Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
IG I³ 475 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 475

IG I³ 476

IG I³ 477 IG I³ 500
IG I³ 477 IG I³ 500
Athen
Akropolis
Abrechnung der Vorsteher des Erechtheions
Platten
Marmor
408/7
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
          

1[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐπὶ] Ε[ὐ]κ[τέμονος ἄρχον]τος
2    [ἀρχ]ιτέκτ[ον]
3    [Ἀρχ]ίλοχο[ς]
4    [Ἀγρυ]λθε[ν]

col.I
5[. .]ε̣[.] τ̣ούτ̣[ο]ι̣[ν π]ροσλαβόντοι‒
6[ν] δυοῖν ἀνδροῖν, Σοσίαι Ἀλοπ‒
7εκσι οἰκν :𐅂: Σίνδρονι :𐅂: τὲν
8ὀροφὲν κατιστᾶσιν, τὲν καμπ‒
9ύλεν : σελίδα εἰς ἕδραν καὶ τὰ‒
10ς ἄλλας ἐπαγαγσιν εἰς ἕδρα‒
11ν hεκάστεν, Μάνιδι ἐν Κολλυτ‒:
12ι οἰκντ :𐅂: Κροίσοι ἐν Σκαμ‒
13βονιδν hοικντι :𐅂: Ἀνδρέαι
14ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅂: Πρέπο‒
15ντι Ἀγρυλσι οἰκντι :𐅂: Μέδο‒
16ι ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅂: Ἀπολ‒
17λοδόροι ἐμ Μελίτει hοικντ‒
18ι :𐅂: hικριόματα καθελσιν τὰ
19ἀπὸ τὸν κιόνον τν hεν τι πρ‒
20οστάσει, hὲχς ἀνδράσιν, Τεῦκ‒
21ρος ἐν Κυδαθεναίοι hοικν :𐅂,
22Κέρδον Ἀχσιοπείθος, 𐅂: Κροῖσ‒
23ος ἐν Σκαμβονιδν : hοικν :𐅂: Π‒
24ρέπον Ἀγρυλσι hοικν :𐅂: Κεφ‒
25ισόδορος :𐅂: Σποδίας :𐅂: hικριό‒
26σασι τοῖς ἐνκαυταῖς hεκ τ h
27[ε]ντὸς hυπὸ τὲν hοροφέν, Μάνι‒
28[δι ἐν Κ]ολλυτι : hοικντι :𐅂ΙΙΙ: λ‒
29[εκάνας] ἀναφορέσασιν Πρέπο‒
30[ντι Ἀ]γρυλσι hοικντι :𐅂: Μέδ‒
31[ο]ι ἐμ Μελίτει : hοικντι :𐅂: κεφ‒
32[ά]λαιον hυποργοῖς :𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂
33[Ι]ΙΙΙ𐅁: πρίσταις καθ’ ἑμέραν hερ‒
34γαζομένοις, δυοῖν ἀνδροῖν, h
35εκκαίδεκα hεμερν, δραχμς
36τς hεμέρας hεκάστες, hεκατ‒
37[έ]ροι, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτι hο‒
38ικντι καὶ συνέργοι, ΔΔΔ𐅂𐅂: π‒
39ρίσταις καθ’ ἑμέραν hεργαζο‒
40μένοις, τρίτες δοδεκεμέρο, κ‒
41αλύμματα εἰς τὲν hοροφέν, hε‒
42πτὰ hεμερν, δραχμὴν τῆς hεμ‒
43έρας hεκάστες, δυοῖν ἀνδροῖ‒
44ν, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτι hοικ‒
45ντι καὶ συνέργοι :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂: κεφά‒
46λαιον πρίσταις :ΔΔΔΔ𐅃𐅂: hενκ‒
47αυταῖς, τὸ κυμάτιον hενκέα[ν]‒
48τι τὸ hεπὶ τι hεπιστυλίο[ι τ]‒
49ι hεντός, πεντόβολον τὸ[ν πό]‒
50δα hέκαστον, μισθοτὲς Δι[ονυ]‒
51σόδορος ἐμ Μελίτει hοικ[ν, h]‒
52εγγυετὲς hερακλείδες Ὀ[θε]‒
53ν :ΔΔΔ: κεφάλαιον hενκαυτ[αῖς]
54ΔΔΔ: χρυσοχόοις, χάλχας χ[ρυσ]‒
55όσαντι, προσαπέδομεν τὸ [hοφ]‒
56ειλόμενον τς προτέρας [πρυ]‒
57τανείας, τς hοινεΐδος, Σ[ισύ]‒
58φοι ἐμ Μελίτει hοικντ[ι . . .]
59κεφάλαιον χρυσοχόοις :[. . . μ]‒
60ισθοί· ἀρχιτέκτονι Ἀρχ[ιλόχ]‒
61οι Ἀγρυλθεν :ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂: hυ[πογρ]‒
62αμματεῖ Πυργίονι :ΔΔΔΙΙΙ[ΙΙ: κεφ]‒
63άλαιον μισθ :𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ: σύ[μπα]‒
64ντος ἀναλόματος κεφάλα[ιον]
65Χ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ𐅁.
66ἐπὶ τς Λεοντίδος hεβ[δόμες]
67πρυτανευόσες ⁙ λμμα [παρὰ τ]‒
68αμιν τς θε, π[α]ρὰ Ἀρ[εσαίχμ]‒
69[ο] Ἀγρυλθεν [καὶ συναρχόντο]‒
70[ν], ΧΧΧΧΗΗΗ[𐅂𐅂Ι. . .5. . hαναλόμ]‒
71[α]τα· κε[. . . . . . . . .18. . . . . . . . .]
lacuna
72[. . . . . .12. . . . . . λιθοργικ· ῥα]‒
73[βδόσεος τν κιόνον τν πρὸς]
74[ἕο τν κατὰ τὸν βομόν· τὸν πρὸ]‒
75[ς τ βομ τς Διόνες, Λάοσσος]
76[Ἀλοπεκθεν :Δ: Φίλον hερχιεὺ]‒
77[ς :Δ: Παρμένον Λαόσσο :Δ: Καρίον]
78[Λαόσσο :Δ: hίκαρος :Δ: τὸν hεχόμ]‒
79[ενον hεχσς, Φάλακρος Παιαν]‒
80[ιεὺς :Δ: Φιλόστρατος Παιανιε]‒
81[ὺς :Δ: Θαργέλιος Φαλάκρο :Δ: Φιλ]‒
82[ργος Φαλάκρο :Δ: Γρυς Φαλάκ]‒
83[ρο :Δ: τὸν hεχόμενον hεχσς, hα]‒
84[μεινιάδες ἐν Κοίλει hοικν],
85[Δ: Αἰσχίνες :Δ: Λυσανίας :Δ: Σομέ]‒
86[νες hαμεινιάδο :Δ: Τιμοκράτε]‒
87[ς :Δ: τὸν hεχό]μενον hε[χσς, Σιμ]‒
88[ίας Ἀλοπεκ]σι hοικν, [𐅃𐅂𐅂Ι. Κ]‒
89[έρδον, 𐅃𐅂𐅂Ι]. Σίνδρον Σιμί[ο, 𐅃𐅂]
90[𐅂Ι. Σοκλς] Ἀχσιοπείθος :𐅃𐅂[𐅂Ι].
91[Σαννίον Σι]μ<ί>ο :𐅃𐅂𐅂Ι. hεπιγένε‒
92[ς Σιμίο, 𐅃𐅂]𐅂Ι. Σόσανδρος, 𐅃𐅂𐅂. τ‒
93[ὸν hέκτον] κίονα ἀπὸ τ βομ τ‒
94[ς Διόνε]ς, Θευγένης Πειραιε‒
95[ύς, 𐅃𐅂𐅂𐅂Ι]Ι. Κεφισογένες Πειρα‒
96[ιεύς, 𐅃𐅂]𐅂𐅂ΙΙ. Τεῦκρος ἐν Κυδαθ‒
97[εναίοι] οἰκν :𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κεφισόδ‒
98[ορος ἐν] Σ̣καμβονιδν hοικν,
99[𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Νικ]όστρατος :𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Θε‒
100[υγείτο]ν Πειραιεύς, [𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. .]
101[. . . . .9. . . .] τν κατὰ [τὸν βομό]‒
102[ν· τὸν . . .6. . . ἀ]πὸ τ β[ομ τς Δ]‒
103[ιόνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
lacuna

col.II
104𐅃. τέκτ[ονι καθ’ hεμέραν hεργα]‒
105ζομένοι μι[σθὸς 𐅃ΙΙΙΙΙ τς τ]‒
106ρίτε[ς] δοδε[κεμέρο, πέντε ὀβο]‒
107λὸς τ[ς] hεμ[έρας hεκάστες hε]‒
108πτὰ hε[μ]ερ[ν, . . . . .9. . . . Ἀλοπ]‒
109εκσι hοικ[ντι, 𐅃ΙΙΙΙΙ. τοῖς καλ]‒
110ύμμασι : πε[ρικολλέσαντι hὰ π]‒
111ροσεμισθ[όσαμεν, δυοῖν δραχ]‒
112μαῖν hέκα[στον τὸ hοπαῖον, τε]‒
113ττάρον hο[παίον, Μάνιδι hεν Κ]‒
114ολλυτι h[οικντι, 𐅃𐅂𐅂𐅂. τὸ κυ]‒
115μάτιον περ[ικολλέσαντι hὰ π]‒
116ροσεμισθόσ[αμεν, δυοῖν δραχ]‒
117μαῖν hέκαστ[ον τὸ hοπαῖον, hο]‒
118παῖα ἕχς, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτι]
119hοικντι :𐅃𐅂[𐅂. τὸ κυμάτιον πε]‒
120ρικολλέσαν[τι hὰ προσεμισθ]‒
121όσαμεν, δυοῖ[ν δραχμαῖν hέκα]‒
122στον τὸ hοπα[ῖον, hοπαῖα ἕχς, Κ]‒
123ροίσοι :Δ[𐅂]𐅂. κ[εφάλαιον τεκτο]‒
124νικ :𐅄𐅂𐅂ΙΙΙΙ: [hυποργοῖς καθ’ hε]‒
125μέραν [h]εργ[αζομένοις, τὲν τρ]‒
126οχιλείαν [. . . . . . .14. . . . . . . Κ]‒
127εκροπίο h[. . . . . . .14. . . . . . . Κ]‒
128εκροπικα[. . . . . . . .15. . . . . . .]
129ινας συνθε[. . . . . . .14. . . . . . .]
130σασιν ἐν τι [. . . . .10. . . . . ἀνδ]‒
131ράσι[ν], δραχμ[ὲν τς ἑμέρας, Κό]‒
132νονι, 𐅂: Ἀπολλ[οδόροι :𐅂: Πρέπον]‒
133τι :𐅂: Μέδοι :𐅂: [. . . . . . .14. . . . . . .]
134Μαμμάνοι :𐅂: [. . . . .10. . . . . :𐅂: hίκ]‒
135ρια καθελ[σι καὶ ἀποκομίσα]‒
136σι hαπὸ τ το[ίχο τ πρὸς βορέ]‒
137ο hαφ’ ν τὰ ζ[όιδια ἐτέθε, hέχς]
138ἀνδράσι, Π[ρέποντι :ΙΙΙ: Μέδοι :ΙΙΙ: Ἀ]‒
139πολλοδό[ροι :ΙΙΙ: . . . . . .12. . . . . .]
140αίοι :ΙΙΙ[. . . . . . . .17. . . . . . . . .]
141hοτε[. . . . . . . . . .19. . . . . . . . .]
142μο[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . .]
143ν[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .]
lacuna
144[. . . . . . . . .17. . . . . . . . Φυρόμα]‒
145χ[ος Κεφισιεύς, τὸν τὲν ἅμαχσ]‒
146αν [σ. . . . . . . . . .19. . . . . . . . .β]‒
147άλλ[οντα 𐅄ΔΔΔ. Πραχσίας ἐμ Με]‒
148λίτε[ι hοικν τὸν νεανίσκον]
149τὸν τὸ σ[. . . . . . . . .17. . . . . . . .]
150[. .]ς τ[ὸγ γρ]άφοντα νεα[νίσ]κον
151καὶ τ[ὸμ πρ]ο[σ]ε[στ]τα hαυτι :Η.
152[Μ]υνν[ίον] ἐν Κολλυτι hοικ[ν]
153[. . .]ο[. . κ]αὶ τὲν ἅμαχσαν πλ̣[ὲν]
154[τοῖν ἑμιόν]οιν 𐅄ΔΔΔΔ. Ἀγ[α]θάν‒
155[ορ Ἀλοπεκσι] hοικν τὸ γυνα‒
156[ῖκε τὸ πρὸς τι ἁμ]άχσει καὶ τ‒
157[ὸ hεμιόνο ΗΗΔΔΔΔ. . .6. . .]ν ἐκ
lacuna

col.III
158[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . τ]‒
159[ὸν τὸ δ]όρυ hέχοντα, 𐅄Δ. Φυρόμα‒
160[χος Κ]εφισιεύς, τὸν νεανίσκο‒
161[ν τὸ]ν παρὰ τὸν θόρακα, 𐅄Δ. Πραχ‒
162[σίας] ἐμ Μελίτει hοικν, τὸν h
163[ίππο]ν καὶ τὸν hοπισθοφαν τ‒
164[ὸν πα]ρακρόοντα, ΗΔΔ. Ἀντιφάν‒
165[ες hεκ] Κεραμέον, τὸ ἅρμα καὶ τ‒
166[ὸν νε]ανίσκον καὶ τὸ hίππο τὸ
167[ζευγ]νυμένο, ΗΗΔΔΔΔ. Φυρόμαχ‒
168[ος Κε]φισιεύς, τὸν hάγοντα τὸ‒
169hί]ππον, 𐅄Δ: Μυννίον hαγρυλ‒
170[σι] hοικν, τὸν hίππον καὶ τὸν
171[hά]νδρα τὸν hεπικρόοντα καὶ
172[τὲ]ν στέλεν hύστερον προσέθ‒
173[εκ]ε :ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂. Σκλος hαλοπεκ‒
174[σι] hοικν, τὸν τὸν χαλινὸν hέ‒
175[χο]ντα, 𐅄Δ: Φυρόμαχος Κεφισιε‒
176[ύς], τὸν hάνδρα τὸν hεπὶ τς βα‒
177[κτ]ερίας εἱστεκότα τὸν παρὰ
178[τὸ]ν βομὸν, 𐅄Δ: hίασος Κολλυτε‒
179[ύς], τὲγ γυναῖκα ι ἑ παῖς προσ‒
180[πέ]πτοκε, 𐅄ΔΔΔ v κεφάλαιον hα‒
181[γα]λματοποϊκ, ΧΧΧΗΗΗΔ𐅃 v λ‒
182[μμ]α, <Χ>ΧΧΧΗΗΗ𐅂𐅂Ι: hανάλομα τὸ α‒
183[ὐτ]όν. 𝈼 vacat hεπὶ τς Πανδι‒
184[ονί]δος ὀγδόες πρυτανευούσ‒
185[ες] v λέμματα παρὰ ταμιν τς
186[θε], Ἀρεσαίχμο hαγρυλθεν κ‒
187[αὶ] συναρχόντον, ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂
188[𐅂Ι v hα]ναλόματα. hονέματα· σα‒
189[νί]δες δύο hες ἃς τὸν λόγον hα‒
190[ν]αγράφο[μ]εν, δραχμς hεκατέ‒
191[ρα]ν, 𐅂𐅂. κεφάλαιον hονεμάτον
192[𐅂𐅂]. λιθοργικ· ῥαβδόσεος τν
193[κι]όνον τν πρὸς ἕο τν κατὰ τ‒
194[ὸν] βομόν· τὸν τρίτον hαπὸ τ β‒
195[ομ] τς Διόνες, hαμεινιάδες
196[ἐν Κ]οίλε<ι> hοικν, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. hαισχ‒
197[ίνε]ς :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Λυσανίας, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Σ‒
198[ομέ]νες hαμεινιάδο :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂: Τι‒
199[μοκ]ράτες :Δ𐅃𐅂𐅂𐅂: τὸν hεχόμεν‒
200[ον ἑχσ]ς, Σιμίας Ἀλοπεκσι h
201[οικν :Δ]𐅂𐅂𐅂. Κέρδον :Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ: Σίν‒
202[δρον Σιμ]ίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σοκλς hαχ‒
203[σιοπείθ]ος, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σαννίον Σι‒
204[μί]ο, Δ[𐅂𐅂ΙΙ]ΙΙΙ. hεπιείκες [Σ]ιμίο :Δ
205[𐅂𐅂Ι]ΙΙΙΙ. Σό[σ]ανδρος Σιμίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ.
206[τὸ]ν hεχόμενον ἑχσς, [h]ονέσι‒
207[μος] Νικοστρ[ά]το :Δ𐅃𐅂[ΙΙΙ]Ι. hεύδο‒
208[χσο]ς Ἀλοπεκσι hο[ικ]ν, Δ𐅃𐅂ΙΙ
209[ΙΙ: Κλ]έον :Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. Σίμ[ον hαγ]ρυλ‒
210[σι h]οικν :Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. [hαντ]ίδοτος
211[Γλαύ]κο, Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. hε[ύδι]κος, Δ𐅃𐅂ΙΙ
212[ΙΙ. τὸν] hεχόμενον [hεχ]σς, Θευγ‒
213[ένες] Πειραιεύ[ς, Δ𐅃]. Κεφισογέ‒
214[νες Π]ειραιεύ[ς, Δ𐅃. Τ]ε[ῦ]κρος ἐν
215[Κυδα]θεναίοι [hοικ]ν, Δ𐅃. Κεφι‒
216[σόδο]ρος ἐ[ν Σκαμβ]ονιδν hοι‒
217[κν], Δ𐅃. Νικό[στρατος] :Δ𐅃. Θευγε‒
218[ίτον] Πειραι[εύς], Δ𐅃. τὸς ὀρθοσ‒
219[τάτ]ας καταχ[σ]ντι τὸ παρὰ τὸ‒
220[ν θ]υεχ βομό[ν], Πολυκλς [Λ]ακι‒
221[άδε]ς :ΔΔΔ𐅃. ῥα[β]δόσεος τν κιό‒
222[νον τ]ν πρὸ[ς ἕ]ο τν κατὰ τὸν β‒
223[ομό]ν· τὸν πρὸς τ βομ τς Διό‒
224[νες, Λ]άοσσος Ἀλοπεκῆ[θ]εν, ΔΔ. Φ‒
225[ίλο]ν hερχι[ε]ύς, ΔΔ. Πα̣ρ̣μ̣ένον Λ‒
226[αόσ]σο, ΔΔ. Κ[αρί]ον Λαόσσο :ΔΔ: hί‒
227[καρος :Δ]Δ. τὸν hεχόμενον [ἑ]χσ‒
228[ς, Φά]λ̣ακρος Παιανιεὺς :ΔΔ: Φιλ‒
229[όστρ]ατος Παιανιε, ΔΔ. Θ[α]ργέλ‒
230[ιος Φ]αλάκρο, [Δ]Δ. Φιλρ[γο]ς Φαλ‒
231[άκρ]ο :ΔΔ. Γρυ[ς] Φαλάκρ[ο], ΔΔ : τὸν
232[hεχ]όμενον [ἑχ]σς, Ἀμ[ει]νιάδε‒
233[ς ἐ]ν Κοίλε[ι οἰ]κν :ΔΔ. Αἰσχίνη‒
234[ς, Δ]Δ. Λυσα[νίας, Δ]Δ. Σο[μ]ένες hαμ‒
235[ει]νιάδ[ο, ΔΔ. Τ]ιμοκ[ρ]άτες, ΔΔ. τὸ‒
236h]εχό[μεν]ον ἑχσς, Σιμίας : Ἀλ‒
237[οπ]εκσι hοικν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κέρδ‒
238[ον], Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Σίνδρο[ν] Σιμίο :Δ𐅂𐅂
239[𐅂𐅂Ι]Ι. Σοκλς hαχσ[ιοπ]είθος, [Δ𐅂]
240[𐅂𐅂𐅂]ΙΙ. Σαννίον Σι[μίο], Δ𐅂𐅂𐅂[𐅂ΙΙ. h]‒
241[επιε]ίκες Σιμίο, [Δ𐅂𐅂]𐅂𐅂[Ι. Σόσα]‒
242[νδρος] :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: τ[ὸν hε]χό[μενον]
243[ἑχσς], hονέσιμ[ος Νικοστράτ]‒
244[ο, Δ𐅃𐅂𐅂]𐅂ΙΙΙ𐅁. h[ε]ύ[δοχσος Ἀλοπεκ]‒
245[σι hοικ]ν, Δ[𐅃𐅂𐅂𐅂. Κλέον, Δ𐅃𐅂𐅂]
246[𐅂ΙΙ. Σίμον hαγρυλσι hοικν, Δ]
247[𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. hαντίδοτος Γλαύκο, Δ𐅃]
248[𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. hεύδικος, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁].
lacuna

col.IV
249αμέ[νοι . .] hε . [. . . . .9. . . . τὲν]
250σελίδα [τ]ὲν [καμπύλεν, δυοῖν δ]‒
251ραχμαῖν hέ[καστον τὸ κάλυμμ]‒
252α, ἓχς hό[ν]τα, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτ]‒
253ι hοικντι, Δ[𐅂𐅂. τὸ καλύμματ]‒
254α ἐχσεργασαμ[ένοι . . .6. . . τὲ]‒
255ν σελίδα ἐν αὐ[τοῖς . . . .8. . . .]
256δυοῖν δρα[χμαῖν hέκαστον τὸ]
257κάλυ[μμα, hὲχς ὄντα, . . . .8. . . .]
lacuna
258[‒ ‒ ‒ κεροπλάσταις τὰ παρα]‒
259δείγματα πλάττοσι τν χαλκ‒
260ν τν h[ε]ις τὰ καλύμματα, Νεσ‒
261εῖ ἐμ Μελίτει hοικντι :𐅃𐅂𐅂𐅂.
262hέτερον παράδειγμα πλάσαν‒
263τι, τὲν ἄκανθαν, hεις τὰ καλύμ‒
264ματα, Ἀγαθάνορ Ἀλοπεκσι hο‒
265ικν, 𐅃𐅂𐅂𐅂 κεφάλαιον κεροπλ‒
266άσταις :Δ𐅃𐅂. μισθοί· ἀρχιτέκτ‒
267ονι Ἀρχιλόχοι Ἀγρυλθεν, ΔΔ
268Δ𐅃𐅂, hυπογραμματεῖ Πυργίον‒
269ι hοτρυνεῖ :ΔΔΔ. κεφάλαιον μι‒
270σθ, 𐅄Δ𐅃𐅂. ἐνκαυτι τὸ κυμάτι‒
271ον ἐνκέαντι τὸ hεπὶ τι hεπι‒
272στυλίοι τι hεντός, πεντόβο‒
273λον τὸν πόδα hέκαστον, πόδας
274hεκατὸν δεκατρς, μισθοτι
275προσhαπέδομεν πρὸς hι πρό‒
276τερον εἶχε, Διονυσοδόροι ἐμ
277Μελίτει hοικντι, hεγγυετὲ‒
278ς hερακλείδες, Ὀθεν, ΔΔΔΔ𐅂𐅂
279𐅂𐅂Ι: κεφάλαιον hενκαυτι :ΔΔ
280ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: λμμα :ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂
281Ι. ἀνάλομα τὸ hαυτό v : : hεπὶ τ‒
282ς Αἰγεΐδος v λέμματα παρὰ τα‒
283μιν τς θε, παρὰ Ἀρεσαίχμο
284Ἀγρυλθεν καὶ συναρχόντον,
285Χ[.]ΗΗΗ . [. . .6. . .] v hεις ἱερὰ με‒
286[τ]ὰ τν δεμι[ορ]γν, hένει καὶ ν‒
287έαι, hεις θυσίαν τι Ἀθεναία‒
288ι, 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. ἀναλόματα· hονέμα[τ]‒
289α· χάρται hεονέθεσαν δύο hες
290ἃ τὰ ἀντίγραφα hενεγράφσαμ‒
291εν, 𐅂𐅂ΙΙΙΙ. σανίδες τέτταρες, 𐅂𐅂
292𐅂𐅂. χρυσίον hεονέθε hεις τὰς
293χάλκας, πέταλα Η𐅄Δ𐅃Ι, δραχμ‒
294ς hέκαστον τὸ πέταλον, παρ’ Ἀδ‒
295όνιδος ἐμ Μελίτει hοικντο‒
296ς :Η𐅄Δ𐅃𐅂. μόλυβδος hεονέθε [δύ]‒
297ο ταλάντο hεις πρόσθεσι[ν τ]‒
298ν ζοιδίον παρὰ Σοστράτ[ο ἐμ Μ]‒
299ελίτει hοικντος :Δ: χρυσ[ίο π]‒
300ετάλο δύο hεονέθε χρυσ[σαι]
301τὸ hοφθαλμὸ τ κίονος παρ’ [Ἀδ]‒
302όνιδος ἐμ Μελίτει hοικ[ντ]ο‒
303ς, 𐅂𐅂. κεφάλαιον hονεμάτο[ν] Η𐅄
304ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂Ι: λιθοργικ· ῥαβδό‒
305σεος τν κιόνον τν πρὸ[ς] ἕο τ‒
306ν παρὰ τὸν βομόν· τὸν [πρὸ]ς τ
307βομ τς Διόνες, Λάο[σσος] Ἀλ[ο]‒
308πε : Φίλον hερχιεύς : Π[αρμ]έν[ον]
309Λαόσσο, Καρίον Λαό[σσο, hίκαρ]‒
310ος, ΗΔ. τὸν hεχόμενο[ν hεχσς, τ]‒
311ὸν δεύτερον, Φάλα[κρος Παιαν]‒
312ιεύς, Φιλόστρ[ατος Παιανιεύ]‒
313ς, Θαργέλιος [Φαλάκρο, Γρυς Φ]‒
314αλάκρο :Η[Δ. τὸν hεχόμενον ἑχσ]‒
315ς, Ἀμειν[ι]άδ[ες ἐν Κοίλε οἰκ]‒
316ν, Λυσαν[ία]ς, Σομέν[ες Ἀμεινιά]‒
317δο, Αἰσχ[ίν]ες, Τιμο[κράτες, ΗΔ. τ]‒
318ὸν hε[χόμ]ενον ἑχσ[ς, Σιμίας Ἀ]‒
319λοπε [h]οικν, Κέρ[δον, Σίνδρον],
320Σοκ[λ]ς, Σαννίο[ν, hεπιείκες, Σ]‒
321ό[σα]νδρος, 𐅄Δ. τ[ὸν hέκτον κίον]‒
322α [ἀπ]ὸ τ βομ τ[ς Διόνες, Θευγ]‒
323έ[νε]ς Πειραι, Κ[εφισογένες Πε]‒
324ι[ρα]ι, Τεῦκρος [ἐν Κυδαθε hοικ],
325Κεφισόδορος, [Νικόστρατος, Θ]‒
326ευγείτον Πειρ, [ΗΔ. κεφάλαιον]
327[λ]ιθοργικ 𐅅. χάλκα[ς ἐργασαμ]‒
328ένοις, Νεσεῖ ἐμ Μελί h[οικν, μ]‒
329ίαν :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Σοτέλες Α[. . . .7. . .],
330μίαν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂: hευμελί[δες] ἐν Σκ‒
331αμ hοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Φίλι[ος] ἐν Σκαμ‒
332βο : hοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Ἀγόρανδρος ἐν
333Κολλυ : hοικ, μίαν :Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκα‒
334ς ἐργασαμένοι ἕχς, Μάνιδι ἐν
335[Κολλυτι h]οι, 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκ‒
336[ας hεργ]ασα[μ]ένοι hένδεκα, Στ‒
337[ασιάνα]κτι ἐν Κ[ολ]λυ : hοικντ‒
338[ι, Η𐅄𐅂𐅂𐅂]𐅂: χάλκεν hεργασαμέν‒
339[οι Ἀπισ]τίπποι Κεττίοι :Δ𐅂𐅂𐅂
340[𐅂 v χάλκ]ας hεργασαμένοι τρε‒
341[ῖς, Θεοδ]ότοι hαχαρ ΔΔΔΔ𐅂𐅂. τὸ
342[παράδ]ειγμα hεργασαμένοι, τ‒
343[ὲν hάκα]νθαν, hεις τὲν [hοροφέ]‒
344[ν, hι ο]ὐκ ἐχρησάμεθ[α, Στασιά]‒
345[νακτι h]εν [Κ̣]ολλυ : hοι[κ 𐅃𐅂𐅂𐅂. χά]‒
346[λκεν h]ε̣[ργα]σαμένο[ι . . . .7. . .]
lacuna

fr.XIX
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
347ο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ δυοῖν δρ]‒
348αχμαῖν h[έκαστον ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐμ]
349Μελίτει [hοικντι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ πετά]‒
350λος χρυσ[ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
351μενον χα‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
352λιον hελ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
353χαλκν δ[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐ]‒
354[μ] Μελίτ : h[οικ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ὀφθ]‒
355[α]λμὸ τν [κιόνον ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
356[․χ]ρυσος ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
357[. . . .]ινο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr. XIXA
358‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒λ̣α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
359‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒δ̣εν̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
360‒ ‒ ‒ ‒ ‒ hοικ(ντι) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
361‒ ‒ ‒ ‒ ‒ παρὰ Ἀ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
362‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒σαντ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XX
vacat 0,018
col.I
363[ἐπὶ τς . . . .7. . .]δος : δεκάτε‒
364[ς πρυτανευόσε]ς : λέμματα
365[ἐς τὰ hιερὰ μετὰ τ]ν δεμιοργ‒
366[ν . . . . . . .c.13. . . . . .]νος : ὀ̣πείο
367[. . . . . . .c.14. . . . . . .]ΙΙ𐅁 : Πολυκ‒
368[λς ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]γε
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
col.II
369Ἴασος [‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἐ]‒
370μ Με : οἰ[κ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
371𐅂𐅂: Διο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Ἀ]‒
372γαθά[νορ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
373𐅃𐅂ΙΙ: Γ̣ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
374𐅂. Ἀν[τιφάνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXI
375‒ ‒ ‒ ‒ ‒οις ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
376‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Μ̣ικίονι : ε‒ ‒ ‒ ‒ ‒
377‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 𐅂 : κλιμακ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
378[‒ ‒ ‒ τέ]τταρας π[όδας ‒ ‒]
379‒ ‒ ‒ ‒ φύλακι : Ι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
380[‒ ‒ ‒ ‒ τ]ορνευτι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
381‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἔδε ἐς τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
382‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ̣αι̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
383‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒μ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
384‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ε‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
385‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ν‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
386‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
387‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
388‒ ‒ ‒ ‒ ‒γοσι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
389‒ ‒ ‒ ‒ ‒οσες π‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
390‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι :𐅂𐅂𐅂𐅂: α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
391‒ ‒ ‒ ‒ ‒γει :𐅂𐅂𐅂: πρ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
392‒ ‒ ‒ ‒ ‒οτορολεο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
393‒ ‒ ‒ ‒ ‒σιθεο ζευγει :𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
394[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τ]ὰ χσύλα ἐπὶ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
395[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἀνδ]ροῖν δυοῖν :ΙΙ ‒ ‒
396‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ιτα‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
397‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ελο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
398[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Νικό]στρατ[ος ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
399‒ ‒ ‒ ‒ ‒ς. 𐅃𐅂ΙΙΙΙ, Διοκλ[ς ‒ ‒ ‒ ‒]
400‒ ‒ ‒ ‒ ‒ος :ΔΙΙ, Μίκον :𐅃 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
400‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 𐅂𐅂𐅂𐅂, Ἀντιφάνες ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
401‒ ‒ ‒ ‒ ‒ον 𐅃, Πραχσίας ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
402[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Κ]ολλυ Δ, Ἀριστ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
403[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Λά]οσσος ΙΙΙΙ𐅁, Ἴασ[ος ‒ ‒]
404[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Σ]τράτον Δ, ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
405‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒κίονι‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXIV
406‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒α‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
407‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ν hεφ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
408‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι σκο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
409‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ασε‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
410[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τὲ]ν γυν[αῖκα ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
411‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒νεν 𐅄‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
412‒ ‒ ‒ ‒ ‒εν το δ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
413[‒ ‒ ‒ γ]υναῖ[κα ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
414‒ ‒ ‒ ‒ ‒ι : 𐅄 α ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
415‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXV
416θ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
417ογο[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ π]‒
418ρὸς βορ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
419ἀπέδομ[εν Φυρομάχοι Κ]‒
420εφισιεῖ : Δ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
421κεφά[λαιον ἀγαλμ]‒
422ατοπ[οϊκ ΧΧ𐅅ΗΗΗ]
423Η𐅃𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
424λμ[μα ΧΧΧ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ]
425ΔΔ𐅃‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
426ἀνά[λομα τὸ hαυτό]·
427σύμ[παντος κεφάλαιον]
428hὸ παρ[ελάβομεν ἀργυρίο παρὰ]
429τν τ[αμιν τν τς θε hοῖς]
430Δορόθ[εος . . .5. . ἐγραμμάτευε]
431Χαιρε[‒ ‒ καὶ συν: ‒ ‒ ‒ ‒]
432ἀνάλ[ομα τὸ hαυτό].
vacat

fr.XXV
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
433[. . . .]ν̣ο̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
vacat 0,029
434ἐπὶ τ[ς ‒ ‒ίδος ‒ ‒ πρυτανευο]‒
435ύ̣σ̣[ε]ς . ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XVIII
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
436‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒Ι
437‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒λευκοτι
438[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ χάλ]κας ἓχς κ‒
439[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ὀ]βολ : hεκα :
440‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ο : hοικ : ΔΔ
441‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒σ̣αντι τ‒
442‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒χ
8 vv lacerati
vacat 0,10

fr.XXVA
vestigia
443[Ὀνέ]σιμος [Νικοστράτο . . .6. . .]
444[Κε]φισογέ[νες Πειραιεύς . . . .]
445[. . .]𐅂· Ἀμε[ινιάδες ἐγ Κοίλει οἰ]‒
446[κν] 𐅂𐅂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
447[. . .]𐅂· ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXVB
448χρ‒ ‒ ‒
449λε‒ ‒ ‒
450ρα‒ ‒ ‒
451γρ̣‒ ‒ ‒

fr.XXVD
452‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ․ΑΡ
453‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΑΣ:
454‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΧΣ
455‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ :: ΗΗ
456‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ․]ΑΤ
457‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ . .]Μ
458‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ . .]Ε
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

fr.XXVE
vacat 0,042
459‒ ‒ ‒ ‒ ‒τον π‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
460‒ ‒ ‒ ‒ ‒𐅄𐅂𐅂 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Kein Text vorhanden.
            

1- - - unter dem Archon Ektemon (408/7)
2- - - Bausachverständiger:
3- - - Archilochos
4aus (dem Demos) AgryleI.

col.I
5- - - an diese Zuarbeiter,
6zwei Männer, (an) Sosias, wohnh(aft) in
7Alopeke: 1 dr.; (und an) Sindron: 1 dr. ‒ Für das
8Einziehen der Decke, des ge-
9krümmten Hauptbalkens in sein Auflager und
10der anderen (Unterzüge) in das
11jeweilige Auflager, (an) Manis, wohnhaft in
12Kollytos: 1 dr.; Kroisos, wohnhaft in
13Skambonidai: 1 dr.; Andreas,
14wohnhaft in Melite: 1 dr.; Prepon
15wohnhaft in Agryle: 1 dr.; Medos,
16wohnhaft in Melite: 1 dr.; Apol-
17lodoros, wohnhaft in Melite:
181 dr. ‒ Für den Abbau der Gerüste
19von den Säulen in der Vor-
20halle, an sechs Männer: Teuk-
21ros, wohnhaft in Kydathenaion: 1 dr.;
22Kerdon, (Sklave) des Axiopeithes: 1 dr.; Kroi-
23sos, wohnhaft in Skambonidai: 1 dr.; Pre-
24pon, wohnhaft in Agryle: 1 dr.; Kephi-
25sodoros: 1 dr.; Spoudias: 1 dr. ‒ Für den Gerüsttransport
26für die Maler aus den Innenräumen
27unter die Decke, (an) Manis,
28wohnhaft in Kollytos: 1 dr. 3 ob. ‒ Für das
29Herantragen der Mörteltröge(?) an Prepon,
30wohnhaft in Agryle: 1 dr.; an Me-
31dos, wohnhaft in Melite: 1 dr. ‒ Summe
32für Handlanger: 84 dr.
334 ½ ob. ‒ Für Sägearbeiten, die in (Tages)lohn ge-
34leistet wurden, (an) zwei Männer, sechs-
35zehn Tage, für eine
36Drachme je Tag an jeden,
37(an) Radios, wohnhaft in Kolly-
38tos, und Mitarbeiter: 32 dr. ‒ Für Säge-
39arbeiten, die in Tages(lohn) geleistet
40wurden, für den dritten Zwölf-
41Tage-Abschnitt, Kassetten-
42deckel für die Decke, sieben Tage, für eine Drachme
43je Tag, (an) zwei Männer, (an)
44Radios, wohnhaft in Kollytos, und
45Mitarbeiter: 14 dr. ‒ Summe
46für Sägearbeiter: 46 dr. ‒ Für Maler-
47arbeiten beim Bemalen des Kymation
48an der Innenseite des Epi-
49styls, für fünf Obolen je
50Fuß; Auftragnehmer: Diony-
51sodoros, wohnhaft in Melite; Bür-
52ge: Herakleides aus Oë:
5330 dr. ‒ Summe für
54Maler: 30 dr. ‒ Für Goldschmiedearbeiten
55beim Vergolden der Bronze(rosetten) übernahmen wir
56zusätzlich die aus der vorherigen Prytanie, der
57Oineïs, noch ausstehenden Zahlungen, (an) Sisy-
58phos, wohnhaft in Melite: [.] dr. ‒
59Summe für Goldschmiede: ].] dr. ‒ Ge
60hälter: dem Bausachverständigen Archilochos
61aus (dem Demos) AgryleI: 37 dr.; dem Untersek-
62retär Pyrgion: 30 dr. 5 ob. ‒ Sum-
63me der Gehälter: 67 dr. 5 ob. – Summe
64der Ausgaben insgesamt:
651790 dr. 3 ½ ob. vacat
66Unter der Leontis als siebter
67Prytanie. Einnahmen von den
68Schatzmeistern der Göttin, von Aresaich-
69mos aus (dem Demos) AgryleI und Kollegen:
704302 dr. 1 ob. ‒ Aus-
71gaben: - - -
Lücke
72- - -. ‒ Steinmetzarbeiten: für das Kan-
73nelieren der Säulen nach Osten hin
74beim Altar: 1die (Säule)
75vor dem Altar der Dione: Laossos
76aus (dem Demos) AlopekeX: 10 dr.; Philon aus (dem Demos) Erchi-
77aII: 10 dr.; Parmenon, (Sklave) des Laossos: 10 dr.; Karion
78(Sklave) des Laossos: 10 dr.; (H)Ikaros: 10 dr. - 2die
79nächstfolgende (Säule): Phalakros aus (dem Demos) Paiani-
80aIII: 10 dr.; Philostratos aus (dem Demos) Paiani-
81aIII: 10 dr.; Thargelios, (Sklave) des Phalakros: 10 dr.; Phil-
82ourgos, (Sklave) des Phalakros: 10 dr.; Gerys, (Sklave) des Phala-
83kros: 10 dr. - 3die nächstfolgende (Säule): A-
84meiniades, wohnhaft in Koile:
8510 dr.; Aischines: 10 dr.; Lysanias: 10 dr.; Some-
86nes, (Sklave) des Ameiniades: 10 dr.; Timokrates:
8710 dr. - 4die nächstfolgende (Säule): Simi-
88as, wohnhaft in Alopeke: 7 dr. 1 ob.;
89Kerdon: 7 dr. 1 ob.; Sindron, (Sklave) des Simias: 7 dr.
901 ob.; Sokles, (Sklave) des Axiopeithes: 7 dr. 1 ob.;
91Sannion, (Sklave) des Simias: 7 dr. 1 ob.; Epigenes,
92(Sklave) des Simias: 7 dr. 1 ob.; Sosandros: 7 dr. -
936die sechste Säule vom Altar der
94Dione aus: Theugenes aus (dem Demos) PeiraieusVIII:
958 dr. 2 ob.; Kephisogenes aus (dem Demos) Peirai-
96eusVIII: 8 dr. 2 ob.; Teukros, wohnhaft in
97Kydathenaion: 8 dr. 2 ob.; Kephisodo-
98ros, wohnhaft in Skambonidai:
998 dr. 2 ob.; Nikostratos: 8 dr. 2 ob.;
100Theugeiton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 8 dr. 2 ob. -
101- - - der Säulen beim Altar
102die - - - (Säule) vom Altar der Di-
103one - - -
Lücke

col.II
1045 (dr.?). ‒ Für Zimmermannsarbeiten, die in Tages(lohn) ge-
105leistet wurden, zum Lohn von 5 dr. 5 ob. für den drit-
106ten Zwölf-Tage-Abschnitt, für fünf Obo-
107len je Tag, für sie-
108ben Tage, (an) - - -, wohnhaft
109in Alopeke: 5 dr. 5 ob. ‒ (Für Arbeiten) an den
110Kassettendeckeln: Für das Anleimen, was
111wir zusätzlich in Auftrag gegeben haben, für zwei Drach-
112men je Kassette, für
113vier Kassetten, (an) Manis, wohn-
114haft in Kollytos: 8 dr. ‒ Für das An-
115leimen des Kymation, was wir
116zusätzlich in Auftrag gegeben haben, für zwei Drach-
117men je Kassette, für sechs
118Kassetten, (an) Manis, wohnhaft
119in Kollytos: 12 dr. ‒ Für das An-
120leimen des Kymation, was wir zusätzlich in
121Auftrag gegeben haben, für zwei Drachmen
122je Kassette, für sechs Kassetten, (an)
123Kroisos: 12 dr. ‒ Summe für die
124Zimmerleute: 52 dr. 4 ob. ‒ Für Handlangerarbeiten, die
125im Tageslohn geleistet wurden: Für (die Bedienung)
126der Winde - - - Ke-
127kropion - - - Ke-
128ekropisch- - -
129- - -
130- - -, (an) - - - Män-
131ner, für (eine) Drachme je Tag, (an) Ko-
132non: 1 dr.; (an) Apollodoros: 1 dr.; (an) Prepon:
1331 dr.; (an) Medos: 1 dr.; - - -;
134(an) Mammanos: 1 dr.; - - -: 1 dr. ‒ Für
135Abbau und Abstransport der Gerüste
136von der Mauer nach Norden hin,
137auf denen die Friesfiguren abgestellt waren, an
138sechs Männer: (an) Prepon: 3 ob.; (an) Medos: 3 ob.; (an) A-
139pollodoros: 3 ob.; (an) - - -
140-aios: 3 ob. - - -
141- - -
142- - -
143- - -
Lücke
144- - - (an) Phyroma-
145chos aus (dem Demos) Kephisia (für) den den Wagen
146lenkenden - - - wer-
147fenden: 80 dr.; (an) Praxias, wohnhaft in Me-
148lite, (für) den Jüngling,
149der - - -
150- - den schreibenden Jüngling
151und den bei ihm stehenden (Jüngling): 100 dr.;
152(an) Mynion, wohnhaft in Kollytos, (für)
153- - - und den Wagen außer
154den beiden Mauleseln: 90 dr.; (an) Agatha-
155nor, wohnhaft in Alopeke, (für) die beiden Frau-
156en bei dem Wagen und die beiden
157Maulesel: 240 dr.; (an) - - - aus
Lücke

col.III
158- - -
159(für) den Speerträger: 60 dr.; (an) Phyroma-
160chos aus (dem Demos) KephisiaI (für) den Jüngling
161neben dem Brustpanzer: 60 dr.; (an) Pra-
162xias, wohnhaft in Melite, (für) das Pferd
163und die von hinten zu sehende Figur, die (das Pferd)
164von der Seite antreibt: 120 dr.; (an) Antiphan-
165es aus (dem Demos) KerameisV (für) den Wagen und
166den Jüngling und die beiden einge-
167spannten Pferde: 240 dr.; (an) Phyromach-
168os aus (dem Demos) KephisiaI (für) den Pferde-
169führer: 60 dr.; (an) Mynnion, wohn-
170haft in Agryle, (für) das Pferd und den
171Mann, der (das Pferd) antreibt, und
172die Säule, (die) er nachher dazu-
173setzte: 127 dr.; (an) Soklos, wohn-
174haft in Alopeke, (für) den das
175Zaumzeug Haltenden: 60 dr.; (an) Phyromachos aus (dem
176Demos) KephisiaI für den Mann, der sich auf seinen
177Stock stützt, bei dem Altar:
17860 dr.; (an) Iasos aus (dem Demos) KollytosII
179für die Frau, an die sich das Mädchen
180anschmiegt: 80 dr. ‒ Summe für die
181Bildhauer: 3315 dr. ‒ Ein-
182nahmen: 4302 dr. 1 ob; die Ausgaben (sind)
183dieselben. ϟ vacat Unter der Pandi-
184onis als achter Prytanie.
185Einnahmen: von den Schatzmeistern der
186Göttin, Aresaichmos aus (dem Demos) AgryleI
187und Kollegen: 1239 dr. 1 ob. ‒
188Ausgaben: Käufe: für zwei
189Bretter, auf die wir die Abrechnungen
190schreiben, jedes für eine Drachme:
1912 dr. ‒ Summe für Käufe:
1922 dr. ‒ (Für) Steinmetzarbeiten: für das Kannelieren der
193Säulen nach Osten hin beim
194Altar: 3die dritte (Säule) vom Altar
195der Dione aus: Ameiniades,
196wohnhaft in Koile: 18 dr.; Aischi-
197nes: 18 dr.; Lysanias: 18 dr.;
198Somenes, (Sklave) des Ameiniades: 18 dr.; Ti-
199mokrates; 18 dr. - 4die nächstfolgende
200(Säule): Simias, wohnhaft in Alo-
201peke: 13 dr.; Kerdon: 12 dr. 5 ob.; Sin-
202dron, (Sklave) des Simias: 12 dr. 5 ob.; Sokles, (Sklave) des Ax-
203iopeithes: 12 dr. 5 ob.; Sannion, (Sklave) des Si-
204mias: 12 dr. 5 ob.; Epieikes, (Sklave) des Simias:
20512 dr. 5 ob.; Sosandros, (Sklave) des Simias: 12 dr. 5 ob. -
2065die folgende (Säule): Onesi-
207mos, (Sklave) des Nikostratos: 16 dr. 4 ob.; Eudo-
208xos, wohnhaft in Alopeke: 16 dr.
2094 ob.; Kleon: 16 dr. 4 ob.; Simon, wohnhaft
210in Agryle: 16 dr. 4 ob.; Antidotos,
211(Sklave) des Glaukos: 16 dr. 4 ob.; Eudikos: 16 dr.
2124 ob. - 6die folgende Säule: Theu-
213genes aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr.; Kephisoge-
214nes aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr.; Teukros, wohnhaft
215in Kydathenaion: 15 dr.; Kephi-
216sodoros, wohnhaft in Skambonidai:
21715 dr.; Nikostratos: 15 dr.; Theugei-
218ton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 15 dr. ‒ (Für) die Glättung
219der Orthostat-Blöcke am Altar des
220Opferpriesters: Polykles aus (dem Demos) Laki-
221adaiVI: 35 dr. - (Für) das Kannelieren der Säu-
222len nach Osten hin beim Al-
223tar: 1die Säule beim Altar der Dio-
224ne: Laossos aus (dem Demos) AlopekeX: 20 dr.;
225Philon aus (dem Demos) ErchiaII: 20 dr.; Parmenon, (Sklave) des
226Laossos: 20 dr.; Karion, (Sklave) des Laossos: 20 dr.; I-
227karos: 20 dr. - 2die nächstfolgende (Säule):
228Phalakros aus (dem Demos) PaianiaIII: 20 dr.; Philo-
229stratos aus (dem Demos) PaianiaIII: 20 dr.; Thargeli-
230os, (Sklave) des Phalakros: 20 dr.; Philourgos, (Sklave) des Pha-
231lakros: 20 dr.; Gerys, (Sklave) des Phalakros: 20 dr. - 3die
232nächstfolgende (Säule): Ameiniades,
233wohnhaft in Koile: 20 dr.; Aischines:
23420 dr.; Lysanias: 20 dr.; Somenes, (Sklave) des A-
235meiniades: 20 dr.; Timokrates: 20 dr. - 4die
236nächstfolgende (Säule): Simias, wohnhaft
237in Alopeke: 14 dr. 2 ob.; Kerdon:
23814 dr. 2 ob.; Sindron, (Sklave) des Simias: 14 dr.
2392 ob.; Sokles, (Sklave) des Axiopeithos: 14 dr.
2402 ob.; Sannion, (Sklave) des Simias: 14 dr. 2 ob.;
241Epieikes, (Sklave) des Simias: 14 dr. 1 ob.; Sosan-
242dros: 14 dr. 1 ob. - 5die nächstfolgende
243(Säule): Onesimos, (Sklave) des Nikostratos:
24418 dr. 3 ½ ob.; Eudoxos, wohnhaft
245in Alopeke: 18 dr. 2 ob.; Kleon: 18 dr.
2462 ob.; Simon, wohnhaft in Agryle: 18 dr.
2471 ½ ob; Antidotos, (Sklave) des Glaukos: 18 dr.
2481 ½ ob.; Eudikos: 18 dr. 1 ½ ob.
Lücke

col.IV
249- - - den
250gekrümmten Hauptbalken, für zwei
251Drachmen je Kassettendeckel,
252sechs an der Zahl, (an) Manis, wohnhaft
253in Kollytos: 12 dr. - (Für) die Glättung
254der Kassettendeckel - - - den
255Dachunterzug - - -, für
256zwei Drachmen je
257Kassettendeckel, sechs an der Zahl, (an) - - -
Lücke
258- - - den Wachsbildnern, für das
259Ausformen der (Wachs)modelle der Roset-
260ten für die (Kassetten)deckel, (an) Neseus,
261wohnhaft in Melite: 8 dr. ‒
262(Für) das Ausformen eines weiteren Wachs-
263modelles, das Akanthus(ornament) für
264die (Kassetten)deckel, (an) Agathanor, wohnhaft in
265Alopeke: 8 dr. - Summe für die Wachs-
266bildner: 16 dr. - Gehälter: (für) den Bausachver-
267ständigen Archilochos aus (dem Demos) AgryleI: 36 dr.;
268(für) den Untersekretär Pyrgion
269aus (dem Demos) OtryneII: 30 dr. ‒ Summe der Gehäl-
270ter: 66 dr. ‒ Dem Maler, für das
271Bemalen des Kymation an der Innenseite
272des Epistyls, für fünf Obo-
273len je Fuß, einhundert-
274dreizehn Fuß ‒ dem Auftragnehmer
275haben wir (dies) zusätzlich gegeben zu dem, was er
276vorher schon erhalten hat ‒, an Dionysodoros,
277wohnhaft in Melite; Bürge:
278Herakleides aus Oë: 44 dr.
2791 ob. ‒ Summe für den Maler:
28044 dr. 1 ob. - Einnahmen: 1239 dr.
2811 ob.; die Ausgaben (sind) dieselben. :: Unter
282der AigeïsII: Einnahmen: von den Schatzmeistern
283der Göttin, von Aresaichmos
284aus (dem Demos) AgryleI und Kollegen:
2851300 (+) dr.; für die Opfer zusammen
286mit den demiurgoi am letzten (Tag) vor
287Neu(mond), für das Opfer an Athenaia:
2884 dr. 3 ob. - Ausgaben: Käufe:
289zwei (Papyrus)rollen wurden gekauft, auf
290die wir die Quittungen geschrieben
291haben; 2 dr. 4 ob.; vier Bretter:
2924 dr.; an Gold wurden gekauft für die
293Rosetten 166 Blatt für (eine)
294Drachme je Blatt bei
295Adonis, wohnhaft in Melite:
296166 dr.; an Blei wurden gekauft zwei
297Talente für die Befestigung der
298Friesfiguren bei Sostratos, wohn-
299haft in Melite: 10 dr.; an Gold wurden
300zwei Blatt gekauft zur Vergoldung
301der zwei Voluten der Säule bei A-
302donis, wohnhaft in Melite:
3032 dr. - Summe der Käufe:
304189 dr. 1 ob. ‒ Für Steinmetzarbeiten: für
305das Kannelieren der Säulen nach Osten hin beim
306Altar: 1die (Säule) vor dem
307Altar der Dione: Laossos aus (dem Demos) Alo-
308pekeX, Philon aus (dem Demos) ErchiaII, Parmenon,
309(Sklave) des Laossos, Karion, (Sklave) des Laossos, Ika-
310ros: 110 dr. - 2die nächstfolgende (Säule), die
311zweite: Phalakros aus (dem Demos) Paiani-
312aIII, Philostratos aus (dem Demos) Paiania,
313Thargelios, (Sklave) des Phalakros, Gerys, (Sklave) des
314Phalakros: 110 dr. - 3die nächstfolgende
315(Säule): Ameiniades, wohnhaft
316in Koile, Lysanias, Somenes, (Sklave) des Ameinia-
317des, Aischines, Timokrates: 110 dr. - 4die
318nächstfolgende (Säule): Simias, wohnhaft
319in Alopeke, Kerdon, Sindron
320Sokles, Sannion, Epieikes, So-
321sandros: 60 dr. - 6die sechste Säu-
322le vom Altar der Dione (aus): Theuge-
323nes aus (dem Demos) PeiraieusVIII, Kephisogenes aus (dem Demos) Pei-
324raieusVIII, Teukros, wohnh(aft) in Kydathenaion,
325Kephisodoros, Nikostratos, Theu-
326geiton aus (dem Demos) PeiraieusVIII: 110 dr. - Summe
327für die Steinmetzen: 500 dr. - Für die Herstellung
328der Rosetten, (an) Neseus, wohnhaft in Meli(te),
329eine (Rosette): 14 dr.; (an) Soteles aus (dem Demos) A- -,
330eine (Rosette): 14 dr.; (an) Eumelides, wohnh(aft) in
331Skambonidai: 14 dr.; (an) Philios, wohnh(aft) in Skam-
332bonidai: 14 dr.; (an) Agorandros, wohnh(aft) in
333Kollytos, eine (Rosette): 14 dr.; für die Herstellung von
334sechs Rosetten, (an) Manis, wohnh(aft) in
335Kollytos: 84 dr.; für die Herstellung von
336elf Rosetten, (an) Stasi-
337anax, wohnhaft in Kollytos:
338154 dr.; für die Herstellung von (einer)
339Rosette, (an) Aristippos aus (dem Demos) KettosIV: 14 dr.;
340für die Herstellung von drei Rosetten
341(an) Theodotos aus (dem Demos) AcharnaiVI: 42 dr. - Für
342das Ausformen eines (Wachs)modells,
343das Akanthus(ornament) für die Decke,
344das wir nicht verwendet haben, (an) Stasia-
345nax, wohnhaft in Kollytos: 8 dr.; für
346die Herstellung von - - - Rosetten - - -
Lücke

fr.XIX
- - -
347- - - für zwei
348Drachmen je - - -, (an) - - -,
349wohnhaft in Melite - - -
350Blatt Gold - - -
351- - -
352- - -
353aus Bronze - - -. der in
354Melit(e) wohnt - - - die zwei
355Voluten der Säulen - - -
356aus Gold - - -
357- - -
- - -

fr.XIXA
358- - -
359- - -
360- - - wohnh(aft) - - -
361- - - bei - - -
362- - -
- - -

fr.XX
vacat 0,018
col.I
363Unter der [. . . . . .]s als zehnter
364Prytanie. Einnahmen:
365für die Opfer zusammen mit den Demiur-
366gen - - -
367- - - (+)2 ½ ob.; Poly-
368kles - - -
- - -
col.II
369Iasos - - - in
370Me(lite) wohnh(aft) - - -
3712 dr.; (an) Dio- - -, A-
372gathanor - - -
373(+)6 dr. 2 ob.; - - -
374(+)1 dr.; Antiphanes - - -
- - -

fr.XXI
375- - -
376- - -an Mikion - - -
377- - -(1) dr.; Leiter - - -
378- - - vier Fuß - - -
379- - -phylax; - - -
380- - - Bohrer - - -
381- - - und für - - -
Lücke
382- - -
383- - -
384- - -
385- - -
Lücke
386- - -
387- - -
388- - -
390- - -: 4 dr. - - -
391- - -: 4 dr. - - -
392- - -
393- - - Paar: 1(+) dr. - - -
394- - - das Holz für - - -
395- - - an zwei Männer: 2(+) - - -
396- - -
Lücke
397- - -
398- - - Nikostratos - - -
399- -s: 6 dr. 4 ob.; Diokles - - -
400- -os: 10 dr. 2 ob.; Mikon: 5(+) - - -
400- - - (+) 4 dr.; Antiphanes - - -
401- - -: 5 dr.; Praxias - - -
402- - - Kolly(tos): 10 dr.; Arist- - -
403- - - Laossos: 4 ½ ob.; Iasos - - -
404- - - Straton: 10 dr.; - - -
405- - - der Säule - - -

fr.XXIV
406- - -
407- - -
408- - -
409- - -
410- - - die Frau - - -
411- - -: 50(+) dr. - - -
412- - -
413- - - Frau - - -
414- - -: 50 dr.; - - -
415- - -

fr.XXV
416- - -
417- - - nach
418Norden - - -
419haben wir ausgezahlt an Phyromachos aus (dem Demos) Ke-
420phisia: 10(+) dr. - - -. ‒
421Summe für Bildhauer-
422arbeiten: 2906 dr. (+)
423- - -.
424Einnahmen: [3795(+) dr.]
425- - -;
426die Ausgaben (sind) dieselben.
427Summe insgesamt
428an Geld, das wir übernommen haben von
429den Schatzmeistern der Göttin, für die
430Dorotheos aus (dem Demos) - - - Sekretär war,
431Chaire- - - und Kollegen: - - -;
432die Ausgaben (sind) dieselben.
vacat

fr.XXV
- - -
433- - -.
vacat 0,029
434Unter der - -is als - -ter Pryta-
435nie - - -
- - -

fr.XVIII
- - -
436- - -
437- - - für weiße Farbe
438- - - sechs Rosetten
439- - - Obolen je
440- - - wohnh(aft): 20(+) dr.
441- - -
442- - -
8 Zeilen verstümmelt
vacat 0,10

fr.XXVA
Spuren
443Onesimos, (Sklave) des Nikostratos - - -
444Kephisogenes aus (dem Demos) Peiraieus - - -
445(+)1 dr.; Ameiniades, wohnhaft in Koile:
4462(+) dr. - - -
447- -(+)1 dr. - - -

fr.XXVB
448- - -
449- - -
450- - -
451- - -

fr.XXVD
452- - -
453- - -
454- - -
455- - -: 200(+) dr.
456- - -
457- - -
458- - -
- - -

fr.XXVE
vacat 0,042
459- - -
460- - - (+)52 dr. - - -
- - -

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG III 42
 • SEG X 277
 • SEG X 279
 • SEG X 280
 • SEG X 281
 • SEG X 282
 • SEG X 283
 • SEG X 284
 • SEG X 285
 • SEG X 286
 • SEG X 287
 • SEG X 288
 • SEG X 289
 • SEG X 290
 • SEG X 291
 • SEG X 292
 • SEG X 293
 • SEG X 294
 • SEG X 295
 • SEG X 296
 • SEG XII 24
 • SEG XIII 24
 • SEG XXXI 26
 • SEG XXXI 277
 • SEG XXXV 12
 • SEG XXXVI 36
 • SEG XXXIX 27
 • SEG XL 21
 • SEG XL 1726
 • SEG XLII 31
 • SEG XLVI 51
 • SEG XLVI 2261
 • SEG XLVIII 74
 • SEG L 69
 • SEG LIII 13
 • SEG LVI 2080
 • SEG LVII 22
 • SEG LVIII 53
 • SEG LVIII 60
 • SEG LIX 66
 • SEG LX 47
 • SEG LX 106
 • SEG LXIII 15
 • SEG LXIII 44
 • SEG LXVI 23
 • SEG LXVII 11
 • SEG LXVII 1630
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.