Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 127
IG I³ 126 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 126

IG I³ 127

IG I³ 128 IG I³ 500
IG I³ 128 IG I³ 500
Athen
Stadtgebiet
Dekret über Ehrungen für Samos.
Stele
Marmor
405/4
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
          

1Κηφισοφῶν Παιανιεὺς
2 ἐγραμμάτευε.
3Σαμίοις ὅσοι μετὰ τ δήμο τ Ἀθηναί
4ων ἐγένοντο vac.
5ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Πόλυμνις Εὐωνυμεὺς
6ἐγραμμάτευε, Ἀλεξίας ἦρχε, Νικοφῶν Ἀθμονεὺς ἐπεστάτει· γνώμη Κλεσόφο
7καὶ συνπρυτάνεων· ἐπαινέσαι τοῖς πρέσβεσι τοῖς Σαμίοις τοῖς τε προτέρο‒
8ις ἥκοσι καὶ τοῖς νῦν καὶ τῆι βολῆι καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις
9Σαμίοις ὅτι ἐσὶν ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ πρόθυμοι ποιν ὅ τι δύνανται ἀγαθόν,
10καὶ τὰ πεπραγμένα αὐτοῖς ὅτι δοκσιν ὀρθῶς ποιῆσαι Ἀθηναίοις καὶ Σαμί‒
11οις· καὶ ἀντὶ ὧν εὖ πεποιήκασιν Ἀθηναίοις καὶ νῦν περὶ πολλ ποινται καὶ
12ἐσηγνται ἀγαθά· δεδόχθαι τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι, Σαμίος Ἀθηναίος ναι,
13πολιτευομένος ὅπως ἂν αὐτοὶ βόλωνται· καὶ ὅπως ταῦτα ἔσται ὡς ἐπιτηδειό‒
14τατα ἀμφοτέροις, καθάπερ αὐτοὶ λέγοσιν, ἐπειδὰν ἐρήνη γένηται τότε περὶ
15τῶν ἄλλων κοινῆι βολεύεσθαι. τοῖς δὲ νόμοις χρῆσθαι τοῖς σφετέροις αὐτῶν
16αὐτονόμος ὄντας, καὶ τἆλλα ποιν κατὰ τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθήκας καθάπερ
17ξύνκειται Ἀθηναίοις καὶ Σαμίοις· καὶ περὶ τῶν ἐνκλημάτων ἃ ἂγ γίγνηται
18πρὸς ἀλλήλος διδόναι καὶ δέχεσθαι τὰς δίκας κατὰ τὰς συμβολὰς τὰς ὄσας.
19[ἐ]ὰν δέ τι ἀναγκαῖογ γίγνηται διὰ τὸν πόλεμον καὶ πρότερον περὶ τῆς πολι‒
20[τ]είας, ὥσπερ αὐτοὶ λέγοσιν οἱ πρέσβες, πρὸς τὰ παρόντα βολευομένος ποιν
21[ἧ]ι ἂν δοκῆι βέλτιστον ναι. περὶ δὲ τῆς ἐρήνης, ἐὰγ γίγνηται, ναι κατὰ ταὐτὰ
22[κ]αθάπερ Ἀθηναίοις, καὶ τοῖς νῦν οἰκσιν Σάμον· ἐὰν δὲ πολεμν δέηι, παρασκ‒
23[ε]υάζεσθαι αὐτὸς ὡς ἂν δύνωνται ἄριστα πράττοντας μετὰ τῶν στρατηγῶν.
24[ἐὰ]ν δὲ πρεσβείαν ποι πέμπωσιν Ἀθηναῖοι, συμπέμπεν καὶ τὸς ἐξάμο παρόντας,
25[ἐά]ν τινα βόλωνται, καὶ συνβολεύεν ὅ τι ἂν ἔχωσιν ἀγαθόν. ταῖς δὲ τριήρεσι
26[ταῖς] ὄσαις ἐς Σάμωι χρῆσθαι αὐτοῖς δναι ἐπισκευασαμένοις καθότι ἂν αὐ‒
27[τοῖς δ]οκῆι· τὰ δὲ ὀνόματα τῶν τριηράρχων, ὧν ἦσαν αὗται αἱ νῆες, ἀπογράψαι
28[τὸς πρέσ]βες τῶι γραμματεῖ τῆς βολῆς καὶ τοῖς στρατηγοῖς, καὶ τούτων εἴ πο
29[. . . . . .11. . . . .]α γεγραμμένον ἐν τῶι δημοσίωι ὡς παρεληφότων τὰς τριήρες,
30[ἅπαντα ἐξαλειψά]ντων οἱ νεωροὶ ἁπανταχόθεν, τὰ δὲ σκεύη τῶι δημοσίωι ἐσ‒
31[πραξάντων ὡς τάχιστα κα]ὶ ἐπαναγκασάντων ἀποδναι τὸς ἔχοντας τούτων
32[τι ἐντελῆ· γνώμη Κλεσόφο καὶ] συνπρυτάνεων· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τῆι βολῆι,
33[ναι δὲ τὴν δωρειὰν Σαμίων τοῖς ἥ]κοσιν, καθάπερ αὐτοὶ αἰτνται, καὶ νμαι
34[αὐτὸς αὐτίκα μάλα ἐς τὸς δήμος καὶ τὰ]ς φυλὰς δέκαχα· καὶ τὴν πορείαν παρα‒
35[σκευάσαι τοῖς πρέσβεσι τὸς στρατηγὸς ὡ]ς τάχιστα καὶ Εὐμάχωι καὶ τοῖς
36[ἄλλοις Σαμίοις πᾶσι τοῖς μετὰ Εὐμάχο ἥκοσ]ι ἐπαινέσαι ὡς σιν ἀνδράσιν
37[ἀγαθοῖς περὶ τὸς Ἀθηναίος· καλέσαι δ’ Εὔμ]αχον ἐ[πὶ δ]εῖπνον ἐς τὸ πρυτανέον
38[ἐς αὔριον. ἀναγράψαι δὲ τὰ ἐψηφισμένα τ]ὸγ γραμμ[ατέα τῆς βο]λῆς μετὰ τῶν
39[στρατηγῶν ἐστήληι λιθίνηι καὶ κατα]θναι ἐς πόλι[ν, τὸς δὲ ἑλλην]οταμίας
40[δναι τὸ ἀργύριον· ἀναγράψαι δ’ ἐς Σά]μωι κατὰ ταὐτὰ τέ[λε]σι [τοῖς ἐκέ]νων.
Kein Text vorhanden.
            

1Kephisophon aus (dem Demos) Paiania
2war Sekretär.
3(Beschluss) für diejenigen Samier, die beim Volk der Athe-
4ner standen. vac.
5Beschluss von Rat und Volk; die Kekropis hatte die Prytanie inne; Polymnis aus (dem Demos) Euonymon
6war Sekretär; Alexias war Archon; Nikophon aus (dem Demos) Athmonon war Vorsteher. Vorlage des Kleisophos
7und der Prytanen-Kollegen: Lob zu sagen den Gesandten der Samier, sowohl denen, die früher
8gekommen sind, als auch den jetzigen, und dem Rat, den Strategen und den anderen
9Samiern, weil sie gute Männer sind und willig, Gutes zu tun nach Kräften,
10und für ihre Leistungen, weil sie richtig gehandelt haben für die Athener und die Sami-
11er; und für das, was sie gut getan haben den Athenern und jetzt um vieles tun und Gutes
12raten, wollen beschließen Rat und Volk: dass die Samier Athener seien,
13wobei sie sich so verwalten, wie sie selbst es wollen; und damit dies möglichst günstig sein werde
14für beide Seiten, erst, wie sie selbst vorschlagen, wenn Frieden eingetreten ist, über
15alles Weitere gemeinsam zu beraten; dass sie ihre eigenen Gesetze anwenden
16und autonom seien und alles andere tun gemäß den Eiden und Verträgen, so wie
17sie zwischen Athenern und Samiern bestehen; und betreffs der Klagen, die erhoben werden
18gegeneinander, dass sie Recht geben und empfangen gemäß den bestehenden Vereinbarungen.
19Falls sich wegen des Kriegs die Notwendigkeit schon eher ergibt betreffs des Bürger-
20rechts, dass, wie die Gesandten selbst vorschlagen, man in der Situation (dann) berate und handel,
21wie man es für das Beste hält; betreffs des Friedens, dass, wenn er eintritt, er sei zu denselben (Bedingungen)
22für die Athener (und) für die jetzigen Bewohner von Samos sein; wenn Krieg zu führen ist, dass sie rüs-
23ten sich selbst nach besten Kräften und handeln zusammen mit den Strategen.
24Wenn die Athener irgendwohin eine Gesandtschaft schicken, dass die aus Samos Anwesenden teilnehmen,
25wenn sie es wünschen, und mit beraten, was sie für das Beste halten; dass sie die Trieren,
26die vor Samos liegen, benutzen zu dürfen man ihnen gewähre, nachdem sie sie so ausgerüstet haben, wie
27sie es für gut befinden; dass die Namen der Trierarchen, denen diese Schiffe unterstanden, aufzeichnen
28die Gesandten für den Sekretär des Rates und die Strategen, und wenn von diesen irgendwo
29[eine Schuld] verzeichnet ist im Archiv wegen ihrer Übernahme der Trieren,
30sollen alles tilgen die Schiffsaufsichtsbeamten vollständig, die Ausrüstung aber für das Archiv ein-
31treiben so rasch als möglich und darauf dringen, dass die derzeitigen Besitzer es zurückzugeben
32in einwandfreiem Zustand. Vorlage des Kleisophos und der Prytanen-Kollegen: das andere, wie vom Rat
33(beantragt), aber: dass das Privileg für diejenigen Samier bestehe, die gekommen sind, so wie sie selbst ersuchen, und man sie verteile
34unverzüglich auf die Demen und auf die Phylen in zehn Teilen; und dass die Reise vor-
35bereiten den Gesandten die Strategen so rasch als möglich, und dass dem Eumachos und
36allen anderen Samier, die zusammen mit Eumachos gekommen sind, man Lob sage als Männern,
37die wohlverdient sind um die Athener; dass man lade Eumachos zum Festessen in das Prytaneion
38auf morgen; dass aufzeichne die Beschlüsse der Sekretär des Rates zusammen mit den
39Strategen auf einer steinernen Stele und aufstellen auf der (Akro)polis; dass die Hellenotamiai
40das Geld geben sollen; dass man sie aufzeichne in Samos in derselben Weise auf deren Kosten.
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LXV 44
 • SEG X 143
 • SEG XXV 40
 • SEG XXXI 271
 • SEG XXXIII 18
 • SEG XXXIV 27
 • SEG XXXVI 23
 • SEG XXXVII 20
 • SEG XXXVII 249
 • SEG XXXIX 324
 • SEG XLII 24
 • SEG XLIII 2
 • SEG XLV 231
 • SEG XLVII 67
 • SEG XLVII 238
 • SEG XLIX 26
 • SEG XLIX 49
 • SEG XLIX 53
 • SEG LV 963
 • SEG LV 1998
 • SEG LV 2109
 • SEG LVI 21
 • SEG LVI 27
 • SEG LVII 1
 • SEG LVII 62
 • SEG LVII 141
 • SEG LVII 2109
 • SEG LVIII 34
 • SEG LX 16
 • SEG LXII 6
 • SEG LXIII 1819
 • SEG LXIV 33
 • SEG LXVII 1557

IG

 • IG I² 126
 • IG II/III² 1 (VV. 1-40)
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.