korrigieren. Es
25beliebt uns also, dass alle, die bis zum 19. September, d. h. im Jahr des 5. Konsulats der
Augusti Constantius und Maximianus, wegen der Anzeigen jener, die
unter dem Zwang von unglücklichen Ereignissen den Fiskus an ihre Stelle treten liessen,
Betrügereien erdulden mußten, dass diese durch einen wohltätigen Akt unserer Frömmigkeit
befreit werden und sie auch zukünftig absolut keine solche Belästigung seitens des Fiskus
30fürchten müssen, wie es nämlich in den Augen unserer Menschenliebe als Unrecht erschien,
daß Menschen bedrückt wurden wegen dieser Schriftstücke, die entweder ein persönlicher
Gegner, eifrig bemüht, auch nach dem Tod noch sich zu rächen, aus Feindschaft
verfaßt oder, um Gewinn zu machen oder auch Beute, die unermeßliche und
verfluchte Boshaftigkeit der Caesariani erfunden hat. – Und damit die Schriftstücke
35mit derartigen Belästigungen, mit der Wurzel ausgerottet und für immer vergessen
werden, so sollt ihr wissen, dass die Verordnungen unseres Edikts erlassen wurden, damit
ausnahmslos alle Anzeigen, die an dem oben genannten Tag in den Büros
des Fiskus verblieben sind, ob in Büchern oder Pergament oder Papyri oder
in Urkunden von welcher Art auch immer, unverzüglich an den Kaiserhof geschickt werden,
40damit nämlich nach diesem wohltätigen Akt unserer Frömmigkeit nicht,
wenn Urkunden solcher Art bei den vorher erwähnten Büros verbleiben,
den Caesariani die Gelegenheit geboten wird, in üblicher Weise unseren Provinzialen
Unrecht anzutun, und künftig nicht anders als aufgrund von öffentlichen
Beweisstücken und rechtmäßig verfaßten (Kautions)Urkunden vor den Fiskal-
45Gerichtshof geladen wird, wobei jene durch die Kenntnis unserer Anweisungen
so unterrichtet sind, daß, falls künftig in bisheriger Weise den Kassen unseres Fiskus
Anzeigen eingereicht werden sollten, sie alle, ohne daß ein Bürger in ihrem
Namen belästigt wird, sofort an unseren Kaiserhof geschickt werden. – Daraus ist
gemäß der Verordnung unserer Menschenliebe zu erkennen, daß, wenn jemandem wegen
50dieses aus Anzeigen herrührenden Rechtsanspruchs Belästigungen enstanden, er sich an den
Gerichtshof des Statthaltes oder der Präfekten wenden muß; aus deren Urteil soll
für denjenigen, der dem Unrecht ausgesetzt war, Fürsorge entstehen, und gegen diejenigen,
die als in dem früheren Ungehorsam verharrend sich herausstellen, durch angemessene
Strenge Bestrafung entstehen.