Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 68
IG I³ 67 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 67

IG I³ 68

IG I³ 69 IG I³ 500
IG I³ 69 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis ‒ Südabhang
Dekret über Tribute (sog. Kleonymos-Dekret)
Stele mit Relief
Marmor
426/5
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
          

1[. . .5‒6. . . ]ε̣μα̣[. . . . . .c.11. . . . .]ς v v
2    φόρ[ο]·

I
3ἔδοχσε[ν] τι βολι καὶ τ[ι δέμοι]· Κεκροπὶς ἐπ‒
4ρυτάνε[υ]ε, Πολέμαρχος [ἐγραμμά]τευε, Ὄνασος ἐ‒
5πεστάτ[ε, Κ]λεόνυμ[ος εἶπε· hοπόσ]αι πόλες φόρο‒
6ν φέροσ[ι Ἀθ]ενα[ίοις hαιρέσθον] ἐν ἑκάστει τ‒
7[ι] πόλει [φόρο ἐγλογέας hόπος ἂν] hεκασταχόθε‒
8[ν Ἀθε]ν[αίοις σύμπας ἐγλέγεται] hο [φόρος] ἒ hυπ‒
9[εύθυνοι ὄντον hοι ἐγλογς ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
lacuna
10‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
11[. . τοῖς δὲ ἑλλενοταμίαις ἐκκλεσίαν πον] ἐπ̣‒
12[άναγκες περὶ τν πόλεον τὲν πρυτανεία]ν̣ hέτ‒
13[ις ἂν πρυτα]ν̣εύε[ι εἴκοσι ἑμερν μετὰ] Διονύσ‒
14[ια· ἐς δὲ κοι]νὸν ἀ[ποφαινόσθον hαι πό]λες hαίτ‒
15[ινες ἂν ἀπο]δσι τ[ὸν φόρον καὶ αἵτιν]ες μὲ ἀπο‒
16[δσιν καὶ h]αίτιν[ες ἂν κατὰ μέρε· ἐ]π̣ὶ δὲ τὰς ὀφ‒
17[ελόσας πέ]μπεν πέ[ντε ἄνδρας hίνα] ἐσπράχσον‒
18[ται τὸν φ]όρον· ἀναγ[ραφόντον δὲ hοι ἑλ]λ̣ενοτα̣‒
19[μ]ίαι ἐς σανίδι τὰς [πόλες τὰς ἐλλιπό]σας τ φό‒
20[ρ]ο καὶ τν ἀπαγόντ[ον τὰ ὀνόματα κ]αὶ τιθέναι
21[h]εκάστοτε πρόσθε[ν τν hερόον· ἔ]σ̣το δὲ καὶ Σα̣‒
22μίοις καὶ Θεραίοι[ς hομοῖον φ]σ[έ]φ̣[ι]σ̣μ̣[α] π̣ε̣ρ̣[ὶ τ]‒
23ν χρεμάτον ν τε χ̣[ρὲ πον πλ]ὲν τς αἱρέσεος
24[τ]ν ἀνδρν καὶ εἴ τ[ις ἄλλ]ε πόλ[ι]ς ἐτάχσατο χρ‒
25[έ]μ̣ατα ἀπάγεν Ἀθέν[αζε· τ]ὸ δὲ φσέφισμα τόδε ἐσ‒
26[τέ]λει hε Κεκροπὶ[ς πρυτα]νεία θέτο ἐμ πόλει ⁝ Π‒
27[. . .]κριτος εἶπε· τ̣[ὰ μὲν ἄλ]λα καθάπερ Κλεόνυμ‒
28[ος· h]όπος δὲ ἄρι[στα καὶ ῥρᾶ]ιστα οἴσοσι Ἀθενα‒
29[ῖοι τ]ὸν πόλεμ[ον γνόμεν ἐς] τὸν δμον ἐχφέρεν
30[ἐκκλε]σίαν̣ [ποέσαντας hε]οθινέν ⁝

II
30 ἔδοχσεν τι
31[βολι καὶ τι δέμοι· Κεκρ]οπὶς ἐπρυτάνευε, Πο‒
32[λέμαρχος ἐγραμμάτευε, h]υγιαίνον ἐπεστάτε,
33[Κλεόνυμος εἶπε· τὰ μὲν ἄλλ]α κατὰ τὸ πρότερο[ν]
34[φσέφισμα . . . . . . .14. . . . . . .]ματα ἐς τὸν [. . .. .]
lacuna
35[. . . . . .12. . . . . .]Ε̣[. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . .]
36[. . . . . .12. . . . . .]θα[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .]
37[.]\ [. . . . .9. . . .]ανε[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . .]δ‒
38[.]ειε̣[. .]/◡[.] πλερ[. . .6. . .· τ․ν δὲ . . . .ν ἐπ]ιμελ‒
39ετὰς αἱρσθαι τ[ν ἄλλον δικν τν περὶ] τν Ἀ‒
40θεναίον χρεμάτον κα̣[τὰ τὸ γενόμενον φ]σέφισ‒
41μα καὶ τν στρατεγν ̣[ένα τάττεν παρέ]ζεσθα‒
42ι hόταν περί τινος τν [πόλεον δίκε δικάζετα]‒
43ι· ἐὰν δέ τις κακοτεχνι [hόπος μὲ κύριον ἔστα]‒
44ι τὸ φσέφισμα τὸ τ φόρο [ἒ hόπος μὲ ἀπαχθέσετ]‒
45αι hο φόρος Ἀθέναζε γρά[φεσθαι προδοσίας αὐ]‒
46τὸν τν ἐκ ταύτες τς πό[λεος τὸν βολόμενον π]‒
47ρὸς τὸς ἐπιμελετάς· hο[ι δὲ ἐπιμελεταὶ ἐσαγό]‒
48ντον ἔμμενα ἐς τὸ δ[ικαστέριον ἐπειδὰν hοι κ]‒
49λετρες ἕκοσι· δι[πλο]ῖ δὲ [ὄντον hοι κλετρες]
50ἒ κατὰ hν γράφεσθαί τις β̣[όλοιτο· ἐὰν δέ το κα]‒
51ταγνι τὸ [δικ]αστέριον τιμ̣[ᾶν ὅ τι χρὲ αὐτὸν π]‒
52αθν ἒ [ἀπ]ο̣τεῖ̣σαι· τὸς δὲ κέ[ρυκας hόσοι ἂν τιν]‒
53ες []σ[ι] ὃς ἂν hοι πρυτάνες με[τὰ τς βολς hέλο]‒
54[ντα]ι πέμφσαι ἐς τὰς πόλες ἐ[πὶ τς Κεκροπίδο]‒
55[ς πρ]υτανείας hόπος ἂν αἱρε[θσι hοι ἄνδρες h]‒
56[οι] τὸν φόρον ἐγλέχσοντες κ[αὶ ἀναγραφσι ἐν]
57[τ]ι βολευτερί[ο]ι· τὲν δὲ στέλ[εν hοι πολεταὶ ἀ]‒
58[πο]μισθοσάντον. vacat
59[φ]όρο ἐγλο[γς τ]
60[πα]ρὰ τν πό[λεον]·
vacat 0,10

fr. k
61‒ ‒ρα‒ ‒
62‒ ‒τοσ‒ ‒
63‒ ‒σαα‒ ‒

Kein Text vorhanden.
            

1(Betrifft:) - - - v v
2des Tributs.

I
3Beschuss von Rat und Volk; die Kekropis hatte die
4Prytanie inne; Polemarchos war Sekretär; Onasos
5war Vorsteher; Kleonymos stellte den Antrag: Alle Städte, die Tribut
6entrichten den Athenern, sollen wählen in jeder
7Stadt Tributeinzieher, damit von überall
8den Athenern der ganze Tribut eingetrieben wird, andernfalls sollen ver-
9antwortlich sein die Einzieher - - -
Lücke
10- - -
11- - - dass für die Hellenotamiai dringend eine Volksversammlung abhalte
12bezüglich der Städte die Prytanie, die
13amtiert, binnen zwanzig Tagen nach den Dionysi-
14en. Der Allgemeinheit sollen bekanntgegeben werden die Städte, die
15den Tribut bezahlt haben, und die ihn nicht be-
16zahlt haben und die ihn nur teilweise; dass man zu den (ihn) Schul-
17denden fünf Männer schicke, damit sie einzie-
18hen den Tribut. Aufschreiben sollen die Hellenota-
19miai auf einer Holztafel die Städte, die im Rückstand sind mit dem Tri-
20but, sowie die Namen derjenigen, die (ihn) überbringen, und (die Tafel) aufstellen
21jeweils vor den (Phylen-)Heroen. Es soll für die Sa-
22mier und Theraier ein ähnlicher Beschluss sein über
23die Gelder und darüber, wie zu verfahren sei, mit Ausnahme der Wahl
24der Männer, und sofern sonst noch eine Stadt veranlagt wurde zur
25Anführung der Gelder nach Athen. Diesen Beschluss soll auf einer Ste-
26le die Prytanie Kekropis aufstellen auf der (Akro)polis.
27P- - -kritos stellte den Antrag: das andere, wie von Kleonmymos (beantragt
28hat), aber: damit aufs Beste und Leichteste durchstehen die Athe-
29ner den Krieg, dass man eine Beschlussvorlage vor das Volk bringe,
30wenn sie die Volksversammlung einberufen auf morgen.

II
30 Beschluss von
31Rat und Volk; die Kekropis hatte die Prytanie inne; Po-
32lemarchos war Sekretär; Hygiainon war Vorsteher,
33Kleonymos stellte den Antrag: das andere gemäß dem vorigen
34Beschluss, aber: - - - in das - - -
Lücke
35- - -
36- - -
37- - -
38- - - Verantwort-
39lich wähle für die anderen Gerichtsverfahren bezüglich der
40Gelder der Athener gemäß dem ergangenen Beschluss,
41und von den Strategen einen einsetze als Beisitzer,
42wenn wegen einer der Städte prozessiert wird.
43Wenn jemand arglistig versucht, dass außer Kraft gesetzt werde
44dieser Beschluss über den Tribut, oder dass nicht entrichtet
45werde der Tribut nach Athen, soll ihn anklagen wegen Hochverrats
46jederman aus dieser Stadt, der es wünscht,
47bei den Verantwortlichen. Die Verantwortlichen dies
48binnen Monatsfrist vor den Gerichtshof bringen, wenn die
49Ladungsboten eingetroffen sind. Doppelt so viele Ladungsboten sollen sein
50wie diejenigen, gegen die jemand klagen will. Wenn gegen jemand
51schuldig gesprochen wurde, soll das Gericht festsetzen, was er soll an
52Strafe leiden oder Buße zahlen. Die Herolde, soviele ihrer
53auch sind, die die Prytanen zusammen mit dem Rat ge-
54wählt haben, soll man in die Städte entsenden unter der Prytanie der
55Kekropis, damit gewählt werden können die Männer,
56die den Tribut einziehen, und mandie aufzeichnen in dem
57Prytaneion. Die Stele sollen die Poleten
58in Auftrag geben. vacat
59(Betrifft:) Einzug des Tributs
60von den Städten.
vacat

fr. k
61- - -
62- - -
63- - -

            

1[Pol]ema[rchos of - - - was secretary]
2Of tribute.

I
3The Council and the People decided; Kekropis
4was the prytany; Polemarchos was secretary; Onasos
5was chairman. Kleonymos proposed: as many cities as pay
6tribute to the Athenians shall choose in each
7city [collectors of tribute], so that from each city the [tribute] - - -
8[for the Athenians] - - - or
9- - -
unknown number of lines missing
10- - -
11- - -
12- - - by the prytany which
13is in office - - - after the Dionysia;
14and they shall reveal in public(?) the cities which
15have paid the tribute and the cities which have not paid
16and the cities which have fallen short; to those which
17owe tribute five men shall be sent to exact
18it; and the Greek Treasurers shall write up
19on a board the cities which have - - - their tribute
20and the names of those who have brought it and place it
21on each occasion in front of - - - and it shall be possible for the
22Samians and Therans - - -
23of the money which [they contrive], except for the choice
24of the men, and any other city that has been assessed
25to bring money to Athens; and the prytany of Kekropis
26shall place this decree on a stele on the acropolis.
27[Poly/Pytho]kritos proposed: in other respects as proposed by
28Kleonymos, but so that the Athenians may wage the war
29optimally and most easily, they shall bring a proposal before the
30People, holding an Assembly in the morning.

II
30 The Council
31and the People decided. Kekropis was the prytany;
32Polemarchos was secretary; Hygiainon was chairman.
33- - - proposed: in other respects in accordance with the previous
34decree - - - for the tribute
unknown number of lines missing
35- - -
36- - -
37- - -
38- - - choose
39managers of the money [not exacted by] the
40Athenians [in accordance with the] - - - decree,
41and [one] of the generals [shall always sit with them]
42when they deal with the business of any of the cities that are in debt;
43but if anyone contrives wickedly that the decree about the
44tribute shall not be valid or that the tribute
45shall not be brought to Athens, those who do this shall be prosecuted
46by whoever wishes from this city, before
47the managers; and the managers shall bring
48the cases to court monthly when the summons-witnesses
49have come; the summons-witnesses shall be double the number (?) of those whom
50any one wishes to prosecute; and if the court
51condemns, there shall be an assessment of what he should
52suffer or pay; and the heralds - - -
53the prytaneis with - - -
54- - - send to the cities in the - - -
55prytany, so that those who are to collect the tribute
56shall be chosen as quickly as possible, and written up
57in the Council chamber. The official sellers shall make a contract
58for the stele.
59Collectors of the tribute
60from the cities.
vacat 0,10

fr. k
61- - -
62- - -
63- - -

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG X 72
 • SEG XII 10
 • SEG XIII 10
 • SEG XXIII 18
 • SEG XXV 29
 • SEG XXXIV 7
 • SEG XXXIV 20
 • SEG XXXVII 28
 • SEG XXXVII 225
 • SEG XXXIX 324
 • SEG XLII 8
 • SEG XLII 24
 • SEG XLII 25
 • SEG XLV 2
 • SEG XLV 7
 • SEG XLV 231
 • SEG L 13
 • SEG L 35
 • SEG L 40
 • SEG LIV 63
 • SEG LV 261
 • SEG LV 893
 • SEG LV 1998
 • SEG LVIII 52
 • SEG LIX 23
 • SEG LX 24
 • SEG LXVI 13
 • SEG LXVII 11
 • SEG LXVII 26
 • SEG LXVII 1557

IG

 • IG I² 65
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.