Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
IG I³ 475 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 475

IG I³ 476

IG I³ 477 IG I³ 500
IG I³ 477 IG I³ 500
Athen
Akropolis
Abrechnung der Vorsteher des Erechtheions
Platten
Marmor
408/7
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
          

1[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐπὶ] Ε[ὐ]κ[τέμονος ἄρχον]τος
2    [ἀρχ]ιτέκτ[ον]
3    [Ἀρχ]ίλοχο[ς]
4    [Ἀγρυ]λθε[ν]

col.I
5[. .]ε̣[.] τ̣ούτ̣[ο]ι̣[ν π]ροσλαβόντοι‒
6[ν] δυοῖν ἀνδροῖν, Σοσίαι Ἀλοπ‒
7εκσι οἰκν :𐅂: Σίνδρονι :𐅂: τὲν
8ὀροφὲν κατιστᾶσιν, τὲν καμπ‒
9ύλεν : σελίδα εἰς ἕδραν καὶ τὰ‒
10ς ἄλλας ἐπαγαγσιν εἰς ἕδρα‒
11ν hεκάστεν, Μάνιδι ἐν Κολλυτ‒:
12ι οἰκντ :𐅂: Κροίσοι ἐν Σκαμ‒
13βονιδν hοικντι :𐅂: Ἀνδρέαι
14ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅂: Πρέπο‒
15ντι Ἀγρυλσι οἰκντι :𐅂: Μέδο‒
16ι ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅂: Ἀπολ‒
17λοδόροι ἐμ Μελίτει hοικντ‒
18ι :𐅂: hικριόματα καθελσιν τὰ
19ἀπὸ τὸν κιόνον τν hεν τι πρ‒
20οστάσει, hὲχς ἀνδράσιν, Τεῦκ‒
21ρος ἐν Κυδαθεναίοι hοικν :𐅂,
22Κέρδον Ἀχσιοπείθος, 𐅂: Κροῖσ‒
23ος ἐν Σκαμβονιδν : hοικν :𐅂: Π‒
24ρέπον Ἀγρυλσι hοικν :𐅂: Κεφ‒
25ισόδορος :𐅂: Σποδίας :𐅂: hικριό‒
26σασι τοῖς ἐνκαυταῖς hεκ τ h
27[ε]ντὸς hυπὸ τὲν hοροφέν, Μάνι‒
28[δι ἐν Κ]ολλυτι : hοικντι :𐅂ΙΙΙ: λ‒
29[εκάνας] ἀναφορέσασιν Πρέπο‒
30[ντι Ἀ]γρυλσι hοικντι :𐅂: Μέδ‒
31[ο]ι ἐμ Μελίτει : hοικντι :𐅂: κεφ‒
32[ά]λαιον hυποργοῖς :𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂
33[Ι]ΙΙΙ𐅁: πρίσταις καθ’ ἑμέραν hερ‒
34γαζομένοις, δυοῖν ἀνδροῖν, h
35εκκαίδεκα hεμερν, δραχμς
36τς hεμέρας hεκάστες, hεκατ‒
37[έ]ροι, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτι hο‒
38ικντι καὶ συνέργοι, ΔΔΔ𐅂𐅂: π‒
39ρίσταις καθ’ ἑμέραν hεργαζο‒
40μένοις, τρίτες δοδεκεμέρο, κ‒
41αλύμματα εἰς τὲν hοροφέν, hε‒
42πτὰ hεμερν, δραχμὴν τῆς hεμ‒
43έρας hεκάστες, δυοῖν ἀνδροῖ‒
44ν, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτι hοικ‒
45ντι καὶ συνέργοι :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂: κεφά‒
46λαιον πρίσταις :ΔΔΔΔ𐅃𐅂: hενκ‒
47αυταῖς, τὸ κυμάτιον hενκέα[ν]‒
48τι τὸ hεπὶ τι hεπιστυλίο[ι τ]‒
49ι hεντός, πεντόβολον τὸ[ν πό]‒
50δα hέκαστον, μισθοτὲς Δι[ονυ]‒
51σόδορος ἐμ Μελίτει hοικ[ν, h]‒
52εγγυετὲς hερακλείδες Ὀ[θε]‒
53ν :ΔΔΔ: κεφάλαιον hενκαυτ[αῖς]
54ΔΔΔ: χρυσοχόοις, χάλχας χ[ρυσ]‒
55όσαντι, προσαπέδομεν τὸ [hοφ]‒
56ειλόμενον τς προτέρας [πρυ]‒
57τανείας, τς hοινεΐδος, Σ[ισύ]‒
58φοι ἐμ Μελίτει hοικντ[ι . . .]
59κεφάλαιον χρυσοχόοις :[. . . μ]‒
60ισθοί· ἀρχιτέκτονι Ἀρχ[ιλόχ]‒
61οι Ἀγρυλθεν :ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂: hυ[πογρ]‒
62αμματεῖ Πυργίονι :ΔΔΔΙΙΙ[ΙΙ: κεφ]‒
63άλαιον μισθ :𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ: σύ[μπα]‒
64ντος ἀναλόματος κεφάλα[ιον]
65Χ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ𐅁.
66ἐπὶ τς Λεοντίδος hεβ[δόμες]
67πρυτανευόσες ⁙ λμμα [παρὰ τ]‒
68αμιν τς θε, π[α]ρὰ Ἀρ[εσαίχμ]‒
69[ο] Ἀγρυλθεν [καὶ συναρχόντο]‒
70[ν], ΧΧΧΧΗΗΗ[𐅂𐅂Ι. . .5. . hαναλόμ]‒
71[α]τα· κε[. . . . . . . . .18. . . . . . . . .]
lacuna
72[. . . . . .12. . . . . . λιθοργικ· ῥα]‒
73[βδόσεος τν κιόνον τν πρὸς]
74[ἕο τν κατὰ τὸν βομόν· τὸν πρὸ]‒
75[ς τ βομ τς Διόνες, Λάοσσος]
76[Ἀλοπεκθεν :Δ: Φίλον hερχιεὺ]‒
77[ς :Δ: Παρμένον Λαόσσο :Δ: Καρίον]
78[Λαόσσο :Δ: hίκαρος :Δ: τὸν hεχόμ]‒
79[ενον hεχσς, Φάλακρος Παιαν]‒
80[ιεὺς :Δ: Φιλόστρατος Παιανιε]‒
81[ὺς :Δ: Θαργέλιος Φαλάκρο :Δ: Φιλ]‒
82[ργος Φαλάκρο :Δ: Γρυς Φαλάκ]‒
83[ρο :Δ: τὸν hεχόμενον hεχσς, hα]‒
84[μεινιάδες ἐν Κοίλει hοικν],
85[Δ: Αἰσχίνες :Δ: Λυσανίας :Δ: Σομέ]‒
86[νες hαμεινιάδο :Δ: Τιμοκράτε]‒
87[ς :Δ: τὸν hεχό]μενον hε[χσς, Σιμ]‒
88[ίας Ἀλοπεκ]σι hοικν, [𐅃𐅂𐅂Ι. Κ]‒
89[έρδον, 𐅃𐅂𐅂Ι]. Σίνδρον Σιμί[ο, 𐅃𐅂]
90[𐅂Ι. Σοκλς] Ἀχσιοπείθος :𐅃𐅂[𐅂Ι].
91[Σαννίον Σι]μ<ί>ο :𐅃𐅂𐅂Ι. hεπιγένε‒
92[ς Σιμίο, 𐅃𐅂]𐅂Ι. Σόσανδρος, 𐅃𐅂𐅂. τ‒
93[ὸν hέκτον] κίονα ἀπὸ τ βομ τ‒
94[ς Διόνε]ς, Θευγένης Πειραιε‒
95[ύς, 𐅃𐅂𐅂𐅂Ι]Ι. Κεφισογένες Πειρα‒
96[ιεύς, 𐅃𐅂]𐅂𐅂ΙΙ. Τεῦκρος ἐν Κυδαθ‒
97[εναίοι] οἰκν :𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κεφισόδ‒
98[ορος ἐν] Σ̣καμβονιδν hοικν,
99[𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Νικ]όστρατος :𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Θε‒
100[υγείτο]ν Πειραιεύς, [𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. .]
101[. . . . .9. . . .] τν κατὰ [τὸν βομό]‒
102[ν· τὸν . . .6. . . ἀ]πὸ τ β[ομ τς Δ]‒
103[ιόνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
lacuna

col.II
104𐅃. τέκτ[ονι καθ’ hεμέραν hεργα]‒
105ζομένοι μι[σθὸς 𐅃ΙΙΙΙΙ τς τ]‒
106ρίτε[ς] δοδε[κεμέρο, πέντε ὀβο]‒
107λὸς τ[ς] hεμ[έρας hεκάστες hε]‒
108πτὰ hε[μ]ερ[ν, . . . . .9. . . . Ἀλοπ]‒
109εκσι hοικ[ντι, 𐅃ΙΙΙΙΙ. τοῖς καλ]‒
110ύμμασι : πε[ρικολλέσαντι hὰ π]‒
111ροσεμισθ[όσαμεν, δυοῖν δραχ]‒
112μαῖν hέκα[στον τὸ hοπαῖον, τε]‒
113ττάρον hο[παίον, Μάνιδι hεν Κ]‒
114ολλυτι h[οικντι, 𐅃𐅂𐅂𐅂. τὸ κυ]‒
115μάτιον περ[ικολλέσαντι hὰ π]‒
116ροσεμισθόσ[αμεν, δυοῖν δραχ]‒
117μαῖν hέκαστ[ον τὸ hοπαῖον, hο]‒
118παῖα ἕχς, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτι]
119hοικντι :𐅃𐅂[𐅂. τὸ κυμάτιον πε]‒
120ρικολλέσαν[τι hὰ προσεμισθ]‒
121όσαμεν, δυοῖ[ν δραχμαῖν hέκα]‒
122στον τὸ hοπα[ῖον, hοπαῖα ἕχς, Κ]‒
123ροίσοι :Δ[𐅂]𐅂. κ[εφάλαιον τεκτο]‒
124νικ :𐅄𐅂𐅂ΙΙΙΙ: [hυποργοῖς καθ’ hε]‒
125μέραν [h]εργ[αζομένοις, τὲν τρ]‒
126οχιλείαν [. . . . . . .14. . . . . . . Κ]‒
127εκροπίο h[. . . . . . .14. . . . . . . Κ]‒
128εκροπικα[. . . . . . . .15. . . . . . .]
129ινας συνθε[. . . . . . .14. . . . . . .]
130σασιν ἐν τι [. . . . .10. . . . . ἀνδ]‒
131ράσι[ν], δραχμ[ὲν τς ἑμέρας, Κό]‒
132νονι, 𐅂: Ἀπολλ[οδόροι :𐅂: Πρέπον]‒
133τι :𐅂: Μέδοι :𐅂: [. . . . . . .14. . . . . . .]
134Μαμμάνοι :𐅂: [. . . . .10. . . . . :𐅂: hίκ]‒
135ρια καθελ[σι καὶ ἀποκομίσα]‒
136σι hαπὸ τ το[ίχο τ πρὸς βορέ]‒
137ο hαφ’ ν τὰ ζ[όιδια ἐτέθε, hέχς]
138ἀνδράσι, Π[ρέποντι :ΙΙΙ: Μέδοι :ΙΙΙ: Ἀ]‒
139πολλοδό[ροι :ΙΙΙ: . . . . . .12. . . . . .]
140αίοι :ΙΙΙ[. . . . . . . .17. . . . . . . . .]
141hοτε[. . . . . . . . . .19. . . . . . . . .]
142μο[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . .]
143ν[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .]
lacuna
144[. . . . . . . . .17. . . . . . . . Φυρόμα]‒
145χ[ος Κεφισιεύς, τὸν τὲν ἅμαχσ]‒
146αν [σ. . . . . . . . . .19. . . . . . . . .β]‒
147άλλ[οντα 𐅄ΔΔΔ. Πραχσίας ἐμ Με]‒
148λίτε[ι hοικν τὸν νεανίσκον]
149τὸν τὸ σ[. . . . . . . . .17. . . . . . . .]
150[. .]ς τ[ὸγ γρ]άφοντα νεα[νίσ]κον
151καὶ τ[ὸμ πρ]ο[σ]ε[στ]τα hαυτι :Η.
152[Μ]υνν[ίον] ἐν Κολλυτι hοικ[ν]
153[. . .]ο[. . κ]αὶ τὲν ἅμαχσαν πλ̣[ὲν]
154[τοῖν ἑμιόν]οιν 𐅄ΔΔΔΔ. Ἀγ[α]θάν‒
155[ορ Ἀλοπεκσι] hοικν τὸ γυνα‒
156[ῖκε τὸ πρὸς τι ἁμ]άχσει καὶ τ‒
157[ὸ hεμιόνο ΗΗΔΔΔΔ. . .6. . .]ν ἐκ
lacuna

col.III
158[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . τ]‒
159[ὸν τὸ δ]όρυ hέχοντα, 𐅄Δ. Φυρόμα‒
160[χος Κ]εφισιεύς, τὸν νεανίσκο‒
161[ν τὸ]ν παρὰ τὸν θόρακα, 𐅄Δ. Πραχ‒
162[σίας] ἐμ Μελίτει hοικν, τὸν h
163[ίππο]ν καὶ τὸν hοπισθοφαν τ‒
164[ὸν πα]ρακρόοντα, ΗΔΔ. Ἀντιφάν‒
165[ες hεκ] Κεραμέον, τὸ ἅρμα καὶ τ‒
166[ὸν νε]ανίσκον καὶ τὸ hίππο τὸ
167[ζευγ]νυμένο, ΗΗΔΔΔΔ. Φυρόμαχ‒
168[ος Κε]φισιεύς, τὸν hάγοντα τὸ‒
169hί]ππον, 𐅄Δ: Μυννίον hαγρυλ‒
170[σι] hοικν, τὸν hίππον καὶ τὸν
171[hά]νδρα τὸν hεπικρόοντα καὶ
172[τὲ]ν στέλεν hύστερον προσέθ‒
173[εκ]ε :ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂. Σκλος hαλοπεκ‒
174[σι] hοικν, τὸν τὸν χαλινὸν hέ‒
175[χο]ντα, 𐅄Δ: Φυρόμαχος Κεφισιε‒
176[ύς], τὸν hάνδρα τὸν hεπὶ τς βα‒
177[κτ]ερίας εἱστεκότα τὸν παρὰ
178[τὸ]ν βομὸν, 𐅄Δ: hίασος Κολλυτε‒
179[ύς], τὲγ γυναῖκα ι ἑ παῖς προσ‒
180[πέ]πτοκε, 𐅄ΔΔΔ v κεφάλαιον hα‒
181[γα]λματοποϊκ, ΧΧΧΗΗΗΔ𐅃 v λ‒
182[μμ]α, <Χ>ΧΧΧΗΗΗ𐅂𐅂Ι: hανάλομα τὸ α‒
183[ὐτ]όν. 𝈼 vacat hεπὶ τς Πανδι‒
184[ονί]δος ὀγδόες πρυτανευούσ‒
185[ες] v λέμματα παρὰ ταμιν τς
186[θε], Ἀρεσαίχμο hαγρυλθεν κ‒
187[αὶ] συναρχόντον, ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂
188[𐅂Ι v hα]ναλόματα. hονέματα· σα‒
189[νί]δες δύο hες ἃς τὸν λόγον hα‒
190[ν]αγράφο[μ]εν, δραχμς hεκατέ‒
191[ρα]ν, 𐅂𐅂. κεφάλαιον hονεμάτον
192[𐅂𐅂]. λιθοργικ· ῥαβδόσεος τν
193[κι]όνον τν πρὸς ἕο τν κατὰ τ‒
194[ὸν] βομόν· τὸν τρίτον hαπὸ τ β‒
195[ομ] τς Διόνες, hαμεινιάδες
196[ἐν Κ]οίλε<ι> hοικν, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. hαισχ‒
197[ίνε]ς :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Λυσανίας, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Σ‒
198[ομέ]νες hαμεινιάδο :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂: Τι‒
199[μοκ]ράτες :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂: τὸν hεχόμεν‒
200[ον ἑχσ]ς, Σιμίας Ἀλοπεκσι h
201[οικν :Δ]𐅂𐅂𐅂. Κέρδον :Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ: Σίν‒
202[δρον Σιμ]ίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σοκλς hαχ‒
203[σιοπείθ]ος, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σαννίον Σι‒
204[μί]ο, Δ[𐅂𐅂ΙΙ]ΙΙΙ. hεπιείκες [Σ]ιμίο :Δ
205[𐅂𐅂Ι]ΙΙΙΙ. Σό[σ]ανδρος Σιμίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ.
206[τὸ]ν hεχόμενον ἑχσς, [h]ονέσι‒
207[μος] Νικοστρ[ά]το :Δ𐅃𐅂[ΙΙΙ]Ι. hεύδο‒
208[χσο]ς Ἀλοπεκσι hο[ικ]ν, Δ𐅃𐅂ΙΙ
209[ΙΙ: Κλ]έον :Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. Σίμ[ον hαγ]ρυλ‒
210[σι h]οικν :Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. [hαντ]ίδοτος
211[Γλαύ]κο, Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. hε[ύδι]κος, Δ𐅃𐅂ΙΙ
212[ΙΙ. τὸν] hεχόμενον [hεχ]σς, Θευγ‒
213[ένες] Πειραιεύ[ς, Δ𐅃]. Κεφισογέ‒
214[νες Π]ειραιεύ[ς, Δ𐅃. Τ]ε[ῦ]κρος ἐν
215[Κυδα]θεναίοι [hοικ]ν, Δ𐅃. Κεφι‒
216[σόδο]ρος ἐ[ν Σκαμβ]ονιδν hοι‒
217[κν], Δ𐅃. Νικό[στρατος] :Δ𐅃. Θευγε‒
218[ίτον] Πειραι[εύς], Δ𐅃. τὸς ὀρθοσ‒
219[τάτ]ας καταχ[σ]ντι τὸ παρὰ τὸ‒
220[ν θ]υεχ βομό[ν], Πολυκλς [Λ]ακι‒
221[άδε]ς :ΔΔΔ𐅃. ῥα[β]δόσεος τν κιό‒
222[νον τ]ν πρὸ[ς ἕ]ο τν κατὰ τὸν β‒
223[ομό]ν· τὸν πρὸς τ βομ τς Διό‒
224[νες, Λ]άοσσος Ἀλοπεκῆ[θ]εν, ΔΔ. Φ‒
225[ίλο]ν hερχι[ε]ύς, ΔΔ. Πα̣ρ̣μ̣ένον Λ‒
226[αόσ]σο, ΔΔ. Κ[αρί]ον Λαόσσο :ΔΔ: hί‒
227[καρος :Δ]Δ. τὸν hεχόμενον [ἑ]χσ‒
228[ς, Φά]λ̣ακρος Παιανιεὺς :ΔΔ: Φιλ‒
229[όστρ]ατος Παιανιε, ΔΔ. Θ[α]ργέλ‒
230[ιος Φ]αλάκρο, [Δ]Δ. Φιλρ[γο]ς Φαλ‒
231[άκρ]ο :ΔΔ. Γρυ[ς] Φαλάκρ[ο], ΔΔ : τὸν
232[hεχ]όμενον [ἑχ]σς, Ἀμ[ει]νιάδε‒
233[ς ἐ]ν Κοίλε[ι οἰ]κν :ΔΔ. Αἰσχίνη‒
234[ς, Δ]Δ. Λυσα[νίας, Δ]Δ. Σο[μ]ένες hαμ‒
235[ει]νιάδ[ο, ΔΔ. Τ]ιμοκ[ρ]άτες, ΔΔ. τὸ‒
236h]εχό[μεν]ον ἑχσς, Σιμίας : Ἀλ‒
237[οπ]εκσι hοικν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κέρδ‒
238[ον], Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Σίνδρο[ν] Σιμίο :Δ𐅂𐅂
239[𐅂𐅂Ι]Ι. Σοκλς hαχσ[ιοπ]είθος, [Δ𐅂]
240[𐅂𐅂𐅂]ΙΙ. Σαννίον Σι[μίο], Δ𐅂𐅂𐅂[𐅂ΙΙ. h]‒
241[επιε]ίκες Σιμίο, [Δ𐅂𐅂]𐅂𐅂[Ι. Σόσα]‒
242[νδρος] :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: τ[ὸν hε]χό[μενον]
243[ἑχσς], hονέσιμ[ος Νικοστράτ]‒
244[ο, Δ𐅃𐅂𐅂]𐅂ΙΙΙ𐅁. h[ε]ύ[δοχσος Ἀλοπεκ]‒
245[σι hοικ]ν, Δ[𐅃𐅂𐅂𐅂. Κλέον, Δ𐅃𐅂𐅂]
246[𐅂ΙΙ. Σίμον hαγρυλσι hοικν, Δ]
247[𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. hαντίδοτος Γλαύκο, Δ𐅃]
248[𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. hεύδικος, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁].
lacuna

col.IV
249αμέ[νοι . .] hε . [. . . . .9. . . . τὲν]
250σελίδα [τ]ὲν [καμπύλεν, δυοῖν δ]‒
251ραχμαῖν hέ[καστον τὸ κάλυμμ]‒
252α, ἓχς hό[ν]τα, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτ]‒
253ι hοικντι, Δ[𐅂𐅂. τὸ καλύμματ]‒
254α ἐχσεργασαμ[ένοι . . .6. . . τὲ]‒
255ν σελίδα ἐν αὐ[τοῖς . . . .8. . . .]
256δυοῖν δρα[χμαῖν hέκαστον τὸ]
257κάλυ[μμα, hὲχς ὄντα, . . . .8. . . .]
lacuna
258[‒ ‒ ‒ κεροπλάσταις τὰ παρα]‒
259δείγματα πλάττοσι τν χαλκ‒
260ν τν h[ε]ις τὰ καλύμματα, Νεσ‒
261εῖ ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅃𐅂𐅂𐅂.
262hέτερον παράδειγμα πλάσαν‒
263τι, τὲν ἄκανθαν, hεις τὰ καλύμ‒
264ματα, Ἀγαθάνορ Ἀλοπεκσι hο‒
265ικν, 𐅃𐅂𐅂𐅂 κεφάλαιον κεροπλ‒
266άσταις :Δ𐅃𐅂. μισθοί· ἀρχιτέκτ‒
267ονι Ἀρχιλόχοι Ἀγρυλθεν, ΔΔ
268Δ𐅃𐅂, hυπογραμματεῖ Πυργίον‒
269ι hοτρυνεῖ :ΔΔΔ. κεφάλαιον μι‒
270σθ, 𐅄Δ𐅃𐅂. ἐνκαυτι τὸ κυμάτι‒
271ον ἐνκέαντι τὸ hεπὶ τι hεπι‒
272στυλίοι τι hεντός, πεντόβο‒
273λον τὸν πόδα hέκαστον, πόδας
274hεκατὸν δεκατρς, μισθοτι
275προσhαπέδομεν πρὸς hι πρό‒
276τερον εἶχε, Διονυσοδόροι ἐμ
277Μελίτει hοικντι, hεγγυετὲ‒
278ς hερακλείδες, Ὀθεν, ΔΔΔΔ𐅂𐅂
279𐅂𐅂Ι: κεφάλαιον hενκαυτι :ΔΔ
280ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: λμμα :ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂
281Ι. ἀνάλομα τὸ hαυτό v : : hεπὶ τ‒
282ς Αἰγεΐδος v λέμματα παρὰ τα‒
283μιν τς θε, παρὰ Ἀρεσαίχμο
284Ἀγρυλθεν καὶ συναρχόντον,
285Χ[.]ΗΗΗ . [. . .6. . .] v hεις ἱερὰ με‒
286[τ]ὰ τν δεμι[ορ]γν, hένει καὶ ν‒
287έαι, hεις θυσίαν τι Ἀθεναία‒
288ι, 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. ἀναλόματα· hονέμα[τ]‒
289α· χάρται hεονέθεσαν δύο hες
290ἃ τὰ ἀντίγραφα hενεγράφσαμ‒
291εν, 𐅂𐅂ΙΙΙΙ. σανίδες τέτταρες, 𐅂𐅂
292𐅂𐅂. χρυσίον hεονέθε hεις τὰς
293χάλκας, πέταλα Η𐅄Δ𐅃Ι, δραχμ‒
294ς hέκαστον τὸ πέταλον, παρ’ Ἀδ‒
295όνιδος ἐμ Μελίτει hοικντο‒
296ς :Η𐅄Δ𐅃𐅂. μόλυβδος hεονέθε [δύ]‒
297ο ταλάντο hεις πρόσθεσι[ν τ]‒
298ν ζοιδίον παρὰ Σοστράτ[ο ἐμ Μ]‒
299ελίτει hοικντος :Δ: χρυσ[ίο π]‒
300ετάλο δύο hεονέθε χρυσ[σαι]
301τὸ hοφθαλμὸ τ κίονος παρ’ [Ἀδ]‒
302όνιδος ἐμ Μελίτει hοικ[ντ]ο‒
303ς, 𐅂𐅂. κεφάλαιον hονεμάτο[ν] Η𐅄
304ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: λιθοργικ· ῥαβδό‒
305σεος τν κιόνον τν πρὸ[ς] ἕο τ‒
306ν παρὰ τὸν βομόν· τὸν [πρὸ]ς τ
307βομ τς Διόνες, Λάο[σσος] Ἀλ[ο]‒
308πε : Φίλον hερχιεύς : Π[αρμ]έν[ον]
309Λαόσσο, Καρίον Λαό[σσο, hίκαρ]‒
310ος, ΗΔ. τὸν hεχόμενο[ν hεχσς, τ]‒
311ὸν δεύτερον, Φάλα[κρος Παιαν]‒
312ιεύς, Φιλόστρ[ατος Παιανιεύ]‒
313ς, Θαργέλιος [Φαλάκρο, Γρυς Φ]‒
314αλάκρο :Η[Δ. τὸν hεχόμενον ἑχσ]‒
315ς, Ἀμειν[ι]άδ[ες ἐν Κοίλε οἰκ]‒
316ν, Λυσαν[ία]ς, Σομέν[ες Ἀμεινιά]‒
317δο, Αἰσχ[ίν]ες, Τιμο[κράτες, ΗΔ. τ]‒
318ὸν hε[χόμ]ενον ἑχσ[ς, Σιμίας Ἀ]‒
319λοπε [h]οικν, Κέρ[δον, Σίνδρον],
320Σοκ[λ]ς, Σαννίο[ν, hεπιείκες, Σ]‒
321ό[σα]νδρος, 𐅄Δ. τ[ὸν hέκτον κίον]‒
322α [ἀπ]ὸ τ βομ τ[ς Διόνες, Θευγ]‒
323έ[νε]ς Πειραι, Κ[εφισογένες Πε]‒
324ι[ρα]ι, Τεῦκρος [ἐν Κυδαθε hοικ],
325Κεφισόδορος, [Νικόστρατος, Θ]‒
326ευγείτον Πειρ, [ΗΔ. κεφάλαιον]
327[λ]ιθοργικ 𐅅. χάλκα[ς ἐργασαμ]‒
328ένοις, Νεσεῖ ἐμ Μελί h[οικν, μ]‒
329ίαν :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Σοτέλες Α[. . . .7. . .],
330μίαν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂: hευμελί[δες] ἐν Σκ‒
331αμ hοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Φίλι[ος] ἐν Σκαμ‒
332βο : hοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Ἀγόρανδρος ἐν
333Κολλυ : hοικ, μίαν :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκα‒
334ς ἐργασαμένοι ἕχς, Μάνιδι ἐν
335[Κολλυτι h]οι, 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκ‒
336[ας hεργ]ασα[μ]ένοι hένδεκα, Στ‒
337[ασιάνα]κτι ἐν Κ[ολ]λυ : hοικντ‒
338[ι, Η𐅄𐅂𐅂𐅂]𐅂: χάλκεν hεργασαμέν‒
339[οι Ἀπισ]τίπποι Κεττίοι :Δ𐅂𐅂𐅂
340[𐅂 v χάλκ]ας hεργασαμένοι τρε‒
341[ῖς, Θεοδ]ότοι hαχαρ ΔΔΔΔ𐅂𐅂. τὸ
342[παράδ]ειγμα hεργασαμένοι, τ‒
343[ὲν hάκα]νθαν, hεις τὲν [hοροφέ]‒
344[ν, hι ο]ὐκ ἐχρησάμεθ[α, Στασιά]‒
345[νακτι h]εν [Κ̣]ολλυ : hοι[κ 𐅃𐅂𐅂𐅂. χά]‒
346[λκεν h]ε̣[ργα]σαμένο[ι . . . .7. . .]
lacuna

fr.XIX
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
347ο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ δυοῖν δρ]‒
348αχμαῖν h[έκαστον ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐμ]
349Μελίτει [hοικντι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ πετά]‒
350λος χρυσ[ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
351μενον χα‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
352λιον hελ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
353χαλκν δ[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐ]‒
354[μ] Μελίτ : h[οικ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ὀφθ]‒
355[α]λμὸ τν [κιόνον ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
356[․χ]ρυσος ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
357[. . . .]ινο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr. XIXA
358‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒λ̣α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
359‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒δ̣εν̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
360‒ ‒ ‒ ‒ ‒ hοικ(ντι) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
361‒ ‒ ‒ ‒ ‒ παρὰ Ἀ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
362‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒σαντ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XX
vacat 0,018
col.I
363[ἐπὶ τς . . . .7. . .]δος : δεκάτε‒
364[ς πρυτανευόσε]ς : λέμματα
365[ἐς τὰ hιερὰ μετὰ τ]ν δεμιοργ‒
366[ν . . . . . . .c.13. . . . . .]νος : ὀ̣πείο
367[. . . . . . .c.14. . . . . . .]ΙΙ𐅁 : Πολυκ‒
368[λς ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]γε
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
col.II
369Ἴασος [‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐ]‒
370μ Με : οἰ[κ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
371𐅂𐅂: Διο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Ἀ]‒
372γαθά[νορ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
373𐅃𐅂ΙΙ: Γ̣ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
374𐅂. Ἀν[τιφάνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXI
375‒ ‒ ‒ ‒ ‒οις ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
376‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Μ̣ικίονι : ε‒ ‒ ‒ ‒ ‒
377‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 𐅂 : κλιμακ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
378[‒ ‒ ‒ τέ]τταρας π[όδας ‒ ‒]
379‒ ‒ ‒ ‒ φύλακι : Ι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
380[‒ ‒ ‒ ‒ τ]ορνευτι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
381‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἔδε ἐς τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
382‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ̣αι̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
383‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒μ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
384‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ε‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
385‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ν‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
386‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
387‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
388‒ ‒ ‒ ‒ ‒γοσι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
389‒ ‒ ‒ ‒ ‒οσες π‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
390‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι :𐅂𐅂𐅂𐅂: α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
391‒ ‒ ‒ ‒ ‒γει :𐅂𐅂𐅂: πρ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
392‒ ‒ ‒ ‒ ‒οτορολεο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
393‒ ‒ ‒ ‒ ‒σιθεο ζευγει :𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
394[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τ]ὰ χσύλα ἐπὶ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
395[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἀνδ]ροῖν δυοῖν :ΙΙ ‒ ‒
396‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ιτα‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
397‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ελο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
398[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Νικό]στρατ[ος ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
399‒ ‒ ‒ ‒ ‒ς. 𐅃𐅂ΙΙΙΙ, Διοκλ[ς ‒ ‒ ‒ ‒]
400‒ ‒ ‒ ‒ ‒ος :ΔΙΙ, Μίκον :𐅃 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
400‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 𐅂𐅂𐅂𐅂, Ἀντιφάνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
401‒ ‒ ‒ ‒ ‒ον 𐅃, Πραχσίας ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
402[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Κ]ολλυ Δ, Ἀριστ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
403[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Λά]οσσος ΙΙΙΙ𐅁, Ἴασ[ος ‒ ‒]
404[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Σ]τράτον Δ, ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
405‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒κίονι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXIV
406‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
407‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ν hεφ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
408‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι σκο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
409‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ασε‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
410[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τὲ]ν γυν[αῖκα ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
411‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒νεν 𐅄‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
412‒ ‒ ‒ ‒ ‒εν το δ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
413[‒ ‒ ‒ γ]υναῖ[κα ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
414‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι : 𐅄 α ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
415‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXV
416θ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
417ογο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ π]‒
418ρὸς βορ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
419ἀπέδομ[εν Φυρομάχοι Κ]‒
420εφισιεῖ : Δ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
421κεφά[λαιον ἀγαλμ]‒
422ατοπ[οϊκ ΧΧ𐅅ΗΗΗ]
423Η𐅃𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
424λμ[μα ΧΧΧ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ]
425ΔΔ𐅃‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
426ἀνά[λομα τὸ hαυτό]·
427σύμ[παντος κεφάλαιον]
428hὸ παρ[ελάβομεν ἀργυρίο παρὰ]
429τν τ[αμιν τν τς θε hοῖς]
430Δορόθ[εος . . .5. . ἐγραμμάτευε]
431Χαιρε[‒ ‒ καὶ συν: ‒ ‒ ‒ ‒]
432ἀνάλ[ομα τὸ hαυτό].
vacat

fr.XXV
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
433[. . . .]ν̣ο̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
vacat 0,029
434ἐπὶ τ[ς ‒ ‒ίδος ‒ ‒ πρυτανευο]‒
435ύ̣σ̣[ε]ς . ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XVIII
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
436‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒Ι
437‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒λευκοτι
438[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ χάλ]κας ἓχς κ‒
439[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ὀ]βολ : hεκα :
440‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ο : hοικ : ΔΔ
441‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ̣αντι τ‒
442‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒χ
8 vv lacerati
vacat 0,10

fr.XXVA
vestigia
443[Ὀνέ]σιμος [Νικοστράτο . . .6. . .]
444[Κε]φισογέ[νες Πειραιεύς . . . .]
445[. . .]𐅂· Ἀμε[ινιάδες ἐγ Κοίλει οἰ]‒
446[κν] 𐅂𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
447[. . .]𐅂· ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXVB
448χρ‒ ‒ ‒
449λε‒ ‒ ‒
450ρα‒ ‒ ‒
451γρ̣‒ ‒ ‒

fr.XXVD
452‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ․ΑΡ
453‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΑΣ:
454‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΧΣ
455‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ :: ΗΗ
456‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ․]ΑΤ
457‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ . .]Μ
458‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ . .]Ε
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXVE
vacat 0,042
459‒ ‒ ‒ ‒ ‒τον π‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
460‒ ‒ ‒ ‒ ‒𐅄𐅂𐅂 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Kein Text vorhanden.
            

1- - - unter dem Archon Ektemon (408/7)
2- - - Bausachverständiger:
3- - - Archilochos
4aus (dem Demos) AgryleI.

col.I
5- - - an diese Zuarbeiter,
6zwei Männer, (an) Sosias, wohnh(aft) in
7Alopeke: 1 dr.; (und an) Sindron: 1 dr. ‒ Für das
8Einziehen der Decke, des ge-
9krümmten Hauptbalkens in sein Auflager und
10der anderen (Unterzüge) in das
11jeweilige Auflager, (an) Manis, wohnhaft in
12Kollytos: 1 dr.; Kroisos, wohnhaft in
13Skambonidai: 1 dr.; Andreas,
14wohnhaft in Melite: 1 dr.; Prepon
15wohnhaft in Agryle: 1 dr.; Medos,
16wohnhaft in Melite: 1 dr.; Apol-
17lodoros, wohnhaft in Melite:
181 dr. ‒ Für den Abbau der Gerüste
19von den Säulen in der Vor-
20halle, an sechs Männer: Teuk-
21ros, wohnhaft in Kydathenaion: 1 dr.;
22Kerdon, (Sklave) des Axiopeithes: 1 dr.; Kroi-
23sos, wohnhaft in Skambonidai: 1 dr.; Pre-
24pon, wohnhaft in Agryle: 1 dr.; Kephi-
25sodoros: 1 dr.; Spoudias: 1 dr. ‒ Für den Gerüsttransport
26für die Maler aus den Innenräumen
27unter die Decke, (an) Manis,
28wohnhaft in Kollytos: 1 dr. 3 ob. ‒ Für das
29Herantragen der Mörteltröge(?) an Prepon,
30wohnhaft in Agryle: 1 dr.; an Me-
31dos, wohnhaft in Melite: 1 dr. ‒ Summe
32für Handlanger: 84 dr.
334 ½ ob. ‒ Für Sägearbeiten, die in (Tages)lohn ge-
34leistet wurden, (an) zwei Männer, sechs-
35zehn Tage, für eine
36Drachme je Tag an jeden,
37(an) Radios, wohnhaft in Kolly-
38tos, und Mitarbeiter: 32 dr. ‒ Für Säge-
39arbeiten, die in Tages(lohn) geleistet
40wurden, für den dritten Zwölf-
41Tage-Abschnitt, Kassetten-
42deckel für die Decke, sieben Tage, für eine Drachme
43je Tag, (an) zwei Männer, (an)
44Radios, wohnhaft in Kollytos, und
45Mitarbeiter: 14 dr. ‒ Summe
46für Sägearbeiter: 46 dr. ‒ Für Maler-
47arbeiten beim Bemalen des Kymation
48an der Innenseite des Epi-
49styls, für fünf Obolen je
50Fuß; Auftragnehmer: Diony-
51sodoros, wohnhaft in Melite; Bür-
52ge: Herakleides aus Oë:
5330 dr. ‒ Summe für
54Maler: 30 dr. ‒ Für Goldschmiedearbeiten
55beim Vergolden der Bronze(rosetten) übernahmen wir
56zusätzlich die aus der vorherigen Prytanie, der
57Oineïs, noch ausstehenden Zahlungen, (an) Sisy-
58phos, wohnhaft in Melite: [.] dr. ‒
59Summe für Goldschmiede: ].] dr. ‒ Ge
60hälter: dem Bausachverständigen Archilochos
61aus (dem Demos) AgryleI: 37 dr.; dem Untersek-
62retär Pyrgion: 30 dr. 5 ob. ‒ Sum-
63me der Gehälter: 67 dr. 5 ob. – Summe
64der Ausgaben insgesamt:
651790 dr. 3 ½ ob. vacat
66Unter der Leontis als siebter
67Prytanie. Einnahmen von den
68Schatzmeistern der Göttin, von Aresaich-
69mos aus (dem Demos) AgryleI und Kollegen:
704302 dr. 1 ob. ‒ Aus-
71gaben: - - -
Lücke
72- - -. ‒ Steinmetzarbeiten: für das Kan-
73nelieren der Säulen nach Osten hin
74beim Altar: 1die (Säule)
75vor dem Altar der Dione: Laossos
76aus (dem Demos) AlopekeX: 10 dr.; Philon aus (dem Demos) Erchi-
77aII: 10 dr.; Parmenon, (Sklave) des Laossos: 10 dr.; Karion
78(Sklave) des Laossos: 10 dr.; (H)Ikaros: 10 dr. - 2die
79nächstfolgende (Säule): Phalakros aus (dem Demos) Paiani-
80aIII: 10 dr.; Philostratos aus (dem Demos) Paiani-
81aIII: 10 dr.; Thargelios, (Sklave) des Phalakros: 10 dr.; Phil-
82ourgos, (Sklave) des Phalakros: 10 dr.; Gerys, (Sklave) des Phala-
83kros: 10 dr. - 3die nächstfolgende (Säule): A-
84meiniades, wohnhaft in Koile:
8510 dr.; Aischines: 10 dr.; Lysanias: 10 dr.; Some-
86nes, (Sklave) des Ameiniades: 10 dr.; Timokrates:
8710 dr. - 4die nächstfolgende (Säule): Simi-
88as, wohnhaft in Alopeke: 7 dr. 1 ob.;
89Kerdon: 7 dr. 1 ob.; Sindron, (Sklave) des Simias: 7 dr.
901 ob.; Sokles, (Sklave) des Axiopeithes: 7 dr. 1 ob.;
91Sannion, (Sklave) des Simias: 7 dr. 1 ob.; Epigenes,
92(Sklave) des Simias: 7 dr. 1 ob.; Sosandros: 7 dr. -
936die sechste Säule vom Altar der
94Dione aus: Theugenes aus (dem Demos) PeiraieusVIII:
958 dr. 2 ob.; Kephisogenes aus (dem Demos) Peirai-
96eusVIII: 8 dr. 2 ob.; Teukros, wohnhaft in
97Kydathenaion: 8 dr. 2 ob.; Kephisodo-
98ros, wohnhaft in Skambonidai:
998 dr. 2 ob.; Nikostratos: 8 dr. 2 ob.;
100Theugeiton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 8 dr. 2 ob. -
101- - - der Säulen beim Altar
102die - - - (Säule) vom Altar der Di-
103one - - -
Lücke

col.II
1045 (dr.?). ‒ Für Zimmermannsarbeiten, die in Tages(lohn) ge-
105leistet wurden, zum Lohn von 5 dr. 5 ob. für den drit-
106ten Zwölf-Tage-Abschnitt, für fünf Obo-
107len je Tag, für sie-
108ben Tage, (an) - - -, wohnhaft
109in Alopeke: 5 dr. 5 ob. ‒ (Für Arbeiten) an den
110Kassettendeckeln: Für das Anleimen, was
111wir zusätzlich in Auftrag gegeben haben, für zwei Drach-
112men je Kassette, für
113vier Kassetten, (an) Manis, wohn-
114haft in Kollytos: 8 dr. ‒ Für das An-
115leimen des Kymation, was wir
116zusätzlich in Auftrag gegeben haben, für zwei Drach-
117men je Kassette, für sechs
118Kassetten, (an) Manis, wohnhaft
119in Kollytos: 12 dr. ‒ Für das An-
120leimen des Kymation, was wir zusätzlich in
121Auftrag gegeben haben, für zwei Drachmen
122je Kassette, für sechs Kassetten, (an)
123Kroisos: 12 dr. ‒ Summe für die
124Zimmerleute: 52 dr. 4 ob. ‒ Für Handlangerarbeiten, die
125im Tageslohn geleistet wurden: Für (die Bedienung)
126der Winde - - - Ke-
127kropion - - - Ke-
128ekropisch- - -
129- - -
130- - -, (an) - - - Män-
131ner, für (eine) Drachme je Tag, (an) Ko-
132non: 1 dr.; (an) Apollodoros: 1 dr.; (an) Prepon:
1331 dr.; (an) Medos: 1 dr.; - - -;
134(an) Mammanos: 1 dr.; - - -: 1 dr. ‒ Für
135Abbau und Abstransport der Gerüste
136von der Mauer nach Norden hin,
137auf denen die Friesfiguren abgestellt waren, an
138sechs Männer: (an) Prepon: 3 ob.; (an) Medos: 3 ob.; (an) A-
139pollodoros: 3 ob.; (an) - - -
140-aios: 3 ob. - - -
141- - -
142- - -
143- - -
Lücke
144- - - (an) Phyroma-
145chos aus (dem Demos) Kephisia (für) den den Wagen
146lenkenden - - - wer-
147fenden: 80 dr.; (an) Praxias, wohnhaft in Me-
148lite, (für) den Jüngling,
149der - - -
150- - den schreibenden Jüngling
151und den bei ihm stehenden (Jüngling): 100 dr.;
152(an) Mynion, wohnhaft in Kollytos, (für)
153- - - und den Wagen außer
154den beiden Mauleseln: 90 dr.; (an) Agatha-
155nor, wohnhaft in Alopeke, (für) die beiden Frau-
156en bei dem Wagen und die beiden
157Maulesel: 240 dr.; (an) - - - aus
Lücke

col.III
158- - -
159(für) den Speerträger: 60 dr.; (an) Phyroma-
160chos aus (dem Demos) KephisiaI (für) den Jüngling
161neben dem Brustpanzer: 60 dr.; (an) Pra-
162xias, wohnhaft in Melite, (für) das Pferd
163und die von hinten zu sehende Figur, die (das Pferd)
164von der Seite antreibt: 120 dr.; (an) Antiphan-
165es aus (dem Demos) KerameisV (für) den Wagen und
166den Jüngling und die beiden einge-
167spannten Pferde: 240 dr.; (an) Phyromach-
168os aus (dem Demos) KephisiaI (für) den Pferde-
169führer: 60 dr.; (an) Mynnion, wohn-
170haft in Agryle, (für) das Pferd und den
171Mann, der (das Pferd) antreibt, und
172die Säule, (die) er nachher dazu-
173setzte: 127 dr.; (an) Soklos, wohn-
174haft in Alopeke, (für) den das
175Zaumzeug Haltenden: 60 dr.; (an) Phyromachos aus (dem
176Demos) KephisiaI für den Mann, der sich auf seinen
177Stock stützt, bei dem Altar:
17860 dr.; (an) Iasos aus (dem Demos) KollytosII
179für die Frau, an die sich das Mädchen
180anschmiegt: 80 dr. ‒ Summe für die
181Bildhauer: 3315 dr. ‒ Ein-
182nahmen: 4302 dr. 1 ob; die Ausgaben (sind)
183dieselben. ϟ vacat Unter der Pandi-
184onis als achter Prytanie.
185Einnahmen: von den Schatzmeistern der
186Göttin, Aresaichmos aus (dem Demos) AgryleI
187und Kollegen: 1239 dr. 1 ob. ‒
188Ausgaben: Käufe: für zwei
189Bretter, auf die wir die Abrechnungen
190schreiben, jedes für eine Drachme:
1912 dr. ‒ Summe für Käufe:
1922 dr. ‒ (Für) Steinmetzarbeiten: für das Kannelieren der
193Säulen nach Osten hin beim
194Altar: 3die dritte (Säule) vom Altar
195der Dione aus: Ameiniades,
196wohnhaft in Koile: 18 dr.; Aischi-
197nes: 18 dr.; Lysanias: 18 dr.;
198Somenes, (Sklave) des Ameiniades: 18 dr.; Ti-
199mokrates; 18 dr. - 4die nächstfolgende
200(Säule): Simias, wohnhaft in Alo-
201peke: 13 dr.; Kerdon: 12 dr. 5 ob.; Sin-
202dron, (Sklave) des Simias: 12 dr. 5 ob.; Sokles, (Sklave) des Ax-
203iopeithes: 12 dr. 5 ob.; Sannion, (Sklave) des Si-
204mias: 12 dr. 5 ob.; Epieikes, (Sklave) des Simias:
20512 dr. 5 ob.; Sosandros, (Sklave) des Simias: 12 dr. 5 ob. -
2065die folgende (Säule): Onesi-
207mos, (Sklave) des Nikostratos: 16 dr. 4 ob.; Eudo-
208xos, wohnhaft in Alopeke: 16 dr.
2094 ob.; Kleon: 16 dr. 4 ob.; Simon, wohnhaft
210in Agryle: 16 dr. 4 ob.; Antidotos,
211(Sklave) des Glaukos: 16 dr. 4 ob.; Eudikos: 16 dr.
2124 ob. - 6die folgende Säule: Theu-
213genes aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr.; Kephisoge-
214nes aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr.; Teukros, wohnhaft
215in Kydathenaion: 15 dr.; Kephi-
216sodoros, wohnhaft in Skambonidai:
21715 dr.; Nikostratos: 15 dr.; Theugei-
218ton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr. ‒ (Für) die Glättung
219der Orthostat-Blöcke am Altar des
220Opferpriesters: Polykles aus (dem Demos) Laki-
221adaiVI: 35 dr. - (Für) das Kannelieren der Säu-
222len nach Osten hin beim Al-
223tar: 1die Säule beim Altar der Dio-
224ne: Laossos aus (dem Demos) AlopekeX: 20 dr.;
225Philon aus (dem Demos) ErchiaII: 20 dr.; Parmenon, (Sklave) des
226Laossos: 20 dr.; Karion, (Sklave) des Laossos: 20 dr.; I-
227karos: 20 dr. - 2die nächstfolgende (Säule):
228Phalakros aus (dem Demos) PaianiaIII: 20 dr.; Philo-
229stratos aus (dem Demos) PaianiaIII: 20 dr.; Thargeli-
230os, (Sklave) des Phalakros: 20 dr.; Philourgos, (Sklave) des Pha-
231lakros: 20 dr.; Gerys, (Sklave) des Phalakros: 20 dr. - 3die
232nächstfolgende (Säule): Ameiniades,
233wohnhaft in Koile: 20 dr.; Aischines:
23420 dr.; Lysanias: 20 dr.; Somenes, (Sklave) des A-
235meiniades: 20 dr.; Timokrates: 20 dr. - 4die
236nächstfolgende (Säule): Simias, wohnhaft
237in Alopeke: 14 dr. 2 ob.; Kerdon:
23814 dr. 2 ob.; Sindron, (Sklave) des Simias: 14 dr.
2392 ob.; Sokles, (Sklave) des Axiopeithos: 14 dr.
2402 ob.; Sannion, (Sklave) des Simias: 14 dr. 2 ob.;
241Epieikes, (Sklave) des Simias: 14 dr. 1 ob.; Sosan-
242dros: 14 dr. 1 ob. - 5die nächstfolgende
243(Säule): Onesimos, (Sklave) des Nikostratos:
24418 dr. 3 ½ ob.; Eudoxos, wohnhaft
245in Alopeke: 18 dr. 2 ob.; Kleon: 18 dr.
2462 ob.; Simon, wohnhaft in Agryle: 18 dr.
2471 ½ ob; Antidotos, (Sklave) des Glaukos: 18 dr.
2481 ½ ob.; Eudikos: 18 dr. 1 ½ ob.
Lücke

col.IV
249- - - den
250gekrümmten Hauptbalken, für zwei
251Drachmen je Kassettendeckel,
252sechs an der Zahl, (an) Manis, wohnhaft
253in Kollytos: 12 dr. - (Für) die Glättung
254der Kassettendeckel - - - den
255Dachunterzug - - -, für
256zwei Drachmen je
257Kassettendeckel, sechs an der Zahl, (an) - - -
Lücke
258- - - den Wachsbildnern, für das
259Ausformen der (Wachs)modelle der Roset-
260ten für die (Kassetten)deckel, (an) Neseus,
261wohnhaft in Melite: 8 dr. ‒
262(Für) das Ausformen eines weiteren Wachs-
263modelles, das Akanthus(ornament) für
264die (Kassetten)deckel, (an) Agathanor, wohnhaft in
265Alopeke: 8 dr. - Summe für die Wachs-
266bildner: 16 dr. - Gehälter: (für) den Bausachver-
267ständigen Archilochos aus (dem Demos) AgryleI: 36 dr.;
268(für) den Untersekretär Pyrgion
269aus (dem Demos) OtryneII: 30 dr. ‒ Summe der Gehäl-
270ter: 66 dr. ‒ Dem Maler, für das
271Bemalen des Kymation an der Innenseite
272des Epistyls, für fünf Obo-
273len je Fuß, einhundert-
274dreizehn Fuß ‒ dem Auftragnehmer
275haben wir (dies) zusätzlich gegeben zu dem, was er
276vorher schon erhalten hat ‒, an Dionysodoros,
277wohnhaft in Melite; Bürge:
278Herakleides aus Oë: 44 dr.
2791 ob. ‒ Summe für den Maler:
28044 dr. 1 ob. - Einnahmen: 1239 dr.
2811 ob.; die Ausgaben (sind) dieselben. :: Unter
282der AigeïsII: Einnahmen: von den Schatzmeistern
283der Göttin, von Aresaichmos
284aus (dem Demos) AgryleI und Kollegen:
2851300 (+) dr.; für die Opfer zusammen
286mit den demiurgoi am letzten (Tag) vor
287Neu(mond), für das Opfer an Athenaia:
2884 dr. 3 ob. - Ausgaben: Käufe:
289zwei (Papyrus)rollen wurden gekauft, auf
290die wir die Quittungen geschrieben
291haben; 2 dr. 4 ob.; vier Bretter:
2924 dr.; an Gold wurden gekauft für die
293Rosetten 166 Blatt für (eine)
294Drachme je Blatt bei
295Adonis, wohnhaft in Melite:
296166 dr.; an Blei wurden gekauft zwei
297Talente für die Befestigung der
298Friesfiguren bei Sostratos, wohn-
299haft in Melite: 10 dr.; an Gold wurden
300zwei Blatt gekauft zur Vergoldung
301der zwei Voluten der Säule bei A-
302donis, wohnhaft in Melite:
3032 dr. - Summe der Käufe:
304189 dr. 1 ob. ‒ Für Steinmetzarbeiten: für
305das Kannelieren der Säulen nach Osten hin beim
306Altar: 1die (Säule) vor dem
307Altar der Dione: Laossos aus (dem Demos) Alo-
308pekeX, Philon aus (dem Demos) ErchiaII, Parmenon,
309(Sklave) des Laossos, Karion, (Sklave) des Laossos, Ika-
310ros: 110 dr. - 2die nächstfolgende (Säule), die
311zweite: Phalakros aus (dem Demos) Paiani-
312aIII, Philostratos aus (dem Demos) Paiania,
313Thargelios, (Sklave) des Phalakros, Gerys, (Sklave) des
314Phalakros: 110 dr. - 3die nächstfolgende
315(Säule): Ameiniades, wohnhaft
316in Koile, Lysanias, Somenes, (Sklave) des Ameinia-
317des, Aischines, Timokrates: 110 dr. - 4die
318nächstfolgende (Säule): Simias, wohnhaft
319in Alopeke, Kerdon, Sindron
320Sokles, Sannion, Epieikes, So-
321sandros: 60 dr. - 6die sechste Säu-
322le vom Altar der Dione (aus): Theuge-
323nes aus (dem Demos) PeiraieusVIII, Kephisogenes aus (dem Demos) Pei-
324raieusVIII, Teukros, wohnh(aft) in Kydathenaion,
325Kephisodoros, Nikostratos, Theu-
326geiton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 110 dr. - Summe
327für die Steinmetzen: 500 dr. - Für die Herstellung
328der Rosetten, (an) Neseus, wohnhaft in Meli(te),
329eine (Rosette): 14 dr.; (an) Soteles aus (dem Demos) A- -,
330eine (Rosette): 14 dr.; (an) Eumelides, wohnh(aft) in
331Skambonidai: 14 dr.; (an) Philios, wohnh(aft) in Skam-
332bonidai: 14 dr.; (an) Agorandros, wohnh(aft) in
333Kollytos, eine (Rosette): 14 dr.; für die Herstellung von
334sechs Rosetten, (an) Manis, wohnh(aft) in
335Kollytos: 84 dr.; für die Herstellung von
336elf Rosetten, (an) Stasi-
337anax, wohnhaft in Kollytos:
338154 dr.; für die Herstellung von (einer)
339Rosette, (an) Aristippos aus (dem Demos) KettosIV: 14 dr.;
340für die Herstellung von drei Rosetten
341(an) Theodotos aus (dem Demos) AcharnaiVI: 42 dr. - Für
342das Ausformen eines (Wachs)modells,
343das Akanthus(ornament) für die Decke,
344das wir nicht verwendet haben, (an) Stasia-
345nax, wohnhaft in Kollytos: 8 dr.; für
346die Herstellung von - - - Rosetten - - -
Lücke

fr.XIX
- - -
347- - - für zwei
348Drachmen je - - -, (an) - - -,
349wohnhaft in Melite - - -
350Blatt Gold - - -
351- - -
352- - -
353aus Bronze - - -. der in
354Melit(e) wohnt - - - die zwei
355Voluten der Säulen - - -
356aus Gold - - -
357- - -
- - -

fr.XIXA
358- - -
359- - -
360- - - wohnh(aft) - - -
361- - - bei - - -
362- - -
- - -

fr.XX
vacat 0,018
col.I
363Unter der [. . . . . .]s als zehnter
364Prytanie. Einnahmen:
365für die Opfer zusammen mit den Demiur-
366gen - - -
367- - - (+)2 ½ ob.; Poly-
368kles - - -
- - -
col.II
369Iasos - - - in
370Me(lite) wohnh(aft) - - -
3712 dr.; (an) Dio- - -, A-
372gathanor - - -
373(+)6 dr. 2 ob.; - - -
374(+)1 dr.; Antiphanes - - -
- - -

fr.XXI
375- - -
376- - -an Mikion - - -
377- - -(1) dr.; Leiter - - -
378- - - vier Fuß - - -
379- - -phylax; - - -
380- - - Bohrer - - -
381- - - und für - - -
Lücke
382- - -
383- - -
384- - -
385- - -
Lücke
386- - -
387- - -
388- - -
390- - -: 4 dr. - - -
391- - -: 4 dr. - - -
392- - -
393- - - Paar: 1(+) dr. - - -
394- - - das Holz für - - -
395- - - an zwei Männer: 2(+) - - -
396- - -
Lücke
397- - -
398- - - Nikostratos - - -
399- -s: 6 dr. 4 ob.; Diokles - - -
400- -os: 10 dr. 2 ob.; Mikon: 5(+) - - -
400- - - (+) 4 dr.; Antiphanes - - -
401- - -: 5 dr.; Praxias - - -
402- - - Kolly(tos): 10 dr.; Arist- - -
403- - - Laossos: 4 ½ ob.; Iasos - - -
404- - - Straton: 10 dr.; - - -
405- - - der Säule - - -

fr.XXIV
406- - -
407- - -
408- - -
409- - -
410- - - die Frau - - -
411- - -: 50(+) dr. - - -
412- - -
413- - - Frau - - -
414- - -: 50 dr.; - - -
415- - -

fr.XXV
416- - -
417- - - nach
418Norden - - -
419haben wir ausgezahlt an Phyromachos aus (dem Demos) Ke-
420phisia: 10(+) dr. - - -. ‒
421Summe für Bildhauer-
422arbeiten: 2906 dr. (+)
423- - -.
424Einnahmen: [3795(+) dr.]
425- - -;
426die Ausgaben (sind) dieselben.
427Summe insgesamt
428an Geld, das wir übernommen haben von
429den Schatzmeistern der Göttin, für die
430Dorotheos aus (dem Demos) - - - Sekretär war,
431Chaire- - - und Kollegen: - - -;
432die Ausgaben (sind) dieselben.
vacat

fr.XXV
- - -
433- - -.
vacat 0,029
434Unter der - -is als - -ter Pryta-
435nie - - -
- - -

fr.XVIII
- - -
436- - -
437- - - für weiße Farbe
438- - - sechs Rosetten
439- - - Obolen je
440- - - wohnh(aft): 20(+) dr.
441- - -
442- - -
8 Zeilen verstümmelt
vacat 0,10

fr.XXVA
Spuren
443Onesimos, (Sklave) des Nikostratos - - -
444Kephisogenes aus (dem Demos) Peiraieus - - -
445(+)1 dr.; Ameiniades, wohnhaft in Koile:
4462(+) dr. - - -
447- -(+)1 dr. - - -

fr.XXVB
448- - -
449- - -
450- - -
451- - -

fr.XXVD
452- - -
453- - -
454- - -
455- - -: 200(+) dr.
456- - -
457- - -
458- - -
- - -

fr.XXVE
vacat 0,042
459- - -
460- - - (+)52 dr. - - -
- - -

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG III 42
 • SEG X 277
 • SEG X 279
 • SEG X 280
 • SEG X 281
 • SEG X 282
 • SEG X 283
 • SEG X 284
 • SEG X 285
 • SEG X 286
 • SEG X 287
 • SEG X 288
 • SEG X 289
 • SEG X 290
 • SEG X 291
 • SEG X 292
 • SEG X 293
 • SEG X 294
 • SEG X 295
 • SEG X 296
 • SEG XII 24
 • SEG XIII 24
 • SEG XXXI 26
 • SEG XXXI 277
 • SEG XXXV 12
 • SEG XXXVI 36
 • SEG XXXIX 27
 • SEG XL 21
 • SEG XLII 31
 • SEG XL 1726
 • SEG XLVI 2261
 • SEG XLVI 51
 • SEG XLVIII 74
 • SEG L 69
 • SEG LIII 13
 • SEG LVI 2080
 • SEG LVII 22
 • SEG LVIII 53
 • SEG LVIII 60
 • SEG LIX 66
 • SEG LX 47
 • SEG LX 106
 • SEG LXIII 44
 • SEG LXIII 15
Impressum Datenschutz

Τελωτα


NG|JML