Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG XII 4, 1, 332

XML-Ansicht

A τ̣οῖσδε τ̣ελ̣[έζεται ὁ ἱαρεὺς τοῦ – – – – – – – – – –· καθαίρεται χοίρωι]
ἔρσενι ἐπὶ θαλ̣[άσσαι καὶ θύει τῶι – – – – – – βοῦν – – – – – – – – κ]–
αὶ ἐπιθύει ἀλ[φίτων – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]–
ν ἡμίεκτον, . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 ις, τούτων ο[ὐκ ἀποφορά· – – – – – – – – – – – – – – – – – –] . τ̣ῶ̣–
ι Ἀχαιῶι, ταῦ[τα θύει ὁ ἱαρεύς· – – – – – – – – – – – – – – –]ων, τούτ–
ων οὐκ ἀπ[οφορά· – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ο]ἶ̣σ̣ιγ̣ κα ἁ πόλ–
[ι]ς θύηι κα̣– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –α̣ντας· ἱαρὰ δὲ ἐ–
[πὶ τούτοις ἱαρεὺς παρέχει· ἁ δὲ πόλις τὸ ἀναλισκόμεν]ον ἀργύριον ἐς τ–
10[ὰν θυσίαν ἀποδίδωτι· ἀπολελύσθαι δὲ καὶ ἀρχᾶν τᾶ]νδε τὸν ἱαρῆ· μονα–
[ρχίας – – – – – – – – – – – – –· ἁγνεύεσθ]α̣ι̣ δὲ τῶνδε τὸν ἱαρῆ· μυσαρ–
[ῶι μὴ – – – – – – – μηδὲ παρ᾿ ἥρωνα ἔσθ]ε̣ν μηδὲ παρ᾿ Ἑκάτας Μεγάλ–
[ας μηδὲ – – – – – – – – – – – – – – – –]οις θύεται μηδὲ ὅσσα τοῖς ἐνε–
[– – – – – – – – – – – – – – – –, μηδὲ ἐμ]π̣ατεῖν ἡρῶιον μηδὲ ἐς οἰκίαν
15[ἐσέρπεν ἐν ὁποίαι κα ἄνθρωπος ἀποθά]ν̣ηι ἁμερᾶν πέντε ἀφ᾿ ἇς κα ἁμέ–
[ρας ὁ νεκρὸς ἐξενιχθῆι, μηδὲ ἐς οἰκίαν ἐ]σέρπεν ἐν [ὁ]ποίαι κα γυνὰ τέ–
[κηι ἁμερᾶν τριῶν ἀφ᾿ ἇς κα τέκηι, – – – –] α̣ἴ κα ἐκτρῶι· αἰ δέ τί κα τούτ–
[ων τῶμ μυσαρῶν τῶι ἱαρῆι συμβᾶι φαγέν, πε]ρ̣ιταμέσθω χοίρωι ἔρσενι κ̣–
[αὶ καθαράσθω ἀπὸ χρυσίου καὶ προσπερμεί]ας· αἰ δέ τί κα τῶν ἄλ<λ>ων π̣–
20[α]ρ̣ακρ̣ο̣[ύσει, – – – – – – – – – – – – – – – –] κ̣αθαρὸς ἔστω· αὕτα [ἁ ἱαρε]–
ωσύνα τριακάδ[ος ἔστω – – – – –δᾶν, πεντηκοστύος Ἱ]ππιαδᾶν· v τοῖσ[δε τε]–
λέζεται ὁ ἱαρεὺς τ[οῦ Ζηνὸς τοῦ Πολιέως καὶ τῶ]ν̣ Θεῶν τῶν Δυώ̣[δεκα· κ]–
αθαίρεται χοίρωι ἐ[πὶ θαλάσσαι· θύει δὲ καὶ Ζην]ὶ̣ Πολιῆι βοῦ[ν καὶ Ἀθάν]–
αι Πολιάδι οἶν τε[λέαν κυέοσαν ἐν τῶι – – – – – –]ς ὄρει· ἱερ[ὰ ἐπὶ τού]–
25τοις ἱαρεὺς παρ[έχει· ἁ δὲ πόλις ἀποδίδωτι τῶι ἱαρῆι τὸ] ἀ̣ν[αλισκόμ]–
ενον ἀργύριον ἐς [τὰν θυσίαν· κατὰ τάδε ὁ βοῦς θύεται Ζηνὶ Πολιῆι· ἔνδ]–
ορα ἐνδέρεται· ἐ[φ᾿ ἑστίαν θύεται ἄρτος ἐξ ἡμιέκτου καὶ ἀλφίτων ἡμ]–
ίεκτον καὶ ἄρτος [ἅτερος τυρώδης καὶ τὰ ἔνδορα, ταῦτα θύει ἱαρεὺ]–
ς καὶ ἐπισπένδε̣[ι οἴνου κρατῆρας τρεῖς καὶ ἱερὰ παρέχει· τὰ δὲ τέλε]–
30στρα ἁ πόλις πα[ρέχει· ὁ δὲ ἱαρεὺς ξενίζει τὸν μόναρχον καὶ τὸς ἱα]–
ροποιὸς καὶ κά[ρυκας· γέρη φέρει δέρμα καὶ σκέλος καὶ χέλυος ἥμισυ]
καὶ κοιλίας ἥμ[ισυ· θυαφόρωι δὲ τοῦ σκέλεος τοῦ τῶν ἱαροποιῶν δί]–
δοται ἀκρίσχ[ιον, κάρυξι νώτου δίκρεας, ὑπώμαια, αἱματίου ὀβελὸ]–
ς τρικώλιος, [Νεστορίδαις δὲ νώτου δίκρεας, ἰατροῖς κρέας, αὐλητᾶι κ]–
35ρέας, χαλκ̣[έων καὶ κεραμέων ἑκατέροις τὸ κεφάλαιον· τὰ ἄλλα κρέα]
τ̣ᾶς πόλιος̣· [ταῦτα πάντα οὐκ ἀποφέρεται ἐκτὸς τᾶς πόλιος· – – – –]
[.]αι μηδὲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[. .]ΣΕ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΑΠΕ[.]Γc.3
40– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –έχωντ̣ι Α[.]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –τας, μιᾶς δὲ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ἐ̣κπράσσεσθ
[αι – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – πα]ρ̣έχεσθαι Σ
ΝΟ . [– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τὸν δ]ὲ̣ νεμόμ[ε]–
45νον τὰ μυ̣[σαρὰ – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – –]ΛΟΣΣ[.]
τὰς ιλεας – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 〚 rasura
rasura 〛– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΑΧ
φέροντες ἐκ τοῦ βωμ̣[οῦ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
τὰς ἀγρετὰς ἑρπούσας [– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τὸν χορ]–
50ὸν τῶμ Παμφύλεων ἐπεκ̣[πεμπ– – – – – – – –· – – – – – – – – ἀπαγόν]–
τω ἐς Κῶν τῶι Ἀπόλλων̣[ι τῶι Δαλίωι βοῦν καὶ οἶν τέλεων καὶ τελέαν],
τούτωμ φέρει ὁ ἱαρεὺς γέρη̣ [σκέλη καὶ τὰ δέρματα· τῶι Διὶ τῶι Οὐρίω]–
ι θύεται ἐπὶ καλλιαρίαι καὶ οὔρ̣[ωι – – – – – – – – – – τοῖς τῶι Ἀπόλλ]–
ωνι τῶι Δαλίωι θεωρίαν τελε[ῦσι βοῦς καὶ οἶς τέλεως καὶ τελέα, τούτ]–
55ω̣ν φέρει ὁ ἱαρεὺς γέρη σκέλη [κεφαλὰς πόδας καὶ τὰ δέρματα· τούτων]
τ̣ῶγ κρεῶν οὐκ ἐξαγωγὰ ἐκ Κ[ῶ· – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
ος· v Κνιδίος ἀπάγεν τῶι Ἀπό[λλωνι τῶι Δαλίωι βοῦν καὶ οἶν τέλεων κ]–
αὶ τελέαν καὶ τᾶι Λατοῖ τελ̣[έαν· γέρη φέρει ὁ ἱαρεὺς] σ̣κ̣έλη κεφαλ[ὰς]
πόδας καὶ τὰ δέρματα, το[ύτων τῶγ κρεῶν οὐκ ἐξαγ]ωγὰ ἐκ Κῶ· ἀπάγεν δὲ [ὅ]–
60κ̣κα καὶ ἐ[ς] Δ̣ολφὸς πέμπ[ηται θεωρία – – – – Κ]ώιων ἢ ξένων τῶι Ἀπόλλ–
[ωνι τῶ]ι Δαλίωι ἢ τᾶι Λα̣[τοῖ βοῦν – – – – – –]ω̣ς ἄλλον τᾶι διχομηνία̣–
[ι τοῦ μ]ηνὸς τοῦ Δαλ̣[ίου· – – – – – – – ὁ ἱαρεὺς οἶ]ν̣ ἐπιρρεζέτω τέλεων
[ὑπὲρ Ἀμ]φιαρηϊδᾶν [καὶ ἐπευχέσθω τῶι Ἀπόλλωνι] μὴ ξενικὸν στράτευμ–
[α ἐπιβαλ]ό̣μ̣[ενον – – – – – – – – – – – – – ὅπ]λ̣α φέρεν ἐπ᾿ Ἀμφιαρηΐδ–
65[ας – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] . ἀμνὰν καὶ ἀμνὸν κα
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΑΔΙ v Ἰσθμιώταις διδ–
[ό– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] ὑπὲρ τᾶς πόλιος Α
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τὰ]ν ἱαρεωσύναν τ–
[ὰν – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] . · αἰ δέ τίς κα μετ–
70[αθῆι τι τῶν ἐν τᾶιδε τᾶι διαγραφᾶι γεγραμμένων, ὥστε τ]ὰμ πόλιν ἐξ ὧμ μ–
[ετετέθη – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – βλάπτεσ]θαι, ζαμιούντω
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – –· αἰ δέ τίς κα τῶν ἱα]ρέων ἢ τᾶν ἱαρε–
[ιᾶν – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – παρθ]έ̣νο ἢ γυναικὸς
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τ]ριάκοντα ἁμε
75[ρ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τᾶς ἱαρε]ωσύνας τ[ᾶ]–
[ς – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] τριακ . [. .]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . Μ–c.3
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A Folgendermaßen wird geweiht der Priester des - - - : er wird gereinigt mit einem männlichen
Ferkel über Meerwasser und opfert dem - - - ein Rind - - - und
als Beiopfer Gerste - - -
ein halber hekteus - - -
5hiervon ist keine Fortnahme (erlaubt). - - - dem
Achaion; das opfert der Priester - - -; hiervon
ist keine Fortnahme (erlaubt). - - - , denen die Stadt
opfert, - - -. Die Beiopfer
hierzu bereitet der Priester. Die Stadt bezahlt das aufgewandte Geld für
10das Opfer. Der Priester ist befreit von folgenden Ämtern: dem eines
monarchos , - - -. Der Priester halte sich rein vor folgenden: mit
einem Befleckten zu - - - oder beim Totenmahl zu speisen oder beim (Mahl) der Großen Hekate
oder - - - (wo) - - - geopfert wird oder Knochen den
- - -, noch ein Grab zu betreten oder in ein Haus
15zu gehen, in welchem ein Mensch starb, binnen fünf Tagen von dem Tag an, da
der Tote hinausgetragen wurde, oder in ein Haus zu gehen, in welchem eine Frau gebar,
bitten drei Tagen von dem (Tag) an, da sie gebar, - - - , wenn sie eine Fehlgeburt hatte. Wenn der
Priester dennoch zufällig von diesen befleckten (Speisen) isst, soll er sich umspritzen mit dem (Blut)
des männlichen Ferkels und gereinigt werden mit Gold(staub) und Weizenkörnern. Wenn er einen von
20den anderen (Befleckungen) begangen hat, - - - und er soll rein sein. Dieses Priestertum
gehört der Dreißigschaft - -dai, der Fünfzigschaft Hippiadai. - Folgendermaßen wird
geweiht der Priester des Zeus Polieus und der Zwölfgötter: er wird
gereinigt mit einem Ferkel über Meerwasser und opfert dem Zeus Polieus und der
Athena Polias ein ausgewachsenes, trächtiges Schaf auf dem - -berg. Die Beiopfer
25hierzu bereitet der Priester. Die Stadt bezahlt dem Priester das aufgewandte
Geld für das Opfer. Das Rind wird dem Zeus Polieus geopfert wie folgt: die Wickelopfer
werden gewickelt. Am Herdfeuer wird geopfert ein Brot von einem halben hekteus und ein halber
hekteus Gerstenmehl und ein zweites Brot, käseförmig, und die Wickelopfer; das opfert der Priester
und als Beiopfer drei Krüge Wein, und er bereitet die Opfer. Die Weihe jedoch
30bereitet die Stadt. Der Priester bewirtet den monarchos und die hiero -
poioi und Herolde. Als Ehrengaben nimmt er Haut und Schenkel und die Hälfte vom Bruststück
und die Hälfte vom Bauchstück. Dem Weihrauchträger wird vom Schenkelstück der hieropoioi das
Hüftstück gegeben; dem Herold zwei Portionen vom Rücken, das Stück unter der Schulter, drei Spieße
Blutwurst; den Nestoridai zwei Portionen vom Rücken; den Ärzten Fleisch; dem Flötenspieler
35Fleisch; jedem der Schmiede und Töpfer das Kopfstück. Das andere Fleisch
gehört der Stadt, das alles darf nicht fortgenommen werden außerhalb der Stadt. - - -
- - - noch - - - -
- - -
- - -

B - - -
40- - - sie haben,
- - -, von einer aber
- - - eintreiben
- - - bereiten
- - - der aber bewohnt
45das verunreinigte - - -
die Herden (?) - - -
- - -
die vom Altar tragen - - -
die Jungfrauen, die schreiten - - - den Chor
50der Pamphyloi entsenden - - -. sollen bringen
nach Kos dem Delischen Apollon ein Rind und je ein ausgewachsenes männliches und weibliches Schaf,
davon nimmt der Priester als Ehrengaben Schenkel und die Häute. Dem Zeus Ourios wird
geopfert für günstiges Vorzeichen und guten Fahrtwind - - - für die Teilnehmer an der Festgesandtschaft
für den Delischen Apollon ein Rind und je ein ausgewachsenes männliches und weibliches Schaf, davon
55nimmt der Priester als Ehrengaben Schenkel, Köpfe, Füße und die Häute. Von
diesem Fleisch ist keine Fortnahme aus Kos (erlaubt). - - -
Die Knidier haben dem Delischen Apollon zu bringen ein Rind und je ein ausgewachsenes männliches
und weibliches Schaf und der Leto ein ausgewachsenes weibliches; als Ehrengaben nimmt der Priester Schenkel, Köpfe,
Füße und die Häute. Von diesem Fleisch ist keine Fortnahme aus Kos (erlaubt). Sie haben zu bringen,
60wann immer nach Delphi entsandt wird die Festgesandtschaft - - - von Koern oder Fremden, dem
Delischen Apollon oder der Leto ein Rind - - - ein anderes am Vollmond
des Monats Dalios. - - - Der Priester soll ein ausgewachsenes männliches Schaf opfern
für die Amphiareïdai und von Apollon erflehen, dass kein fremdes Heer
einfällt und - - - die Waffen erhebt gegen die Amphiareïdai.
65- - - je ein männliches und weibliches Lamm und
- - -. Den Isthmiotai soll geben
- - - für die Stadt
- - - das Priestertum
- - -. Wenn aber jemand verändert
70etwas von dem, was in diesem Reglement geschrieben ist, so dass der Stadt aus dem, was
verändert wurde, - - - Schade entstand, sollen ihn strafen
- - -; wenn aber einer der Priester oder der Priesterinnen
- - - einer Jungfrau oder einer Frau
- - - dreißig Tage
75- - - des Priestertums
- - - am dreißigsten
- - -
- - -