Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG XII 4, 1, 348

XML-Ansicht

AI Δ̣[ιομέδων ἀνέθηκ]ε τὸ τ̣έμ̣ε̣νος [τόδε]
Ἡρα̣κλεῖ Δ̣[ιομε]δ̣οντείωι, ἀνέθηκε δ[ὲ]
καὶ τοὺς ξενῶνας τοὺς ἐν τῶι κάπωι
καὶ τὰ οἰκημάτια καὶ Λίβυν καὶ τὰ ἔγγο–
5να αὐτοῦ· ἐόντω δὲ ἐλεύθερο̣[ι] ποιοῦντε–
ς τὰ συντεταγμένα· ἐπιμελέσθων δ̣ὲ α–
ὐτῶν το̣ὶ̣ τῶν ἱερῶν κοινωνεῦντες ὅπως̣
ἐλεύθεροι ὄντες διατελέωντι καὶ μηθε̣[ὶ]–
ς̣ αὐτοὺς ἀδικῆι· θυόντω δὲ τὰ ἱερὰ τοὶ ἐγ̣ [Δι]–
10[ο]μέδον〚δον〛τος καὶ ἀεὶ τοὶ ἐξ αὐτῶν̣ γε
ν[ό]μενοι· ἐχέτω δὲ Λίβυς καὶ τοὶ ἐγ Λίβυο–
ς̣ μ̣ι̣σθοῦ τὸν κᾶπον 〚Μ̣ rasura
rasura 〛 ὅσου κα δοκῆι [κα]λ̣ῶς ἔ–
[χειν, τὸ δὲ μίσθωμ]α̣ ἀποδιδόντω Θευδα̣–
15[ισίου – – –αι, ὥστ]ε ὑπάρχειν ἐς τὰν θυ–
[σίαν Πεταγειτ]ν̣ύο̣υ ἑκκαιδεκάται κ̣[αὶ]
[ἑπτακαιδεκάται· σ]τρώματα δὲ παρε–
[χόντω – – – – – τῶι] Ἡρακλεῖ καὶ τᾶι
[– – – – – – – – – ἐν τα]ῖ̣ς̣ νευμηνίαις·
20[καθαιρόντω δὲ καὶ τὰς] ε̣ἰκόνας τὰςτ
[ῶν προγόνων τῶν Διομέ]δοντος καὶ στ[ε]–
[φανούντω ἑκάσταν αὐ]τ̣[ᾶ]ν ἐπεί κα πανά[γ]–
[υρις ἦι· ἱεράσθω δὲ τοῦ] Ἡρακλεῦς νῦν
[μὲν – – – –, τὸ δὲ λοιπ]ὸ̣ν̣ ἀεὶ ὁ πρεσ<β>ύτ
25[ατος τῶν Διομέδοντος ἐγγό]ν̣ω̣ν· θυόντω δὲ
[τῶι Ἡρακλεῖ καὶ Διομέδ]ο̣[ν]τι μόσχον [ἢ]
[– – – – – – – – τῶι δὲ Διον]ύσωι αἶγα ἢ
[ἔριφον, τᾶι δὲ Ἥραι ἔριφ]ον ἢ αἶγα, τοῖς
[δὲ ἄλλοις θεοῖς πᾶσι, ὧν] τ̣ο̣ὶ βωμοὶ ἐν τ–
30[ᾶι οἰκίαι – – – – – – –], τᾶι δὲ Ἀφροδί[τ]–
[αι – – – – – – – – – – –]ΝΓ[.]Ο̣ΤΛΤΕΣ[.]
[– – – – – – – – – – – αἶγ]α ἢ χοῖρον, τῶι
[δὲ – – – – – – – – – – –· σπονδὰ]ν δ᾿ ἦμεν
[– – – – – – – – – – – – – – τ]ῶι Ἡρακλ
35[εῖ – – – – – – – – – – – – –]ν δὲ ταῖς ἄ[λ]–
[λαις θεαῖς πάσαις καὶ Διομέ]δ̣οντι· ἱερ[ὰ]
[δὲ παρεχέτω ἄρτον ποτὶ τ]ὰν ἀρ̣τ̣οφαγ[ί]–
[αν καὶ οἶνον καὶ μέλι ποτὶ τὰ]ν̣ σ̣πονδὰ̣[ν]
vacat 0,065

B [κ]αὶ ξύλα ποτὶ τὰν θυσίαν· γ̣[έ]–
40ρη δὲ λαμβανέτω τοῦ ἱερέο̣[υ]
ἑκάστου σκέλος καὶ τὸ δέρμα·
ποιεῖν δὲ καὶ τὰν ἀποπυρίδα
κ̣ατὰ τὰ πάτρια· μὴ ἐξῆμεν [δὲ]
μηθενὶ τὰ οἰκήματα τὰ ποτ̣[ὶ]
45τῶι τεμένει μηδὲ τὸ τέμε[ν]–
ος ἐξ〚ε〛ιδιάζεσθαι μηδὲ πωλ[ε]–
[ῖ]ν μηδὲ ὑποτιθέμεν· αἰ δέ κά τ̣[ι]
δ̣έηι τῶν οἰκημάτων ἢ τοῦ [τ]–
εμένευς θεραπείας, ἐπισκ[ε]–
50υαζόντων ἐκ τᾶς ποθόδου̣
ἕκαστα· εἰσαγώγιον δὲ διδό–
τω ὧι κα γένηται παιδίον, οἷ[ς]
μέτεστι τῶν 〚των〛 ἱερῶν, χο[ῖ]–
ρ̣ον, ἱερά, λιβανωτόν, σπονδ–
55άν, στέφανον. vacat

II τὰ δὲ ἀγάλματα καὶ τὰ ἀνα–
θήματα ἔστω ἐν τᾶι οἰκία[ι]
κ̣ατὰ χώραν ὥσπερ καὶ νῦν̣
ἔχει· θύεν δὲ ἑκκαιδεκάται
60μηνὸς Πεταγειτνύου κα[ὶ]
τὸν ξενισμὸν ποιεῖν τῶ[ι]
Ἡρακλεῖ, τὰν δ᾿ ἀποπυρίδα
ἑπτακαιδεκάται· ἐπιμηνί–
ους δ᾿ αἱρεῖσθαι τρεῖς κατ᾿ ἐ–
65νιαυτόν, οἵτινες ἐχθυσεῦν̣–
ται τὰ ἱερὰ μετὰ τοῦ ἱερέως· ἐπι–
μελέσθων δὲ τοὶ ἐπιμήνιοι
ὧγ κα δέηι ποτὶ τὰν δέξ[ιν].

III ἃν δέ τι δέηι ἐπισκευ[ῆς]
70[ἢ τὸ] τέμενος ἢ ὁ κῆπ[ος]
[ἢ οἱ ξ]ενῶνες ἢ τὸ [οἰκη]–
[μάτιο]ν ἢ <ἡ> οἰκία ἢ [καὶ]

C [ἄλλο τι δέηι θ]ε̣ραπε[ίας, – – – – – – –]
[. .]ς ἀρ̣γ̣ύριον ἀπὸ τῶν προσόδ̣ων [τῶν ἀεὶ]
75[πιπτο]υ̣σ̣ῶν ἀπὸ τοῦ τεμένευ̣ς̣ [καὶ τοῦ]
[κήπου] καὶ τῶν ξενώνων, ὅσο̣ν̣ [ἂν φαίνη]–
[ται ἱ]κανὸν εἶναι· τὸ δὲ κατάλοι[πον]
[ἀργ]ύριον καὶ τὰ ἐξαιρήματα δια[ιρεῖν]
[κα]τ̣ὰ μέρη, εἰς ἑκάστην δὲ θυσί[αν τῶι]
80 πιβάλλοντι μέρει χ̣ρᾶσθαι· μὴ ἐξέσ̣–
στω δὲ τοῖς κοινωνοῦσι τῶν ἱερῶγ [γε]–
ωργεῖν τὰ τεμένη μηδ᾿ ἐν τοῖς ξε̣[νῶσι]
ἐνοικεῖν μηδ᾿ ἐν τῆι οἰκίαι τῆι ἐπὶ τ̣[οῦ τε]–
μένευς μηδὲ ἀποθήκηι χρᾶσθαι τῆ̣[ι λέσ]–
85χ̣ηι τῆι ἐν τῶι ἱερῶι μηδὲ{ν} τῶι περιπάτω[ι]
ἂμ μὴ πόλεμος ἦι· ἂν δέ τι[ς] τ̣ῶν [κα]τ᾿ ἀν̣–
δρογένειαν δόξηι τοῖς κο[ιν]ω̣νο̣[ῦσι τῶν]
ερῶν ἐνδειὴς εἶναι τοῖς̣ [ἰ]δί[οι]ς, ἐ̣[πὰν γάμος]
συντελῆται, ποείτω τὸγ [γά]μ̣ον [μηνὸς]
90[Π]εταγειτνύου, ἑκκαιδεκάτηι μὲ[ν συν]–
αιγλίαν, ἑπτακαιδεκάτηι δὲ διαν̣[ομήν],
να ἡ θυσία τῶι Ἡρακλεῖ συντελ[ῆται κα]–
τὰ τὰ πάτρια, ὀκτωκαιδεκάτηι δ[ὲ ἡ συνα]–
γωγή, καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἡμέρ[αις συντε]–
95λ̣είσθω ὁ γάμος· ἡ δὲ στρωμ̣ν[ὴ καὶ τὰ]
[ἀ]γάλματα τῶι Ἡρακλεῖ ἔστω [κατὰ χώ]–
[ρ]α̣ν ὑπάρχοντα, ἔστ᾿ ἂν ὁ γάμ̣[ος συντε]–
[λε]σθῆι· ἀφαιρεῖν δὲ ἀπὸ τῶν ἱερε[ίων, ἃ ἂν]
[δοκ]ῆι καλῶς ἔχειν ἐπὶ τὴν τράπεζ[αν τῶι]
100[θεῶ]ι, τοῖς δὲ λοιποῖς πᾶσι, ὅσα ἐς ξ̣ε̣[νισμὸν]
[οἰκ]ε̣ίων, χράσθω ὁ τὸν γάμον ποιῶν· ἐ̣[φιέτω]
[δὲ] καὶ ὁ ἱερεὺς εἰς τοὺς γάμους τὰ γέρ̣[η τῶι]
[τὸ]ν γάμον ποιοῦντι λαβὼν ὀκτὼ δραχ[μὰς]
[ἐ]κ τῆς προσόδου, καὶ οἱ τὰς οἰκίας ἐκτ[η]–
105μένοι τήν τε ἀνδρείαν καὶ τὴν γυναικ[εί]–
αν παρεχόντω εἰς τοὺς γάμους τὰς οἰκ[ί]–
ας παρεξελόμενοι οἰκήματα εἰς ἀπόθε
σ̣ιν τῶν σκευῶν, ὁ δὲ τὴν ἀνδρείαν ἔχων
[π]α̣ρεχέτω τὴν οἰκίαν καὶ εἰς τὴν θυσί–
110[αν κα]ὶ τὸν ξενισμὸν τοῦ Ἡρακλ[εῦς πά]–
[σας ἡμ]έρας· τούτων δὲ [ἐπιμελέσθων οἱ]
[ἐπιμήνιοι ὅπως οἵ τε γάμοι μετὰ πάσης]
[εὐκοσμίας συντελεσθήσονται καὶ ὅπως]
[ vacat? ]

D [το]ῖς τέκνοις πάντ̣α τὰ δέον
115[τ]α̣ παρασκευᾶτε· τοῖς δὲ ἐπι–
[μ]ε̣λομένοις ὅπως ἕκαστα συ̣[ν]–
[τε]λῆται καθὰ διαγέγραπται
[εἰ]ς δύναμιν εἶναι εὖ εἴη καὶ αὐ–
[τ]οῖς καὶ τοῖς ἐγγόνοις αὐτῶν·
120ἀνέθηκα δὲ καὶ λυχνίας δύο κα[ὶ]
λύχνους χαλκοῦς ἑπταπύ–
ρους δύο καὶ ἐσχάραν τετράγω–
[ν]ον καὶ κρατῆρα καὶ τάπητα
καὶ τράπεζαν καὶ στεφανίσκους̣
125πέντε τοῖς ἀγάλμασιν χρυσοῦς
κ̣αὶ ῥ̣όπαλα δύο καὶ θυμιατήρια̣
τρία κατάχρυσα καὶ κλίνην, ὥσ–
τε πάντα ταῦτα ἱερὰ εἶναι το
Ἡρακλεῦς, καὶ βάθρον τῆς κλί
130νης καὶ κύκλον χαλκοῦν· εἰ ἂ[ν]
δέ τις τολμήσηι καταλύειν τ[ι]
[τ]ῶν ὑπὸ Διομέδοντος συν–
[τ]ε̣ταγμένων ἀδικῶν τὰ ἱερὰ
[κα]ὶ τοὺς προγόνους ὑπὲρ ὧ[ν]
135[γέ]γραπται ἐν τῶι βωμῶι καὶ ἐ[ν]
[τ]ῆ̣ι στήληι, μὴ ἐπιτρέπειν τοὺ[ς]
[ἐ]γ Διομέδοντος 〚Ι– – – – –Ω .〛
[γ]εγενημένους καὶ τοὺς ἐγγ[ό]–
[ν]ους αὐτῶν, ἀλλὰ βοηθεῖν
140[τ]οῖς ἱεροῖς καὶ τοῖς προγόνοι[ς]·
[συ]νάγειν δὲ τοὺς ἐπιμηνί–
[ου]ς καὶ εἰς τὴν αὔριον παρα–
[λ]αμβάνοντας οὓς ἂν αὐ–
[τ]οῖς δοκῆι· ἐπιμηνίους δὲ αἱρεῖσθ[αι]
145[τ]οὺς ἐγ Διομέδοντος καὶ τοὺς ἐγγ[ό]–
[ν]ους αὐτῶν· ἂν δέ τις νόθος ὢν κρ[ι]–
[θ]εὶς γνωσθῆι μετέχειν τῶν ἱερῶ[ν],
μ̣ὴ ἐξέστω αὐτῶι μετέχειν τῶν
[ἱ]ερωσυνῶν· λαμβάνετε δὲ ἀπ[ὸ]
150τῆς προσόδου ὥστε τῶι Πασίω[ι]
ε̣ἰς θυσίαν δραχμὰς πεντήκο[ν]–
τα, ταῖς δὲ Μοίραις τεσσαράκο[ν]–
τα· θυόντω δὲ τῶι Πασίωι κα̣[ὶ]
ταῖς Μοίραις οἱ κατ᾿ ἀνδρογένε[ι]–
155[α]ν· ἀνέθηκα δὲ καὶ ὑαλίνας
[φιά]λας τέσσαρας καὶ χλανίδ[α]
[ἁλο]υργάν· διδόναι δὲ τοῖς Ἡ–
[ρακλ]έοις μερίδας τοῖς συ[μ]–
[πομπε]ύ̣ουσι. vacat

AI Diomedon hat geweiht dieses Heiligtum
dem Diomedonteischen Herakles; er weihte aber
auch die Gasträume in dem Garten
und die Unterkünfte und Libys und dessen
5Nachkommenschaft: sie sollen frei sein, wenn
sie das tun, was vorgeschrieben ist. Sorgen sollen
die Mitglieder des Kultvereines dafür,
dass diese immer frei bleiben und keiner
ihnen Unrecht zufügt. Darbringen sollen die Opfer die
10Nachkommen des Diomedon und jeweils deren
Nachkommen. Haben sollen Libys und die Nachkommen des
Libys den Garten in Pacht, - - -
- - - um soviel es angemessen zu sein
scheint; den Pachtzins sollen sie zahlen im
15Theudaisios am - - -, damit er zur Verfügung steht für
das Opfer am sechzehnten und siebzehnten
Petageitnyos. Ein Lager sollen sie bereiten
- - - für Herakles und für
- - - an den Monatsersten;
20sie sollen auch reinigen die Bilder der
Vorfahren des Diomedon und bekränzen
ein jedes von ihnen, wenn das Fest
stattfindet; Priester des Herakles soll sein jetzt
- - -, in Zukunft jeweils der älteste
25der Nachkommen des Diomedon; opfern sollen sie
für Herakles und Diomedon ein Kälbchen oder
- - -; für Dionysos eine Ziege oder
Zicklein, für Hera ein Zicklein oder eine Ziege, für die
anderen Götter insgesamt, deren Altäre in
30der Kapelle stehen, - - -; für Aphrodite
- - -
- - - Ziege oder Ferkel, für
- - -; ein Trankopfer soll sein
- - - für Herakles
35- - - für die anderen Göttinnen
insgesamt und Diomedon. Die Opfer
soll er darreichen, Brot zu dem Brot-
verzehr und Wein sowie Honig zu dem Trankopfer
vacat 0,065

B und Holz zu dem Opfer. Als Ehren-
40gaben soll er nehmen von jedem
Opfertier Schenkel und die Haut.
Er soll auch das Fischopfer darbringen
in traditioneller Weise. Es ist keinem
erlaubt, weder die Unterkünfte bei
45dem Heiligtum noch das Heiligtum sich
als Privatbesitz anzueignen oder zu verkaufen
oder zu verpfänden. Wenn etwas vonnöten
ist an der Pflege der Unterkünfte
oder des Heiligtums, sollen sie
50ein jedes anschaffen aus den
Einkünften. Als Aufnahmeopfer soll geben,
wem ein Kind geboren wurde, sofern sie
Mitglieder des Kultvereins sind, Ferkel,
(Bei)opfer, Weihrauch, Trankopfer,
55Kranz.

II Die Götterbilder und die Weihgaben
sollen in der Kapelle an Ort und Stelle
verbleiben, wo sie sich auch jetzt
befinden. Man soll opfern am sechzehnten
60des Monats Petageitnyos und
das Gastmahl feiern für
Herakles; das Fischopfer
am siebzehnten. Man soll drei
Opferdiener wählen pro
65Jahr, die die Opfer ausführen
zusammen mit dem Priester. Die Opfer-
diener sollen Sorge tragen für das,
was für den Empfang nötig ist.

III Wenn etwas an Anschaffungen nötig haben sollten
70das Heiligtum oder der Garten
oder die Gasträume oder
das kleine Gebäude oder die Kapelle, oder etwas anderes

C nötig haben sollten an Pflege, - - -
- - - Geld aus den Einkünften, die
75einkommen aus dem Heiligtum und dem
Garten und den Gasträumen, soviel
ausreichend zu sein scheint. Das restliche
Geld und die Sondergelder soll man aufteilen
auf die einzelnen Posten und für jedes Opfer den
80darauf entfallenden Teil verwenden. Es ist nicht
erlaubt den Mitgliedern des Kultvereins, weder das
Heiligtum landwirtschaftlich zu nutzen; noch in den
Gasträumen zu wohnen oder in der Kapelle auf dem
Heiligtum; noch als Abstellraum zu benutzen das
85Bettenzimmer in dem Heiligtum noch die Wandelhalle,
außer wenn Krieg ist. Wenn aber jemand aus der
männlichen Linie den Mitgliedern des Kultvereins
Mangel zu haben scheint an eigenen Mitteln, um seine Hochzeit
auszurichten, soll er die Hochzeit ausrichten im Monat
90Petageitnyos: am sechzehnten das gemeinsame
Essen, am siebzehnten die Verteilung,
damit das Opfer für Herakles begangen wird in
traditioneller Weise, am achtzehnten die Versammlung,
und an den übrigen Tagen soll die Hochzeit
95stattfinden. Das Lager und die Götterbilder
für Herakles sollen an dem Ort
verbleiben, bis die Hochzeit gefeiert
worden ist. Man soll von den Opfern soviel,
wie gut zu sein scheint, dem Gott weglegen
100für den Opfertisch; alles übrige, bestimmt für die Bewirtung
der Mitglieder, soll der verwenden, der die Hochzeit ausrichtet.
Überlassen soll auch der Priester seine Ehrengaben bei Hochzeiten
demjenigen, der die Hochzeit ausrichtet, indem er acht Drachmen
aus den Einnahmen nimmt. Und die Inhaber der (beiden) Häuser
105für Männer und für Frauen
sollen bei Hochzeiten die Häuser
zur Verfügung stellen mit Ausnahme der Räume für das
Abstellen des Mobiliars; der Inhaber des Männerhauses
soll das Haus auch zur Verfügung stellen für das Opfer und
110das Gastmahl für Herakles alle
Tage. Hierfür sollen Sorge tragen die
Opferdiener, damit die Hochzeiten in aller
Pracht ausgestattet werden und damit
[ vacat? ]

D ihr den Kindern alles das, was nötig ist,
115bereitet. Denen aber, die dafür Sorge tragen,
dass ein jedes ausgeführt werde,
wie vorgeschrieben ist, soweit es
in ihren Kräften steht, soll es gut gehen,
ihnen und ihren Nachkommen.
120Ich habe auch gestiftet zwei Leuchter,
zwei eherne Lampen mit je sieben
Flammen, einen viereckigen
Tragealtar, dazu Mischkessel, Teppich,
Tisch und fünf kleine Kränze
125aus Gold für die Götterbilder,
ferner zwei Keulen, drei vergoldete
Räuchergefäße, eine Liege, so
dass dies alles geweiht ist dem
Herakles, und ein Gestell für die
130Liege sowie ein ehernes rundes Tablett. Wenn
einer sich erdreisten sollte, irgendeine von den
Verfügungen des Diomedon zu beseitigen
und dabei an den Opferfeiern und an den
Vorfahren frevelt, über die
135geschrieben ist auf dem Altar und auf
der Stele, sollen dies nicht zulassen die
von Diomedon
abstammenden Kinder und ihre
Nachkommen, sondern den Opferfeiern
140und den Ahnen helfen.
Die Versammlung sollen die Opferdiener
für den kommenden Tag einberufen und
dabei diejenigen hinzuziehen, die ihnen
genehm sind. Opferdiener sollen wählen
145die Kinder des Diomedon und deren
Nachkommen. Wenn aber einer von nachweislich unehelicher
Herkunft als Mitglied des Kultvereins überführt wird,
soll es ihm nicht erlaubt sein, die Priestertümer
zu bekleiden. Nehmt von den
150Einkünften in etwa für Pasios
zum Opfer fünfzig Drachmen,
für die Moiren vierzig.
Opfern sollen für Paisios und
für die Moiren die aus der männlichen
155Linie. Ich weihte auch vier gläserne
Phialen und ein purpurnes
Gewand. Man soll an den
Herakleen Portionen geben
den Teilnehmern an der Prozession.