Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 34
IG I³ 33 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 33

IG I³ 34

IG I³ 35 IG I³ 500
IG I³ 35 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis
Dekret über die Tributzahlungen im Attischen Seebund.
Stele
Marmor
448/7
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
          

1      θεοί·
2ἔδοχσεν τι βολ[ι καὶ τ] δέ‒
3μοι· Οἰνεὶς ἐπρυ̣[τάνευε, Σπ]ου‒
4δίας ἐγραμμάτε[υε, . . .6. . .]ον
5ἐπεστάτε, Κλενί[ας εἶπε· τὲ]μ β‒
6ολὲν καὶ τὸς ἄρχ[οντας ἐν] τσ‒
7ι πόλεσι καὶ τὸς [ἐπισκό]πος ἐ‒
8πιμέλεσθαι hό[πος ἂν χσ]υλλέ‒
9γεται hο φόρος κ[ατὰ τὸ ἔ]τος h
10έκαστον καὶ ἀπά[γεται] Ἀθένα‒
11ζε· χσύμβολα δὲ π[οιέσα]σθαι π‒
12ρὸς τὰς πόλες, hό[πος ἂ]μ μὲ ἐχσ‒
13ι ἀδικν τοῖς ἀ[πάγο]σι τὸμ φ‒
14όρον· γράφσασα δ[ὲ hε] πόλις ἐς
15γραμματεῖον τὸ[μ φό]ρον, hόντιν’ ἂν ἀποπέμπει, σεμε‒
16ναμένε τι συμβ[όλο]ι ἀποπεμπέτο Ἀθέναζε· τὸς δὲ ἀ‒
17πάγοντας ἀποδ[ναι] τὸ γραμματεῖον ἐν τι βολι ἀ‒
18ναγνναι hόταμ[πε]ρ̣ τὸμ φόρον ἀποδιδσι· hοι δὲ πρ‒
19υτάνες μετὰ Διο[νύ]σια ἐκκλεσίαν ποιεσάντον τοῖ‒
20ς hελλενοταμία[σι ἀ]ποδεῖχσαι Ἀθεναίοις τμ πόλ‒
21εον τὰς ἀποδόσα[ς τὸμ φόρον ἐ]ντελ καὶ τὰς ἐλλιπό‒
22σας χορίς, hόσαι [ἄν τινες σιν· Ἀθ]εναίος δὲ hελομέ‒
23νος ἄνδρας τέττ[αρας ἀποπέμπεν ἐπὶ] τὰς πόλες ἀντ‒
24ιγραφσομένος τ[ὸμ φόρον τὸν ἀποδοθέντα κα]ὶ ἀπαι‒
25τέσοντας τὸμ μὲ̣ [ἀποδοθέντα παρὰ τν ἐλλιποσ]ν, τ‒
26ὸ μὲν δύο πλν ἐπ̣[ὶ τὰς ἐπὶ Νέσον καὶ ἐπ’ Ἰονίας ἐπὶ] τ‒
27ριέρος ταχείας, [τὸ δὲ δύο ἐπὶ τὰς ἐφ’ Ἑλλεσπόντο κα]‒
28ὶ ἐπὶ Θράικες· ἐ[σάγεν δὲ ταῦτα τὸς πρυτάνες ἐς τὲμ]
29βολὲν καὶ ἐς τὸ[ν δμον εὐθὺς μετὰ Διονύσια καὶ βο]‒
30λεύεσθαι περὶ τ[ούτον χσυνεχς hέος ἂν διαπραχθ]‒
31ι· ἐὰν δέ τις Ἀθ[εναῖος ἒ χσύμμαχος ἀδικι περὶ τὸ]‒
32ν φόρον, hὸν δεῖ [τὰς πόλες γραφσάσας ἐς γραμματεῖ]‒
33ον τοῖς ἀπάγοσ̣[ιν ἀποπέμπεν Ἀθέναζε, ἔστο αὐτὸν γ]‒
34ράφεσθαι πρὸς [τὸς πρυτάνες τι β]ολομένο[ι Ἀθενα]‒
35ίον καὶ τν χσ[υμμάχον· hοι δὲ πρυτά]νες ἐσαγ̣[όντον]
36ἐς τὲμ βολὲν [τὲν γραφὲν hέν τι]ς ἂγ γράφσετα̣[ι ἒ εὐθ]‒
37υνέσθο δόρο[ν μυρίαισι δραχμ]̣σ[ι h]έκαστος· [h δ’ ἂν]
38καταγνι h[ε βολέ, μὲ τιμᾶν αὐτ]ο̣̑ι κυ̣ρία ἔστο [ἀλλ’ ἐσ]‒
39φερέτο ἐς τ[ὲν ἑλιαίαν εὐθύ]ς̣· ὅτ̣αν δὲ δόχσει [ἀδικ]‒
40ν, γνόμας πο[ιέσθον hοι πρυ]τ̣άν̣ες hό τι ἂν δοκ[ι αὐτ]‒
41ὸμ παθν ἒ ἀ[ποτεῖσαι· καὶ ἐ]άν τις περὶ τὲν ἀπα̣[γογὲ]‒
42ν τς βοὸς ἒ [τς πανhοπλία]ς ἀδικι, τὰς γραφὰ̣[ς να]‒
43ι κατ’ αὐτ κ̣[αὶ τὲν ζεμίαν κ]α̣τὰ ταὐτά· τὸς δὲ [hελλεν]‒
44ο[ταμίας ἀναγράφσαντας ἐ]ς πινάκιον λελ[ευκομέν]‒
45[ον ἀποφαίνεν καὶ τὲν τάχσι]ν τ φόρο καὶ̣ [τὰς πόλες]
46[hόσαι ἂν ἀποδσιν ἐντελ κα]ὶ ἀπογ̣[ράφεν . . . .7. . .]
c. 10 vv. desunt
57[. . . . .9. . . .· χρεματίσαι δὲ καὶ τὲμ] βολὲν τὲν ἐσι[σ]‒
58[αν περὶ τν ἀπαγόντον τὸμ φόρον· h]όσοι δὲ τν ἀπα[γ]‒
59[όντον Ἀθέναζε ἐς τὸ πινάκιον ἀν]αγεγράφαται ὀφέ‒
60[λοντες ἐν τι βολι, τὲμ βολὲν ἐπ]ιδεῖχσαι τι δέμ‒
61[οι κατὰ τὲν πόλιν hεκάστεν· ἐὰν δ]έ τις τμ πόλεον ἀ‒
62[μφισβετι περὶ τ φόρο τς ἀποδ]όσεος, φάσκοσα ἀπ‒
63[οδεδοκέναι . . . . . . . .16. . . . . . . .]θαι τὸ κοινὸν τς
64[πόλεος· . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . .]ας τὰς πόλες καὶ τ‒
65[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . γράφεσ]θαι δὲ μὲ ἐχσναι
66[. . . . . . . .16. . . . . . . ․, τ δὲ γραφέν]τος ὀφελέτο hο γρ‒
67[αφσάμενος τὲν τιμὲν ἐὰν φεύγει]· τὲν δὲ γραφὲν να‒
68[ι πρὸς τὸν πολέμαρχον μενὶ Γαμε]λινι· ἐὰν δέ τις ἀ‒
69[μφισβετεῖ . . . . . . . . .17. . . . . . . .]κλέσες, hε βολὲ βο‒
70[λευσαμένε . . . . . . . . .17. . . . . . . .], ἐσαγόντον δὲ hοι
71[ἐσαγογς ἐς τὲν ἑλιαίαν τὸς Ἀθε]ναίοις τὸμ φόρον
72[ὀφέλοντας hεχσς κατὰ τὸμ πίνα]κα τς μενύσεος· ἐ‒
73[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . τ νέο] φόρο καὶ τ περυσ‒
74[ιν . . . . . .12. . . . . .· τὲν δὲ βολὲν π]ροβολεύσασαν ἐχ‒
75[σενεγκν . . . . . . . . .18. . . . . . . . .] πέρι τι hυστερα‒
76[ίαι ἐς τὸν δμον· . . . . . .12. . . . . . τ]ς hαιρέσεος χρε‒
77[ματίσαι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒] vacat
Kein Text vorhanden.
            

1Götter!
2Beschluss von Rat und Volk;
3die Oineïs hatte die Prytanie inne; Spu-
4dias war Sekretär; - -on
5war Vorsitzender; Kleinias stellte den Antrag: dass
6der Rat und die Archonten in den
7Städten und die Inspektoren
8dafür Sorgen tragen, dass zusammenge-
9bracht wird der Tribut jedes Jahr
10und abgeführt wird nach Athen;
11dass man Kennmarken anfertige
12für die Städte, damit es keine Mög-
13lichkeit gibt zu Ungesetzlichkeiten für die Überbringer des
14Tributs. Wenn die Stadt verzeichnet hat in
15einem Schriftstück den Tribut, den sie abführt, soll sie es nach Siege-
16lung mit der Kennmarke nach Athen senden; dass die Über-
17bringer das Schriftstück überreichen im Rat zum
18Vorlesen, wenn sie den Tribut entrichten. Die Vor-
19steher sollen nach den Dionysien die Volksversammlung einberufen für die
20Hellenotamiai, um den Athenern zu bezeichnen diejenigen von den Städ-
21ten, die den Tribut vollständig entrichtet haben, und die säumigen
22gesondert, wieviele es auch sind. Dass die Athener, die vier Männer
23gewählt haben, diese entsenden zu den Städten, um zu quit-
24tieren den gezahlten Tribut und einzu-
25fordern den nicht gezahlten von den säumigen (Städten),
26und zwar zwei zu den (Städten) auf den Inseln und in Ionien auf
27einer schnellen Triere, zwei zu den (Städten) am Hellespont und
28in Thrakien; dass die Vorsitzenden diese (Punkte) dem Rat vorlegen
29und dem Volk sogleich nach den Dionysien und
30solange darüber ununterbrochen beraten lassen, bis sie ausverhandelt
31sind. Wenn ein Athener oder Bündner rechtswidrig handelt bezüglich des
32Tributs, den die Städte verpflichtet sind in einem Schriftstück
33zu verzeichnen für die Überbringer nach Athen, soll es möglich sein, ihn zu
34verklagen bei den Vorsitzenden für jeden, der dies wünscht, Athener
35oder Bündner; die Vorsitzenden sollen einbringen
36vor den Rat die Klage, die einer eingereicht hat, oder
37bestraft werden wegen Bestechung mit zehntausend Drachmen jeder. Wen aber der
38Rat für schuldig befunden hat, den soll er nicht befugt sein zu bestrafen, sondern
39sogleich vor die Gerichtsversammlung bringen. Wenn man ihn als Täter befunden hat,
40sollen die Vorsitzenden Vorschläge machen, was man für richtig befindet, dass er
41als Strafe oder als Buße erhalte. Und wenn jemand bei der Ablieferung
42des Rindes oder der Panhoplie Unrecht tut, soll Klage sein
43gegen ihn und Bestrafung in der gleichen Weise. Dass die Helleno-
44tamiai nach der Aufzeichnung auf einem getünchten Brett
45bekanntgeben sowohl die Tributveranlagung als auch die Städte,
46welche gezahlt haben vollständig, und aufzeichnen - - -
etwa 10 Zeilen zerstört
57- - - dass verhandle auch der im Amt folgende Rat
58über die den Tribut Zahlenden. Wer von den Über-
59bringern nach Athen auf dem Brett verzeichnet worden ist als Schuld-
60ner in Gegenwart des Rats, den soll der Rat bekanntgeben dem Volk
61einzeln Stadt für Stadt. Wenn eine der Städte wider-
62spricht der Zahlung des Tributes mit der Begründung, be-
63zahlt zu haben, soll - - - die Gemeinschaft der
64Stadt - - - die Städte und
65- - - Klage einzureichen soll nicht möglich sein.
66- - - Dem Beklagten soll schuldig bleiben
67der Kläger die Strafe, wenn dieser er freikommt. Die schriftliche Klage soll erfolgen
68vor dem Polemarchos im Monat Gamelion. Wenn jemand wider-
69spricht - - -, gerichtliche Verfahren, der Rat
70nach Beratung - - - Einleiten sollen das Verfahren die
71Verfahrensleiter in der Gerichtsversammlung gegen die den Athenern den Tribut
72Schuldigen in der Reihenfolge wie auf dem Brett der Anzeige.
73- - - des neuen Tributs und des vorjähr-
74igen - - - der Rat soll nach Vorberatung vorlegen
75- - - hierüber am nächsten
76Tag dem Volk - - - (bezüglich?) der Wahl ver-
77handeln - - -. vacat
            

1Gods.
2The Council and the
3People decided. Oineis was the prytany;
4Spoudias was secretary; - -on
5was chairman. Kleinias proposed: the
6Council and the officials
7in the cities and the overseers
8shall manage that
9the tribute is collected each
10year and brought to Athens.
11Tokens shall be made for the cities,
12so that it shall not be possible
13for those conveying the tribute to do
14wrong. Let the city write on
15a writing tablet the tribute which it is sending, and
16seal it with the token and send it to Athens; and those
17conveying it shall hand over the writing tablet in the Council
18to be read when they hand over the tribute. Let the
19prytany hold an Assembly after the Dionysia for
20the Greek Treasurers to reveal to the Athenians those of
21the cities which have paid the tribute in full and, separately,
22those which have fallen short, [and those?] which [have not paid it?]. The Athenians shall
23elect four men and send them to the cities,
24to give receipts for the tribute which has been paid and to
25demand what has not been paid. [Of those elected] two
26shall sail to [Ionia, Caria and the Islands?] in
27a fast trireme, [and the other two to the Hellespont and?]
28to Thrace. - - - to the
29Council and the People - - -
30deliberate about [these matters continuously until they are settled].
31If any Athenian or ally does wrong concerning the
32tribute which the cities are required to write on a writing tablet
33for those conveying it and to send to Athens, whoever wishes of the Athenians and the allies
34shall be permitted to write an accusation against him to the prytany;
35and let the prytany introduce the accusation
36into the Council [within a certain number of days from when] it is made, or they shall be
37penalised at their accounting for bribery, [ten?] thousand drachmas each. Whomever
38the Council condemns - - - for him the judgement shall be valid - - -
39refer him to - - -. When he is judged to be in the wrong,
40let the prytany formulate proposals about what
41he should suffer or pay. And if anyone does wrong with regard to the bringing
42of the cow and panoply, the accusations
43against him and the punishment shall be handled in the same manner. The Greek Treasurers
44shall write up on a whitened board
45- - - of the tribute and - - -
46- - -
ca. 10 lines missing
57- - - the in-coming Council
58- - - as many of those conveying (scil. the tribute)
59- - - who have been written up as being
60in debt - - - [the Council?] shall indicate to the
61People - - - If any of the cities
62[disputes the payment of the tribute], claiming
63that it has paid it - - - the common body(?) of the
64[city?] - - - the cities and
65- - - it shall not be possible to
66- - - [let the accused / the accuser?] owe
67- - - the accusation shall be
68- - - in the month -. If anybody
69- - - let the Council
70[deliberate?] - - - Let the - - - introduce
71- - - tribute to the Athenians
72- - - the board containing the denunciation (?)
73- - - of the tribute and last year's
74- - - the Council shall formulate a proposal and
75bring it forward - - - on the next day
76[to the People] - - - [to deal with?] - - - of the
77choice - - - . vacat
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG X 31
 • SEG XV 5
 • SEG XIX 8
 • SEG XXI 21
 • SEG XXIII 9
 • SEG XXVI 7
 • SEG XXXIV 1726
 • SEG XXXV 9
 • SEG XXXVI 5
 • SEG XXXVII 6
 • SEG XXXVII 8
 • SEG XXXVII 70
 • SEG XXXVII 225
 • SEG XLII 8
 • SEG XLII 24
 • SEG XLIII 1235
 • SEG XLVIII 48
 • SEG XLVIII 1703
 • SEG L 13
 • SEG L 14
 • SEG L 35
 • SEG L 40
 • SEG LI 55
 • SEG LII 44
 • SEG LIV 63
 • SEG LIV 72
 • SEG LV 261
 • SEG LV 1967 bis
 • SEG LV 1998
 • SEG LVI 27
 • SEG LVI 29
 • SEG LVII 3
 • SEG LVIII 26
 • SEG LIX 23
 • SEG LIX 30
 • SEG LIX 43
 • SEG LIX 48
 • SEG LX 12
 • SEG LX 24
 • SEG LX 78
 • SEG LXIII 36
 • SEG LXV 25
 • SEG LXVII 26
 • SEG LXVII 1557

IG

 • IG I² 66
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.