Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 102
IG I³ 101 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 101

IG I³ 102

IG I³ 103 IG I³ 500
IG I³ 103 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis
Ehrendekret für Thrasyboulos aus Kalydon und andere
Stele
Marmor
410/09
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Robin Osborne
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Robin Osborne
          

1[ἐπὶ Γλαυκί]ππο ἄ[ρ]χον[τ]ος.
2[Λόβον ἐκ] Κεδν ἐγραμμάτευε.
3[ἔδοχσεν τι] βολι καὶ τι δέμοι· hιπποθοντὶ‒
4[ς ἐπρυτάνε]υε, Λόβον ἐγραμμάτευε, Φιλιστίδε‒
5[ς ἐπεστάτε], Γλαύκιππος ρχε : Ἐρ̣ασινίδες εἶπ‒
6[ε· ἐπαινέσα]ι Θρασύβολον ὁς ὄντα ἄνδρα ἀγαθὸ‒
7[ν περὶ τὸν δμ]ον τὸν Ἀθεναίον καὶ πρόθυμον π‒
8[οιν hό τι δύνα]ται ἀγαθόν· καὶ ἀντὶ ν εὖ πεπο‒
9[ίεκεν τέν τε πόλιν] καὶ τὸν δμ̣[ο]ν τὸν Ἀθεναίο‒
10[ν στεφανσαι αὐτὸν χρυσι στε]φάνοι, ποισα‒
11[ι δὲ τὸν στέφανον ἀπὸ χιλίον δρ]αχμν· hοι [δὲ h]‒
12[ελλενοταμίαι δόντον τὸ ἀργύρι]ον. καὶ [ἀνειπ]‒
13[ν τὸν κέρυκα Διονυσίον ἐν τι] ἀγνι hν hέν‒
14[εκα αὐτὸν hο δμος ἐστεφάνοσ]ε ⁝ Διοκλς εἶπε·
15[τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τι βολι]· εἶναι δὲ Θρασύ‒
16[βολον Ἀθεναῖον, καὶ φυλς τε κ]αὶ φρατρίας h‒
17[ν ἂν βόλεται γράφσασθαι αὐτό]ν· καὶ τἆλλα τὰ ἐ‒
18[φσεφισμένα τι δέμοι κύρια ]ναι Θρασυβόλο‒
19[ι· ναι δὲ αὐτι εὑρίσκεσθαι π]αρὰ Ἀθεναίον κ‒
20[αὶ ἄλλο hό τι ἂν δοκι ἀγαθὸν π]ερὶ hν εὐεργέ‒
21[τεκεν τὸν δμον τὸν Ἀθεναίον]. καὶ ἀναγραφσά‒
22[το hο γραμματεὺς τὰ ἐφσεφισμ]ένα· hελέσθαι δ‒
23[ὲ ἐγ βολς πέντε ἄνδρας αὐτί]κα μάλα hοίτινε‒
24[ς] δι[κάσοσι Θρασυβόλοι τὸ μέ]ρος τὸ γιγνόμεν‒
25ον. τὸς [δὲ ἄλλος, hόσοι τότε εὖ ἐ]ποίεσαν τὸν δ‒
26μον τὸν Ἀθε[ναίον, . . . . .10. . . . .]ιν καὶ Ἀγόρατο‒
27ν καὶ Κόμονα [καὶ . . .6. . .]ο̣[.]ο̣[. . . .] καὶ Σῖμον κα‒
28ὶ Φιλῖνον κα[ὶ . . . .8. . . .]α, εὐεργέ[τα]ς [ἀ]ναγράφ‒
29σαι ἐμ πόλε[ι ἐν στέλει λ]ιθίνει τὸν γραμ[μα]τέ‒
30α τς βολς. [καὶ ἔγκτεσι]ν εἶναι αὐτοῖς μπερ
31Ἀθεναίοις, [καὶ γεπέδο]ν καὶ οἰκίας, καὶ οἴκεσ‒
32ιν Ἀθένεσι, [καὶ ἐπιμέλ]εσθαι αὐτν τὲν βολὲν
33τὲν αἰεὶ β[ολεύοσαν κα]ὶ τὸς πρυτάνες, hόπος ἂ‒
34ν μὲ ἀδι[κνται. τὲν δὲ σ]τέλεν ἀπομισθοσάντο‒
35hοι πολεταὶ ἐν τι βο]λι· τὸς δὲ hελλενοταμ‒
36[ίας δναι τὸ ἀργύριον]. ἐὰν δὲ δοκι αὐτὸς καὶ
37[ἄλλο εὑρίσκεσθαι, τὲν] βολὲν προβολεύσασαν
38[ἐχσενεγκν ἐς τὸν δμ]ον : Εὔδικος εἶπε· τὰ μὲν
39[ἄλλα καθάπερ Διοκλς· περὶ] δὲ τν δοροδοκεσ‒
40[άντον ἐπὶ τι φσεφίσματι], ὃ ἐφσεφ[ί]σθε Ἀπολλ‒
41[οδόροι, τὲν βολὲν βολεῦσ]αι ἐν τι πρότει hέδ‒
42[ραι ἐν τι βολευτερί]οι, καὶ κολάζεν, τν [δ]ορο‒
43[δοκεσάντον καταφσ]εφιζομένεν καὶ ἐς δικασ‒
44[τέριον παραδιδσα]ν, καθότι ἂν δοκι αὐτ[ι]· τ‒
45[ὸς δὲ βολευτὰς τὸς] παρόντας ἀποφαίνεν hά[ττ’]
46[ἂν εἰδσιν, καὶ ἐάν] τις ἄλλο εἰδι περὶ τ[ού]‒
47[τον· ἐχσναι δὲ καὶ] ἰδιότει, ἐάν τις βόλετα[ι v ]
vacat
Kein Text vorhanden.
            

1Unter dem Archon Glaukippos.
2Lobon aus (dem Demos) Kedoi war Sekretär.
3Beschluss von Rat und Volk; die Hippothontis
4hatte die Prytanie inne; Lobon war Sekretär; Philistides
5war Vorsteher; Glaukippos war Archon; Erasinides stellte den Antrag:
6zu belobigen Thrasybulos als einen Mann Mit Verdiensten
7um das Volk der Athener und willig, nach Kräften
8Gutes zu tun; und zum Dank dafür, was er an Wohlta-
9ten getan hat der Stadt und dem Volk der Athener,
10ihn zu bekränzen mit goldenem Kranz und anzufertigen
11den Kranz im Wert von tausend Drachmen; Die
12Hellenotamiai sollen das Geld dafür geben. Und dass ausru-
13fe der Herold bei dem Wettbewerb der Dionysien, weswegen
14ihn das Volk bekränzte. Diokles stellte den Antrag:
15das andere, wie vom Rat (beantragt), aber: dass Thrasy-
16bulos Athener sei, und dass er in Phyle und Phratrie, welche
17er wünscht, eingeschrieben werde; und dass alles Übrige,
18was das Volk beschlossen hat, in Kraft bleibe für Thrasybulos;
19dass er auch finden wird bei den Athenern noch andere Auszeichnung,
20deren er für würdig erachtet wird dafür, was er an Wohlta-
21ten dem Volk der Athener erwiesen hat; und das aufzeichne
22der Sekretär die beschlossenen Maßnahmen; dass man wähle
23aus dem Rat unverzüglich fünf Männer, die
24bestimmen sollen den dem Thrasybulos zukommenden Anteil;
25dass die anderen, die damals Wohltaten erwiesen haben dem Volk
26der Athener, - - -is, Agoratos,
27Komon, - - -, Simos,
28Philinos und - - -, als Wohltäter aufzeich-
29ne auf der (Akro)polis auf einer steinernen Stele der Sekretär
30des Rates; dass ihnen auch sei wie Athenern das Recht zum
31Erwerb von Grundstück und Haus, sowie Wohn-
32recht in Athen; dass Sorge trage für sie der Rat,
33der jeweils amtiert, sowie die Prytanen, damit sie
34nicht Unrecht erleiden; dass die Stele in Auftrag geben
35die Poleten im Rat (und) die Hellenotami-
36ai das Geld (dafür) geben. Wenn man beschließt, dass sie noch
37weitere Auszeichnung finden sollen, dass der Rat nach Vorberatung
38den Antrag vor das Volk bringe. Eudikos stellte den Antrag:
39das andere, wie von Diokles (beantragt), aber: betreffs jener, die sich bestechen
40ließen zu dem Beschluss, den ihr gefasst habt für Apollo-
41doros: dass der Rat berate bei der nächsten Sit-
42zung im Prytaneion und Strafe verhänge, wenn er schuldig
43spricht, sie die sich bestechen ließen, und (sie) dem Ge-
44richt überstellt gemäß seinem Beschluss;
45dass die anwesenden Ratsmitglieder darlegen, was
46sie an Kenntnis (hierüber) haben, und wenn sonst noch jemand Kenntnis hat hier-
47über; dass das auch für einen Privatmann möglich ist, sofern er es wünscht.
vacat
            

1In the archonship of Glaukippos (410/9);
2Lobon from Kedoi was secretary.
3The Council and People decided. HippothontisVIII
4was the prytany; Lobon was the secretary; Philistides
5was chairman; Glaukippos was archon (410/9). Erasinides proposed:
6to praise Thrasyboulos, who is a good man
7concerning the Athenian People and keen to do
8all the good he can; and in return for the good he has done
9for the Athenian [city or Council] and People,
10to crown him with a gold crown; and to make
11the crown from a thousand drachmas; and let the
12Greek treasurers give the money; and [to announce
13at the Dionysia] in the competition [for tragedies] the reason why
14the People crowned him. ‒ Diokles proposed:
15In other respects in accordance with the Council, but Thrasyboulos
16shall be an Athenian and be enrolled in whichever [tribe] and phratry
17he wishes; and the other things that [have been voted
18by the People are to be valid] for Thrasyboulos;
19and it shall be possible for him also to obtain from the Athenians
20whatever else may be deemed good concerning his
21benefaction to the Athenian People; and the secretary
22shall write up what has been voted; and to choose
23[five? men from the Council] immediately,
24[to adjudge the portion?] accruing to Thrasyboulos;
25and the others who did good [then] to
26the Athenian People, - -is and Agoratos
27and Komon and - - - and Simon and
28Philinos and - -es, the secretary of the Council
29shall inscribe them as benefactors on the acropolis
30on a stone stele; and they shall have the [right to own property] as
31for Athenians, [both a plot of land] and houses, and to dwell
32at Athens, and the Council in office
33and the prytany shall take care that
34they suffer no harm; and the official sellers shall let the contract
35for the stele [in the Council]; and the Greek treasurers
36shall give the money; and if it decides that they
37[should obtain something else in addition?], the Council shall formulate a proposal
38and bring it to the People. ‒ Eudikos proposed: in
39other respects in accordance with Diokles, but concerning those who have given bribes
40for the decree which was voted for Apollodoros,
41the Council is to deliberate at the next session
42in the Council chamber, and to punish them,
43voting to condemn those who have given bribes [and to bring them?]
44to a court as seems best to it; and
45the Councillors present are to reveal what
46they know, and if there is anyone who knows anything else about
47these men; and a private individual may also (give information) if he wishes to do so.
vacat
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG I 6
 • SEG X 125
 • SEG XXIV 14
 • SEG XXVIII 9
 • SEG XXXI 271
 • SEG XXXII 13
 • SEG XXXVII 16
 • SEG XXXVII 249
 • SEG XLV 9
 • SEG XLVIII 8
 • SEG LII 46
 • SEG LIV 537
 • SEG LVI 21
 • SEG LVI 53
 • SEG LVI 107
 • SEG LVII 3
 • SEG LVIII 15
 • SEG LIX 48
 • SEG LIX 53
 • SEG LXI 50
 • SEG LXII 6
 • SEG LXVI 13
 • SEG LXVII 1557

IG

 • IG I² 110
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.