Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 71
IG I³ 70 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 70

IG I³ 71

IG I³ 72 IG I³ 500
IG I³ 72 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis
Dekret über die Tributveranlagung und Liste der Tribute
Stele
Marmor
425/4
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Peter J. Rhodes
          

1θ[εοί]·
2τά[χσι]ς [φ]ό[ρο]·
3ἔδοχσεν τ[ι βολι καὶ τι δέμοι· Λεοντὶς] ἐπρ̣[υτάνευε, . . .]ον ἐγρα[μμάτευε, . . . .7. . . ἐπε]‒
4στάτε, Θόδι[ππος εἶπε· πέμφσαι κέρυκας] ἐ̣κ τν̣ [μισθοτν hὸς] ἂν χερο[τονέσει hε βολὲ ἐς τὰ]‒
5ς πόλες δύο [μὲν ἐπ Ἰονίαν καὶ Καρίαν] δ̣ύο δὲ ἐ[πὶ Θράικεν δύο δ]ὲ ἐπὶ Ν[έσος δύο δὲ ἐφ Ἑλλέσπ]‒
6οντον· hοῦτ[οι δὲ ἀνειπόντον ἐν τι] κοινι h[εκάστες τς πόλ]ε̣ος πα[ρναι πρέσβες τ Μαι]‒
7μακτεριν[ος μενός· κυαμεῦσαι δὲ ἐ]σαγογέα[ς τριάκοντα· τού]τος δὲ [hελέσθαι καὶ γραμμα]‒
8τέα καὶ χσυ[γγραμματέα ἐχ σφν αὐτ]ν· hε δὲ β[ολὲ τάκτας ἐχσελέ]σ̣θο [αὐτίκα μάλα δέκα ἄνδ]‒
9ρας· hοῦτοι [δὲ τὰς πόλες πέντε ἑμερ]ν ἀφ ς ἂ[ν hαιρεθσι ὀμομοκότες ἀναγραφσάντον ἒ τ]‒
10ς ἑμέρας h[εκάστες χιλίας δραχμὰς] hέκαστ[ος ἀποτεισάτο· τὸς δὲ τάκτας hορκοσάντον h]‒
11οι hορκοτα[ὶ τι αὐτι ἑμέραι ἐπειδὰν] τυγχ[άνοσιν hαιρεθέντες ἒ ὀφελέτο hέκαστος τὲ]‒
12ν αὐτὲν ζεμ[ίαν· τν δὲ διαδικασιν hοι] ἐ̣σ̣[α]γ̣[ογς ἐπ]ι̣μ̣ε̣[λεθέντον τ φόρο καθάπερ ἂν φσε]‒
13φίσεται hο [δμος· ἐσαγογέον δὲ hο λα]χ̣ὸν̣ κα[ὶ h]ο πολέμαρ[χος ἀνακρινάντον τὰς δίκας ἐν τ]‒
14ι ἑλιαίαι [καθάπερ τὰς δίκας τὰς ἄλ]λας τ[ν ἑ]λιαστν· ἐ̣[ὰν δὲ hοι τάκται μὲ τάττοσι τσι]
15πόλεσ[ι] κατ[ὰ τὰς δ]ια[δικασίας εὐθυ]νέσθο μ[υ]ρίασι δραχ̣[μσι κατὰ τὸν νόμον hέκαστος αὐ]‒
16τν· hοι δὲ [νομο]θ̣έτα[ι δικαστέριον] νέον κα[θ]ιστάντον χ̣[ιλίος δικαστάς· τ δὲ φόρο, ἐπειδ]‒
17ὲ ὀλέζον ἐγ[ένε]το, τὰς [νῦν τάχσες χσ]ὺν τι [βο]λι χσυντα[χσάντον καθάπερ ἐπὶ τς τελευτ]‒
18αίας ἀρχ̣ς [πρὸς] μέρο[ς hαπάσας τ Π]οσ̣ιδε[ι]νος μενός· χ[ρεματιζόντον δὲ καὶ hοσεμέραι]
19[ἀ]πὸ νομενί[ας κα]τὰ τ[αὐτὰ hίνα ταχθ][ι] ̣ο φό[ρ]ος ἐν τι Πο[σιδεινι μενί· hε δὲ βολὲ πλέθοσ]‒
20[α] χρεματι[ζέτο κ]αὶ χ[συνεχὲς hίνα τ]ά̣[χσ]ες γ[έ]νονται ἐὰμ [μέ τι ἄλλο φσεφίσεται hο δμο]ς̣· τ̣‒
21[ὸ]ν δὲ φόρο[ν ὀλέζ]ο μὲ π̣[όλει νῦν ταχσάντ]ον μ[ε]δεμιᾶι ἒ hο[πόσον πρὸ τ ἐτύγχανον ἀπάγ]οντ̣‒
22[ες] ἐὰμ μέ τ[ις φαίν]ετα[ι ἀπορία hόστε ὄσ]ες τ[]ς χόρας ἀδυ[νάτο μὲ πλείο ἀπάγεν· τένδε] δὲ τ[ὲ]‒
23[ν γ]νόμεν [καὶ τὸ φσέ]φ̣[ισμα τόδε καὶ τὸμ φ]όρο[ν] hὸς ἂν ταχθ[ι τι πόλει hεκάστει ἀνα]γ̣ρά[φσ]‒
24[ας] hο γρ[αμματεὺς τς βολς ἐν δυοῖν στ]έλα[ι]ν̣ λιθίνα̣ιν̣ [καταθέτο τὲμ μὲν ἐν τι βο]λευ[τε]‒
25[ρ]ίοι τὲ[ν δὲ ἐμ πόλει· ἀπομισθοσάντον δὲ] hο[ι] πολετ̣αί, τ[ὸ δὲ ἀργύριον παρασχόντον] hοι κ[ο]‒
26λ̣ακρέτ[αι· τὸ δὲ λοιπὸν ἀποφαίνεν τσι π]όλ[ε]σι περὶ τ φ̣[όρο πρὸ τμ Παναθεναίον τ]μ με[γ]‒
27άλον· ἐσ̣[άγεν δὲ τὲμ πρυτανείαν hέτις ἂν] τυ[γ]χάνει πρυτ[ανεύοσα τὰς τάχσες κατὰ Π]αναθ[έ]‒
28ναια· [ἐὰν δὲ hοι πρυτάνες μὲ τότε ἐσάγο]σι ἐ[ς] τὸν δμον κ[αὶ μὲ φσεφίζονται δικαστ]έριον
29περὶ το̣̑ [φόρο καὶ μὲ τότε χρεματίζοσι ἐ]πὶ σ[φ]ν αὐτν ὀφ[έλεν hεκατὸν δραχμὰς hιε]ρ̣ὰ̣ς τ‒
30[ι Ἀ]θενα̣[ίαι hέκαστον τμ π]ρ[υτάνεον κ]α̣ὶ τ[ι] δεμοσίοι h[εκατὸν καὶ εὐθύνεσθαι χιλί]ασι
31[δρα]χμ[σι hέκαστον τμ πρ]υτ̣ά̣[νεον, κα]ὶ ἐάν τις ἄλλος δι[δι φσφον τ]σ̣ι [πόλεσι μ]ὲ ναι τ‒
32[ὰς] τάχσ[ες κατὰ Π]α̣[ναθένα]ια τὰ μ̣[εγάλα] ἐπὶ τ̣ς πρυτανεί[ας hέτις ἂν πρ]ότε̣ [πρυτα]νεύει ἄτ‒
33[ι]μος ἔσ[το καὶ] τὰ χ[ρέματα] αὐτ δ[εμόσι]α ἔσ[τ]ο καὶ τς θε [τὸ ἐπιδέκατ]ο̣ν· ἐχ[σενε]γκέτο δὲ τ‒
34αῦτα ἐς [τὸν] δμον [hε Οἰνε]ὶς π[ρ]υτα̣[νεί]α ἐπά̣ν̣αγκες ἐπει[δὰν hέκει hε] στρα[τιὰ] ἐς τρίτεν ἑ‒
35μέραν [πρτ]ον μετ[ὰ τὰ hιε]ρά· ἐ[ὰν] δ̣ὲ [μὲ δ]ιαπ[ρ]αχθι ἐν ταύ[τει χρεματί]ζεν πε̣[ρ]ὶ τούτο πρ[τ]‒
36ον τι [hυσ]τεραία[ι χσυνε]χς [hέ]ος [ἂν δ]ια̣π[ρ]αχθι ἐπὶ τ[ς εἰρεμένε]ς̣ πρυτανείας· ἐὰν δ[ὲ μ]‒
37ὲ ἐχσε[νέγ]κ̣οσι ἐς [τὸν δμ]ον ἒ̣ [μὲ] δι[απρά]χσ[ο]σι ἐπὶ σφν α[ὐτν εὐθυν]έσθο μυ̣ρίασι δρ[αχμ]‒
38σιν hέ[καστ]ος τμ [πρυτάν]ε̣ον̣ [φό]ρο[ν hος] δια̣κολύον ἐπιδ[ναι ἐς τὰ]ς στρα[τι]άς· τὸς δ[ὲ κέρυ]‒
39κας πρ̣[οσκε]κλεμέ[νος ἀχθ]να̣[ι h]υπ[ὸ τν] δεμοσίον κλετέ[ρον hίνα h]ε βολ̣[ὲ δικά]σ̣ε[ι αὐτὸς ἐ]‒
40ὰμ μὲ ὀ[ρθς] δοκσ[ι διακο]ν[ν· τὰ]ς δ[ὲ πορ]εία̣ς τοῖς κέρυχ[σι τοῖς ἰσι χσυγγράφσαι κατὰ τ]‒
41ὸν hόρ[κον τὸ]ς̣ τάκ[τας hέο]ς τ[ πο]ρε[υθέσ]ον[τα]ι hίνα μὲ αὐ[τοὶ ἄτακτοι ἴοσι· hοι δὲ κέρυκες]
42τὰς τά[χσ]ες τσι π[όλεσι ἐπ]α̣[ναγ]κ̣α[σθέντ]ο[ν hό]πο ἂν δοκ[ι τοῖς ἄρχοσι ἀνειπν· hό τι δὲ πε]‒
43ρὶ τν [τ]άχσεον κα[ὶ τ φσεφίσμα]τ̣ο[ς τσι] π̣[όλεσι] χρὲ λέγ[εσθαι περὶ τούτο τὸν δμον φσε]φ‒
44ίζεσθ[α]ι καὶ ἐάν τ[ι ἄλλο ἐσάγοσι] h[οι πρυτάνες πε]ρὶ τ δ[έοντος· hόπος δὲ ἂν τὸμ φόρον] ἀπά‒
45[γ]οσιν [h]αι πόλες [ἐπιμελόσθον hοι στρατεγοὶ εὐθὺ]ς̣ hότ[αν χσυντάχσει hε βολὲ τ]ὲ̣ν τάχσι‒
46[ν τ] φό̣[ρ]ο hίνα ι [τι δέμοι ἀργύριον hικανὸν ἐς τὸμ] π̣όλ[εμον· τὸς δὲ στρατεγὸς] χρσθαι π‒
47[ερὶ τ φ]όρο κατα[σκέφσει καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐχσετ]ά̣[σαντας κατὰ γν κα]ὶ θάλατταν πρ‒
48[τον πόσ]α δεῖ ἒ ἐ[ς τὰς στρ]α[τιὰς ἒ ἐς ἄλλο τι ἀναλίσκεν· ἐν δὲ τι hέδραι τ]ε̣̑ς βολς τι πρό‒
49[τει περὶ] τ[ο]ύτο α̣[ἰεὶ δίκ]α̣ς [ἐσαγόντον ἄνευ τς ἑλιαίας καὶ τ]ν ἄλλον δικαστερίον ἐὰμ μ‒
50[ὲ δικαστν] πρ[τον δικα]σ̣ά[ντον ἐσάγεν φσεφίσεται hο] δμ[ος]· τοῖς δ κέρυχσι τοῖς ἰσι τ‒
51[ὸμ μισθὸν] ἀ̣ποδ[όντον hο]ι κ̣[ολακρέται . . . . .9. . . . εἶπ]ε· τὰ μὲ[ν] ἄλλα καθάπερ τι βολι· τὰς
52[δὲ τάχσες] hόσαι [ἂν κατ]ὰ̣ π[όλιν διαδικάζονται τὸς πρ]υτάνε[ς] hοὶ ἂν τότε τυγχάνοσι πρυτ‒
53[ανεύοντ]ες καὶ τὸ[ν γρα]μμ[ατέα τς βολς δελσαι ἐς τ]ὸ δικαστ̣έριον hόταν περὶ τν τάχσ‒
54[εον ι h]όπος ἂν α[ὐτὰς ἀ]νθ[ομολογνται hοι δικαστα]ί v ἔδοχσ[εν] τι βολι καὶ τι δέμοι· Α‒
55[ἰγεὶς ἐ]πρυτάνευ[ε, Φίλ]ιπ[πος ἐγραμμάτευε, . . . .7. . .]ορος ἐπεσ[τάτε], Θόδιππος εἶπε· hοπόσ‒
56[εσι πό]λεσι φόρος [ἐτάχ]θ̣[ε ἐπὶ τ]ς [βολς hι Πλειστί]ας πρτος [ἐγρα]μμάτευε ἐπὶ Στρατοκ‒
57[λέος] ἄ̣ρχοντος β[ν καὶ πανhοπ]λ[ίαν ἀπάγεν ἐς Παναθ]έναια τὰ με̣[γάλα] hαπάσας· πεμπόντον
58δ[ὲ ἐν] τ̣ι πομπι [καθάπερ ἄποι]κ[οι v v v κατὰ τάδε ἔτα]χσεν τὸμ φό[ρον τ]σι πόλεσιν hε βολ[ὲ]
59hι [Πλ]ε̣ιστίας π[ρτος ἐγραμμ]ά[τευε καὶ hε ἑλιαία ἐ]πὶ Στρατοκλ[έος ἄ]ρχοντος ἐπὶ [τ]ν [ἐσ]‒
60αγογ̣[έο]ν hοῖς Κα[. . . .8 aut 10. . . . ἐγρ]α̣[μμάτευε, . . . .9 aut 7. . . .]ς.
vacat

col.I
61Νεσιοτικὸς φόρο[ς]
62𐅉𐅉𐅉    Πάρι[ο]ι
63𐅉𐅈    Νάχσ[ιο]ι
64𐅉𐅈    Ἄνδρ[ιοι]
65𐅉𐅈    Μέλιο̣[ι]
66𐅈ΤΤΤΤ  Σίφνι[οι]
67𐅉𐅈    Ἐρ̣ετρι[ς]
68𐅈     Θεραῖ[οι]
69𐅉     Κεῖο̣[ι]
70𐅈     Καρύσ[τιοι]
71𐅉     Χαλκι[δς]
72𐅈Τ    Κύθνι[οι]
73𐅉     Τέν[ι]ο[ι]
74ΤΤ    Στ[υ]ρς
75[ΤΤ]   Μ̣[υ]κ̣όνι[οι]
76[ΤΤ]   [Σ]ε̣ρίφιο̣[ι]
77[Τ]   Ἰται
78[Τ]vacat  Δις
79Τ     Ἀθενῖται
80Τ     Σύριοι
81ΧΧ    Γρυγχς
82Χ     Ῥεναις
83ΧΧ    Διακρς ἀπ[ὸ]
84     Χαλκιδέον
85Χ     Ἀναφαῖοι
86vacat   Κερία ΔΙΙΙ
87ΧΧ    Φολέγανδρος
88ΗΗΗ   Βέλβινα
89Χ     Κίμολος
90Δ     Σικινται
91Η     Ποσίδεον
92       ἐν Εὐβοίαι
93ΤΧΧ    Διά[κρ]ιοι
94      ἐν Ε[ὐβ]οία[ι]
95vacat   [h]εφ[αισ]τ̣ι̣[ς]
96ΤΤΤΤ   [h]οι ἐν Λέ[μνοι]
97[vacat]   [Μυριναῖοι]
98[Τ]    [Ἴμβριοι]
99 [Νεσιοτικ φόρο]
100 [κεφάλαιον]
101 [𐅋𐅊𐅉ΤΤΤΗΗΗΗΔΙΙΙ]
lacuna?
110 [Ἰονικὸς φόρος]
111[vacat]   [Συαγγελς]
112[vacat]   [Ἀμ]υ̣[νανδς]
113[vacat]   [Κᾶ]ρ[ες hν]
114‒ ‒ ‒   [Τ]ύμν̣[ες ἄρχει]
115[vacat]   [Τ]ά̣ραμ[πτος]
116[vacat]   [Κ]ροσε̣̑[ς]
117[vacat]   Ὀρανι[τα]ι
118  ταύτεσι̣ [σ]ύμπ[ας hο]
119  φόρος ἐτάχθε
120‒ ‒ ‒ ‒   Λίνδιοι
121‒ ‒ ‒ ‒   Μιλέσιοι Λέρ[ος]
122      Τειχισσα
123‒ ‒ ‒ ‒   Καμιρς
124‒ ‒ ‒ ‒   Κυμαῖοι
125‒ ‒ ‒ ‒   Ἐφέσιοι
126‒ ‒ ‒ ‒   Ἐρυθραῖοι
127‒ ‒ ‒ ‒   Τέιιοι
128‒ ‒ ‒ ‒   Ἰελύσιοι
129‒ ‒ ‒ ‒   Φασελῖται
130‒ ‒ ‒ ‒   [Τ]ελεμέσσιο[ι]
131‒ ‒ ‒ ‒   [Κλ]αυνδς
132‒ ‒ ‒ ‒   [Κ]ιοι
133‒ ‒ ‒ ‒   [Μαιά]ν̣δριοι
134‒ ‒ ‒ ‒   Κνί[διο]ι
135‒ ‒ ‒ ‒   Κολο[φόνι]οι
136‒ ‒ ‒ ‒   hαιρ[αῖοι]
137‒ ‒ ‒ ‒   Χερρ[ονέσιοι]
138‒ ‒ ‒ ‒   Λεβέ[διοι]
139‒ ‒ ‒ ‒   Φοκα[ις]
140‒ ‒ ‒ ‒   Ἰδυμ[ς]
141‒ ‒ ‒ ‒   Τυμν‒ ‒ ‒
142      Κυλλ[άνδιος]
143‒ ‒ ‒ ‒   Ἀστυ[παλαις]
144‒ ‒ ‒ ‒   hαλι[καρνάσσιοι]
145‒ ‒ ‒ ‒   Πολι[χναῖοι]
146      Ἐρυ[θραίον]
147‒ ‒ ‒ ‒   Κλα[ζομένιοι]
148‒ ‒ ‒ ‒   Καλ[ύδνιοι]
149‒ ‒ ‒ ‒   Πρ[ιανς]
150‒ ‒ ‒ ‒   Πλαδ[ασς]
151‒ ‒ ‒ ‒   Πυγελ[ς]
152‒ ‒ ‒ ‒   Λερισ[αῖοι]
153‒ ‒ ‒ ‒   Μυέσσ[ιοι]
154‒ ‒ ‒ ‒   Τερμε[ρς]
155[․ΤΤ]Τ   Κιν[δυς hν]
156      ἄρ[χει ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
157[. .]    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
158[.]ΤΤΤ   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
159‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
160‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
161‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
162‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
163‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
164‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
165‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
166‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
167‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
168‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
169‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
170‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
171‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
172‒ ‒ ‒ ‒   [Κασολα]β̣[ς]
173‒ ‒ ‒ ‒   [. . .6. . .]οι
174‒ ‒ ‒ ‒   [. . .5. .]ς
175‒ ‒ ‒ ‒   [Οἰναῖ]οι
176      [ἐν Ἰκά]ροι
177‒ ‒ ‒ ‒   [. . .5. .]σς
178‒ ‒ ‒ ‒   [. . .5. .]ιοι
179‒ ‒ ‒ ‒   [Μυριν]αῖοι
180   [παρὰ Κύ]μεν
vacat

col.II
61‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
62‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
63‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
64‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
65‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
66‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
67‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
68‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
69‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
70‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
71‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
72‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
73‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
74‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
75‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
76‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
77‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
78‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
79‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
80‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
81‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
82‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
83‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
84‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
85‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
86‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
87‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
88‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
89‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
90‒ ‒ ‒ ‒  Ε̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
91‒ ‒ ‒ ‒  Πε[δις ἐλ Λίνδοι]
92‒ ‒ ‒ ‒  Τελ[άνδριοι]
93‒ ‒ ‒ ‒  [Π]τελ[εόσιοι]
94Τ    [Κ]αρυ[ς παρὰ]
95     [Ἴ]δυμ[α]
96ΤΤ    [Κι]λλ[αρς]
97     [h]ν Σα[‒ ‒ ἄρχει]
98𐅉     [Κ]αύνι[οι]
99Τ     [Ἐ]ρινς
100𐅈    [h]ρομς
101ΤΤ‒ ‒  [Χα]λκετορ̣[ς]
102ΧΧ‒ ‒  [Λε]φσιμαν̣[δς]
103ΔΔ‒ ‒  [Κοδα]πς
104ΔΔ‒ ‒  [Χαλκ]εᾶτ[αι]
105ΤΤ‒ ‒  [Χῖο]ι Κᾶρε[ς]
106ΔΔ‒ ‒  [Κυρ]βισσό[ς]
107Η̣vacat  [Νότι]ο̣ν
108Δ̣Δ‒ ‒  [hυβλι]σ̣σ[ς]
109ΔΔ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
110ΔΔ̣‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
111ΔΔ̣‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
112‒ ‒ ‒ ‒  [.]λονε‒ ‒
113‒ ‒ ‒ ‒  [Π]έργε
114‒ ‒ ‒ ‒  [Σ]ίλλυ[ον]
115‒ ‒ ‒ ‒  [Ὀ]ρανι̣[ται]
116‒ ‒ ‒ ‒  [.]βυδα̣‒ ‒
117‒ ‒ ‒ ‒  [.]ο̣κα‒ ‒
118‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
119𐅉    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
120Τ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
121Τ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
122ΧΧ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
123ΤΤ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
124ΧΧ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
125[Χ]Χ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
126[Χ]Χ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
127‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
128‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
129‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
130‒ ‒ ‒ ‒  [Ἐτεοκαρ]πάθιοι
131‒ ‒ ‒ ‒  [. . . .7. . .]ς
132‒ ‒ ‒ ‒  [. . . .7. . .]ι
133‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
134‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
135‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
136[.]vacat  Ἀ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
137[.]vacat  Μι[λύαι]
138Χ̣    Καρυα̣[νδς]
139𐅅    Βρυκόντιοι
140Χ    Ταρβανς
141Χ    Μύνδιοι
142     παρὰ Τέρμερα
143𐅈Τ    Ἐδρις hμεσσς
144     Κυρομς
145ΤΤ    Τλος
146ΤΤ    Κελένδερις
147ΧΧΧΧ  Ἰτύρα
148ΧΧΧ   Σύμε
149ΧΧΧ   Π<ε>δ<α>σς
150ΧΧ   hυδαις
151Η    Ἐλαιόσιοι
152     Ἐρυθραίον
153‒ ‒ ‒ ‒  [Ἰ]ερὰ παρὰ
154     [Σι]δ̣υμέας
155‒ ‒ ‒ ‒  [Κρυ]ς
156‒ ‒ ‒ ‒  [Ἄσπεν]δος
157     [ἐμ Παμφ]υλίαι
158‒ ‒ ‒ ‒  [. . . .c.7.. .]
159‒ ‒ ‒ ‒  [. . . .7. . .]ατος
160     [ἐν . . .5. .]ι
161 [Ἰονικ φόρο]
162 [κεφάλαιον]
163 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
174 [hελλεσπόντιος φόρος]
175‒ ‒ ‒ ‒  [Βυζάντιοι]
176‒ ‒ ‒ ‒  [Λαμφσακενοί]
177‒ ‒ ‒ ‒  [Περίνθιοι]
178‒ ‒ ‒ ‒  [Σελυμβριανοί]
179‒ ‒ ‒ ‒  [Κυζικενοί]
180[. . . .]v  Τε̣[νέδιοι]
   vacat

col.III
61‒ ‒ ‒ ‒  [Χαλχεδόνιοι]
62‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀβυδενοί]
63‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀρισβαῖοι]
64‒ ‒ ‒ ‒  [Γεντίνιοι]
65‒ ‒ ‒ ‒  [Σκάφσιοι]
66‒ ‒ ‒ ‒  [Δαυνιοτειχῖται]
67‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀζε]ι[ς]
68‒ ‒ ‒ ‒  [hαρπαγιανοί]
69‒ ‒ ‒ ‒  Μυσ[οὶ hοι]
70     ἐ̣[ν τ]ι Χ[ερρονέσοι]
71‒ ‒ ‒ ‒  [Παρι]ανο[ί]
72‒ ‒ ‒ ‒  [Δαρδ]α̣νς
73‒ ‒ ‒ ‒  [Χερρ]ονεσῖ[ται]
74     [ἀπ Ἀγ]ορᾶς
75‒ ‒ ‒ ‒  [Δασκ]ύλε(ιον)
76‒ ‒ ‒ ‒  [Πολι]χνῖται
77‒ ‒ ‒ ‒  [Βρυλ]λειανοί
78‒ ‒ ‒ ‒  [Ἐλαι]οσιοι
79     [ἐν Χε]ρρονέσοι
80‒ ‒ ‒ ‒  [Βύσβ]ικος
81‒ ‒ ‒ ‒  [Νεαν]δρεις
82‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀρτα]κενοί
83‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀλο]ποκοννέσιοι
84‒ ‒ ‒ ‒  [Μαδ]ύτιοι
85‒ ‒ ‒ ‒  [Λαμ]πονεις
86‒ ‒ ‒ ‒  [Ἄστ]υρα Τρο[ϊ]κά
87‒ ‒ ‒ ‒  [Κολο]νς
88‒ ‒ ‒ ‒  [Περκ]όσιο[ι]
89‒ ‒ ‒ ‒  [Κιαν]οί
90‒ ‒ ‒ ‒  [Παισε]νοί
91‒ ‒ ‒ ‒  [Βερύσ]ιο[ι]
92     [hυπὸ τ]ι [Ἴ]δ̣[ει]
93‒ ‒ ‒ ‒  [Σιγει]ς
94‒ ‒ ‒ ‒  [Σέστι]οι
95‒ ‒ ‒ ‒  [Διδυμ]οτε[ι]χῖται
96‒ ‒ ‒ ‒  [Καλλι]πολῖται
97‒ ‒ ‒ ‒  [Πρίαπ]ος
98     [παρὰ Π]άριο[ν]
99‒ ‒ ‒ ‒  [Κεβρέ]νιοι
100‒ ‒ ‒ ‒  [Παλαι]περκ[όσιοι]
101‒ ‒ ‒ ‒  [hαλονέσ]ιο[ι]
102‒ ‒ ‒ ‒  [Ζέλεια]
103‒ ‒ ‒ ‒  [Προκοννέσιοι]
104‒ ‒ ‒ ‒  [Σεριοτειχῖται]
105‒ ‒ ‒ ‒  Νεοπολῖται
106     παρὰ Χερρόνε[σον]
107‒ ‒ ‒ ‒  Λιμναῖοι
108‒ ‒ ‒ ‒  Τυρόδιζα
109[vacat]   Δαρεῖον παρὰ
110[. . . . .]Η̣ τὲμ Μυσίαν
111‒ ‒ ‒ ‒  [Τ]ερεία παρὰ
112     [Βρ]ύ̣λλειον
113‒ ‒ ‒ ‒  [Σομβ]ία
114‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀρταίο] τεῖχος
115     [ἐπὶ τι Ῥ]ύνδακι
116‒ ‒ ‒ ‒  [Ὀτλενοί]
117‒ ‒ ‒ ‒  [Πυθοπολῖται]
118‒ ‒ ‒ ‒  [Μετρόπολις]
119     [παρὰ Πρίαπον]
120‒ ‒ ‒ ‒  [Βισάνθε]
121 ̣[ελλεσποντίο φόρο]
122 κεφ[άλαιον]
123 𐅋𐅋𐅊‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
124 Ἀκτα̣[ῖαι πόλες]
125[𐅉]𐅈    [Ἄντανδρος]
126[𐅈Τ]ΤΤ  [Ῥοίτειον]
127‒ ‒ ‒ ‒   [Νσος]
128      [Πορδοσελένε]
129ΤΤΤΤ   ̣[αμαχσιτός]
130ΤΤΤ   Λ̣[άρισα]
131𐅈     Ὀ̣[φρύνειον]
132ΤΤ    Ἴ[λιον]
133ΤΤ    Π̣[έτρα]
134ΤΧΧΧ   Θ̣[ύμβρα]
135Χ     Κ[ολόνε]
136𐅈     Π[αλαμέδειον]
137‒ ‒ ‒ ‒   Ἀ[χίλλειον]
138‒ ‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
139 [Ἀκταίο φόρο]
140 [κεφάλαιον]
141 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
152vacat [Θράικιος φόρος]
153𐅊𐅉𐅉[𐅈]  [hαβδερῖται]
154     [Δίκαια παρὰ Ἄβδερα]
155𐅊𐅉    [Θάσιοι]
156𐅉𐅉Τ‒ ‒  [Μαρονῖται]
157𐅈    [Μεθοναῖοι]
158𐅉𐅈    [Σαμοθρᾶικες]
159𐅉𐅉    [Αἴνιοι]
160𐅉𐅈‒ ‒  [Τοροναῖοι]
161‒ ‒ ‒ ‒  [Σκιοναῖοι]
162‒ ‒ ‒ ‒  [Μενδαῖοι]
163‒ ‒ ‒ ‒  [Νεοπολῖται]
164     Μ̣[ενδαίον]
165‒ ‒ ‒ ‒  Σ[ερμυλις]
166‒ ‒ ‒ ‒  Ὀλ[ύνθιοι]
167‒ ‒ ‒ ‒  Σπ[αρτόλιοι]
168‒ ‒ ‒ ‒  Ἀφυ[ταῖοι]
169‒ ‒ ‒ ‒  Πεπ[αρέθιοι]
170‒ ‒ ‒ ‒  Ἀκάν̣[θιοι]
171‒ ‒ ‒ ‒  Αἰν[ειᾶται]
172‒ ‒ ‒ ‒  Κοσσ[αῖοι]
173‒ ‒ ‒ ‒  Πολι[χνῖται]
174     παρὰ Σ[τόλον]
175‒ ‒ ‒ ‒  [Θ]ύσσι[οι]
176‒ ‒ ‒ ‒  [Δι]ς
177‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀρ]γί[λιοι]
178‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
179‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
180‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
[vacat]

col.IV
61‒ ‒ ‒ ‒  [Σ]τρεφσαῖο[ι]
62‒ ‒ ‒ ‒  [Πί]ερες π[αρὰ]
63     [Πέρ]γαμο[ν]
64‒ ‒ ‒ ‒  [Περγ]αμ̣[οτειχῖται]
65‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
66‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
67‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
68‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
69‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
70‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
71‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
72‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
73‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
74‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
75‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
76‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
77‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
78‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
79‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
80‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
81‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
82Τ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
83vacat   [Τινδαῖοι Κίθας]
84ΧΧΧ  [Σμίλλα Γίγονος]
85vacat   [hαῖσα]
86Τ    [Ὀλοφύχσιοι]
87rasura   [hοι ἐχς Ἄθο]
88ΧΧΧ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
89Τ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
90Χ̣Χ̣vacat  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
91‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
92‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
93‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
94‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
95‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
96‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
97‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
98‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
99‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
100‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
101‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
102‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
103‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
104‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
105‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
106‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
107‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
108Χ    [hεράκλειον]
109Δ    [Σίγγιοι]
110Δ    [Μεκυβερναῖοι]
111Δ    [Γαλαῖοι]
112Τ    [Τράϊλος]
113Χ    [Βορμίσκος]
114Τ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
115ΧΧ   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
116ΧΧΧ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
117‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
118‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
119‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
120‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
121‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
122‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
123‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
124 [Θραικίο φόρο]
125 [κεφάλαιο]ν:  𐅋𐅋𐅉[‒ ‒ΔΔΔ]
126  [πόλες] ἐκ τ Εὐ̣[χσείνο]
127‒ ‒ ‒ ‒  [hερ]α̣κλειτα[ι]
128‒ ‒ ‒ ‒  [Ἀπολ]λονία
129‒ ‒ ‒ ‒  [Κάρο]σ̣α̣
130‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
131‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
132‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
133‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
134‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
135‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
136‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
137‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
138‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
139‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
140‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
141‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
142ΤΤ[Τ]Τ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
143ΤΤ   Νί[φσα]
144ΤΤ   h‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
145Τ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
146     ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
147ΤΤ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
148Τ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
149‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
150‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
151‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
152‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
153‒ ‒ ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
154[Τ]Τ   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
155ΤΤ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
156ΤΤ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
157ΤΤ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
158Τ     ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
159Τ     ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
160Τ     Τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
161ΤΤ    Μ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
162Τ     Ο‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
163ΤΤ    Τύ[ρας]
164Τ    Τα[μυράκε]
165[Χ]Χ̣Χ  Κα[ρκινῖτις]
166[Χ]Χ̣Χ  Κιμ[μερι‒ ‒]
167[Χ]Χ̣Χ  Νικ[ονία]
168[ΧΧ]Χ̣  Πάτ[ρασυς]
169[. . .]vac.  Κερ[ασς]
170[. . .]vac.  Δα[νδάκε]
171 [Ποντικ φόρο]
172 [κεφάλαιον]
173 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
[vacat]


sub col.I‒IV:
181[κεφάλα]ιον [τ] χσύμπαντος: [𐅍]𐅋𐅋𐅋𐅋<𐅊>𐅉 ‒ ‒.
Kein Text vorhanden.
            

1Götter!
2Tributveranlagung.
3Beschluss von Rat und Volk; die Leontis hatte die Prytanie inne; - - -on war Sekretär; - - - war Vor-
4steher; Thoudippos stellte den Antrag: dass man Herolde entsende aus den Beamten, die der Rat durch Abstimmung wählt, zu den
5Städten: zwei nach Ionien und Karien, zwei nach Thrakien, zwei zu den Inseln und zwei zum Helles-
6pont; diese sollen in der Öffentlichkeit einer jeden Stadt bekanntgeben, dass Gesandte zugegen seien im Monat Mai-
7makterion; dass man durch Los wählen soll man dreißig (Verfahrens-)Einleiter; dass diese wählen einen Sekretär
8und einen Zweitsekretär aus ihrer Mitte. Der Rat soll als Veranlager unverzüglich zehn Männer wählen;
9diese die Städte binnen fünf Tagen, nachdem sie gewählt wurden, unter Eid aufzeichnen, oder
10jeder für jeden Tag tausend Drachmen als Buße zahlen. Den Veranlagern sollen den Eid abnehmen
11die Eideshelfer noch am selben Tag, wenn sie gewählt worden sind, oder jeder von ihnen die-
12selbe Strafe zahlen. Für die den Tribut betreffenden Rechtsverfahren sollen die Einleiter Sorge tragen, so wie
13beschlossen hat das Volk. Von den Einleitern soll der Erloste und der Polemarchos die Streitfälle voruntersuchen vor der
14Heliaia entsprechend wie bei den anderen Streitfällen der Heliaia-Mitglieder. Wenn die Veranlager nicht veranlagen die
15Städte entsprechend den Voruntersuchungen, soll mit zehntausend Drachmen bestraft werden gemäß dem Gesetz ein jeder von
16ihnen. Die Nomothetai sollen als neues Gericht einsetzen tausend Richter. Von dem Tribut, weil er
17zu gering ausfiel, sollen sie die jetzigen Veranlagungen gemeinsam mit dem Rat durchführen wie in dem letz-
18ten Amtsjahr, alle (Veranlagungen) im entsprechenden Verhältnis im Monat Posideion. Verhandeln sollen sie täglich
19vom Monatsanfang an in derselben Weise, damit der Tribut festgesetzt wird noch im Monat Posideion. Der Rat soll in einer Volksversammlung
20ununterbrochen darüber verhandeln, damit die Veranlagungen geschehen, sofern nicht anderes beschließt das Volk.
21Den Tribut sollen sie keiner Stadt geringer festsetzen als wie sie ihn zuvor entrichtete,
22sofern nicht offenkundig eine solche Notlage besteht, dass das Land nicht imstande ist, mehr zu entrichten. Diese
23Beschlussvorlage und den Beschluss sowie den Tribut, wie er für jede einzelne Stadt festgesetzt wird, soll
24aufzeichnen der Sekretär des Rats auf zwei steinerne Stelen und aufstellen, die eine im Prytanei-
25on, die andere auf der (Akro)polis; den Auftrag vergeben sollen die Poleten, das Geld (dafür) zur Verfügung stellen die Kassen-
26beamten; dass künftig man die Städte über den Tribut benachrichtige vor den Gro-
27ßen Panathenäen; dass einbringe die Prytanie, welche jeweils amtiert, die (Tribut-)Veranlagungen während der Panathe-
28näen; dass, wenn die Prytanen (diese) dann nicht einbringen vor das Volk und beschließen einen Gerichtshof bezüglich
29des Tributs und dann nicht auf die Tagesordnung setzen während ihrer eigenen Prytanie, zahle hundert Drachmen, heilig der
30Athena, jeder einzelne von den Prytanen, und noch hundert an die Staatskasse, und haftbar sein mit tausend
31Drachmen ein jeder von den Prytanen. Und wenn ein anderer abstimmen lässt, dass die Städte nicht zu
32veranschlagen seien während der Großen Panathenäen während der Prytanie, die jeweils als erste amtiert, soll er der Rechtlosig-
33keit verfallen sein und sein Vermögen eingezogen sein und das Zehntel der Göttin. Einbringen soll
34diese Beschlussvorlage dem Volk die Prytanie Oineïs unbedingt, sobald das Heer zurück ist, am dritten
35Tag gleich nach den Opfern. Wenn es nicht an diesem Tag ausverhandelt ist, soll man darüber zuallererst verhandeln
36am folgenden Tag ununterbrochen, bis es ausverhandelt ist in der besagten Prytanie. Wenn
37sie (sie) nicht vorlegen dem Volk oder nicht ausverhandeln während der eigenen Geschäftsführung, soll bestraft werden mit zehntausend Drachmen
38jeder einzelne der Prytanen wegen Behinderns von Tributzahlungen für die Truppen. Die zu dem Gerichtsverfah-
39ren Geladenen sollen von den öffentlichen Ladungsboten vorgeführt werden, damit der Rat unverzüglich entscheiden kann,
40wenn sie nicht richtig ihren Pflichten nachzukommen scheinen. Dass die Reisen für die Herolde, die sich aufmachen, schriftlich festlegen gemäß
41dem Eid die Veranlager, und bis wohin sie reisen sollen, damit sie nicht ohne Anweisung sich aufmachen. Die Herolde
42sollen die Veranlagungen den Städten unbedingt dort, wo die Behörden es für gut befinden, bekanntgeben. Was be-
43züglich der Veranlagungen und des Beschlusses den Städten mitzuteilen ist, dass darüber das Volk be-
44schließe und ebenso wenn anderes die Prytanen einbringen, was nötig wäre. Dass der Tribut ent-
45richtet wird von den Städten, dafür sollen die Strategen Sorge tragen sogleich, wenn der Rat die Veranlagung des Tributs
46gemeinsam durchgeführt hat, damit dem Volk hinreichend Geld für den Krieg zur Verfügung steht. Dass die Strategen unbedingt
47den Tribut sorgfältig jedes Jahr betrachten, wobei sie prüfen zu Land und zur See als
48erstes, wieviel für die Truppen oder für Sonstiges man aufwenden muss. In der ersten Sitzung des Rates
49sollen sie die diesbezüglichen Rechtsverfahren einleiten ohne die Heliaia und die anderen Gerichtshöfe, sofern
50nicht das Volk beschließt, sie erst einzuleiten, wenn die Richter zuvor ein Urteil gefällt haben. Den Herolden, die sich aufmachen,
51sollen die Kassenbeamten den Sold auszahlen. – - - - stellte den Antrag: das andere, wie vom Rat (beantragt); aber: dass die
52Veranlagungen, die nach Städten entschieden werden, die Prytanen, die dann jeweils amtieren,
53sowie der Sekretär des Rats bekanntgeben dem Gericht, wenn es bezüglich der Veranla-
54gungen tagt, damit diesen die Richter ihre Zustimmung geben können. Beschluss von Rat und Volk, die
55Aigeïs hatte die Prytanie inne; Philippos war Sekretär; - -oros war Vorsteher; Thoudippos stellte den Antrag: Die
56Städte, für die der Tribut festgesetzt wurde unter dem Rat, dem Pleistias erster Sekretär war, unter dem Archon Strato-
57kles (425/4), dass diese alle zu den Großen Panathenäen ein Rind und eine Panhoplie entsenden. Sie sollen teilnehmen
58an der Prozession wie die Siedler. Folgendermaßen hat für die Städte den Tribut veranlagt der Rat,
59dem Pleistias erster Sekretär war, und die Heliaia im Jahr des Archon Stratokles, unter den Einleitern,
60denen Ka- - Sekretär war - - -:
vacat

col.I
61Insel-Tribut:
6230 tal.   Parier
6315 tal.   Naxier
6415 tal.   Andrier
6515 tal.   Melier
669 tal.   Siphnier
6715 tal.   Eretrier
685 tal.   Theraier
6910 tal.   Keer
705 tal.   Kyrystier
7110 tal.   Chalkidier
726 tal.   Kythnier
7310 tal.   Tenier
742 tal.   Styrer
752 tal.   Mykonier
762 tal.   Seriphier
771 tal.   Ieten
781 tal.   Dier
791 tal.   Atheniten
801 tal.   Syrier
812000 dr.  Gryncher
821000 dr.  Rhenaier
832000 dr.  Diakrer von
84   den Chalkidiern
851000 dr.  Anaphaier
86vacat   Keria 10 dr. 3 ob
872000 dr.  Pholegandros
88300 dr.   Belbina
891000 dr.  Kimolos
901000 dr.  Sikineten
91100 dr.   Posideion
92   auf Euboia
931 tal. 200 dr.  Diakrier
94   auf Euboia
954 tal.   Hephaistier
96   auf Lemnos
97vacat   Myrinaier
981 tal.   Imbrier
99  Summe des Insel-
100  Tributes:
101  163 tal. 410 dr. 3 ob.
Lücke?
110  Ionischer Tribut:
111vacat   Syangeler,
112vacat   Amynander,
113vacat   Karer, über die
114   Tymnes herrscht,
115vacat   Taramptos,
116vacat   Krouser,
117vacat   Uraniten:
118   für diese wurde ein Gesamt-
119   tribut veranlagt
120- - -   Lindier
121- - -   Milesier, Leros,
122   Teichiussa
123- - -   Kamirer
124- - -   Kymaier
125- - -   Ephesier
126- - -   Erythraier
127- - -   Teier
128- - -   Ialysier
129- - -   Phaseliten
130- - -   Telmessier
131- - -   Klaunder
132- - -   Koer
133- - -   Maiandrier
134- - -   Knidier
135- - -   Kolophonier
136- - -   Hairaier
137- - -   Chersonesier
138- - -   Lebedier
139- - -   Phokaier
140- - -   Idymer
141- - -   Tymn- - -
142   Kyllandier
143- - -   Astypalaier
144- - -   Halikarnassier
145- - -   Polichnaier, (Kolonisten)
146   der Erythraier
147- - -   Klazomenier
148- - -   Kalydnier
149- - -   Priener
150- - -   Pladaser
151- - -   Pygeler
152- - -   Larisaier
153- - -   Myessier
154- - -   Termerer
155[.]3 tal.   Kindyer, über die
156   - - - herrscht,
157- - -   - - -
158(+)3 tal.  - - -
159- - -   - - -
160- - -   - - -
161- - -   - - -
162- - -   - - -
163- - -   - - -
164- - -   - - -
165- - -   - - -
166- - -   - - -
167- - -   - - -
168- - -   - - -
169- - -   - - -
170- - -   - - -
171- - -   - - -
172- - -   Kasolaber
173- - -   - - -ier
174- - -   - - -er
175- - -   Oinaier
176   auf Ikaros
177- - -   - - -ser
178- - -   - - -ier
179- - -   Myrinaier
180   bei Kyme
vacat

col.II
61- - -   - - -
62- - -   - - -
63- - -   - - -
64- - -   - - -
65- - -   - - -
66- - -   - - -
67- - -   - - -
68- - -   - - -
69- - -   - - -
70- - -   - - -
71- - -   - - -
72- - -   - - -
73- - -   - - -
74- - -   - - -
75- - -   - - -
76- - -   - - -
77- - -   - - -
78- - -   - - -
79- - -   - - -
80- - -   - - -
81- - -   - - -
82- - -   - - -
83- - -   - - -
84- - -   - - -
85- - -   - - -
86- - -   - - -
87- - -   - - -
88- - -   - - -
89- - -   - - -
90- - -   - - -
91- - -   Pedier in Lindos
92- - -   Telandrier
93- - -   Pteleousier
941 tal.   Karyer bei
95   Idyma
962 tal.   Killarer,
97   über die Sa- - - herrscht
9810 tal.   Kaunier
991 tal.   Eriner
1005 tal.   Hyromer
1012(+) tal.   Chalketorer
1022000(+) dr.  Lepsimander
1032000(+) dr.  Kodaper
1042000(+) dr.  Chalkeaten
1052(+) tal.  Karische Chier
1062000(+) dr.  Kyrbissos
107100 dr.   Notion
1082000(+) dr.  Hyblisser
1092000(+) dr.  - - -
1102000(+) dr.  - - -
1112000(+) dr.  - - -
112- - -   - - -lone- - -
113- - -   Perge
114- - -   Sillyon
115- - -   Uranieten
116- - -   - - -byda- - -
117- - -   - - -oka- - -
118- - -   - - -
11910 tal.   - - -
1201 tal.   - - -
1211 tal.   - - -
1222000(+) dr.  - - -
1232(+) tal.  - - -
1242000(+) dr.  - - -
1252000(+) dr.  - - -
1262000(+) dr.  - - -
127- - -   - - -
128- - -   - - -
129- - -   - - -
130- - -   Eteokarpathier
131- - -   - - -
132- - -   - - -
133- - -   - - -
134- - -   - - -
135- - -   - - -
136[.]   A- - -
137[.]   Milyai
1381000 dr.  Karyander
139500 dr.   Brykontier
1401000 dr.  Tarbaner
1411000 dr.   Myndier
142   bei Termera
1436 tal.   Edrier, Hymesser,
144   Kyromer
1452 tal.   Telos
1462 tal.   Kelenderis
1474000 dr.  Ityra
1483000 dr.  Syme
1493000 dr.  Pedaser
1502000 dr.  Hydaier
151100 dr.   Elaiousier,
152   (Kolonisten) der Erythraier
153- - -   Hiera bei
154   den Sidymern
155- - -   Kryer
156- - -   Aspendos
157   in Pamphylien
158- - -   - - -
159- - -   - - -atos
160   in - - -
161  Summe des Ionischen
162  Tributes:
163  - - -
Lücke
164  Hellespontischer Tribut:
175- - -   Byzantier
176- - -   Lampsakener
177- - -   Perinthier
178- - -   Selymbrianer
179- - -   Kyzikener
180- - -   Tenedier
vacat

col.III
61- - -   Kalchedonier
62- - -   Abydener
63- - -   Arisbaier
64- - -   Gentinier
65- - -   Skapsier
66- - -   Daunioteichiten
67- - -   Azeiier
68- - -   Harpagianer
69- - -   Myser
70   auf der Chersones
71- - -   Parianer
72- - -   Dardaner
73- - -   Chersonesiten
74   von Agora
75- - -   Daskyleion
76- - -   Polichniten
77- - -   Bryleianer
78- - -   Elaiousier
79   auf der Chersones
80- - -   Bysbikos
81- - -   Neandreier
82- - -   Artakener
83- - -   Alopekonnesier
84- - -   Madytier
85- - -   Lamponeier
86- - -   Astyra in der Troas
87- - -   Kolonaier
88- - -   Perkosier
89- - -   Kianer
90- - -   Paisener
91- - -   Berysier
92   am Ida
93- - -   Sigeier
94- - -   Sestier
95- - -   Didymoteichiten
96- - -   Kallipoliten
97- - -   Priapos
98   bei Parion
99- - -   Kebrenier
100- - -   Palaiperkosier
101- - -   Halonesier
102- - -   Zeleia
103- - -   Prokonnesier
104- - -   Serioteichiten
105- - -   Neapoliten
106   bei Chersonesos
107- - -   Limnaier
108- - -   Tyrodiza
109- - -   Dareion bei
110(+)100 dr  Mysien
111- - -   Tereia bei
112   Brylleion
113- - -   Sombia
114- - -   Artaioi Teichos
115   am Rhyndakos
116- - -   Otlener
117- - -   Pythopoliten
118- - -   Metropolis
119   bei Priapos
120- - -   Bisanthe
121  Summe des Hellespontischen
122  Tributes:
123   250­(+) tal
124  Küstenstädte:
12515 tal.   Antandros
1268 tal.   Rhoiteion
127- - -   Nesos,
128   Pordoselene
1294 tal.   Hamaxitos
1303 tal.   Larisa
1315 tal.   Ophryneion
1322 tal.   Ilion
1332 tal.   Petra
1341 tal. 3000 dr.  Thymbra
1351000 dr.  Kolone
1365 tal.   Palamedeion
137- - -   Achilleion
138- - -   - - -
139  Summe des Küsten-
140  Tributes:
141   - - -
Lücke
152  Thrakischer Tribut:
15375 tal.   (H)Abderiten,
154   Dikaia bei Abdera
15560 tal.   Thasier
15621(+) tal.  Maroniten
1575 tal.   Methonaier
15815 tal.   Samothraker
15920 tal.   Ainier
16015(+) tal.  Toronaier
161- - -   Skionaier
162- - -   Mendaier
163- - -   Neopoliten,
164   (Kolonisten) der Mendaier
165- - -   Sermylier
166- - -   Olynthier
167- - -   Spartolier
168- - -   Aphytaier
169- - -   Peparethier
170- - -   Akanthier
171- - -   Aineiaten
172- - -   Kossaier
173- - -   Polichniten
174   bei Stolos
175- - -   Thyssier
176- - -   Dier
177- - -   Argilier
178- - -   - - -
179- - -   - - -
180- - -   - - -
vacat

col.IV
61- - -   Strepsaier
62- - -   Pieres bei
63   Pergamos
64- - -   Pergamoteichiten
65- - -   - - -
66- - -   - - -
67- - -   - - -
68- - -   - - -
69- - -   - - -
70- - -   - - -
71- - -   - - -
72- - -   - - -
73- - -   - - -
74- - -   - - -
75- - -   - - -
76- - -   - - -
77- - -   - - -
78- - -   - - -
79- - -   - - -
80- - -   - - -
81- - -   - - -
821(+) tal.  - - -
83vacat   Tindaier, Kithas,
843000 dr.  Smilla, Gigonos,
85vacat   Haisa
861 tal.   Olophyxier
87   vom Athos
883000 dr.  - - -
891 tal.   - - -
902000 dr.  - - -
91- - -   - - -
92- - -   - - -
93- - -   - - -
94- - -   - - -
95- - -   - - -
96- - -   - - -
97- - -   - - -
98- - -   - - -
99- - -   - - -
100- - -   - - -
101- - -   - - -
102- - -   - - -
103- - -   - - -
104- - -   - - -
105- - -   - - -
106- - -   - - -
107- - -   - - -
1081000 dr.  Herakleion
10910 dr.   Singier
11010 dr.   Mekypernaier
11110 dr.   Galaier
1121 tal.   Traïlos
1131000 dr.  Bormiskos
1141 tal.   - - -
1152000 dr.  - - -
1163000 dr.  - - -
117- - -   - - -
118- - -   - - -
119- - -   - - -
120- - -   - - -
121- - -   - - -
122- - -   - - -
123- - -   - - -
124  Summe des Thrakischen
125  Tributes: 350(+) tal. (+)30 dr.
126  Städte vom Schwarzen (Meer):
127- - -   Herakleioten
128- - -   Apollonia
129- - -   Karusa
130- - -   - - -
131- - -   - - -
132- - -   - - -
133- - -   - - -
134- - -   - - -
135- - -   - - -
136- - -   - - -
137- - -   - - -
138- - -   - - -
139- - -   - - -
140- - -   - - -
141- - -   - - -
1424 tal.   - - -
1432 tal.   Nipsa
1442 tal.   H- - -
1451 tal.   - - -
146vacat   - - -
1472 tal.   - - -
1481(+) tal.  - - -
149- - -   - - -
150- - -   - - -
151- - -   - - -
152- - -   - - -
153- - -   - - -
1542 tal.   - - -
1552 tal.   - - -
1562 tal.   - - -
1572 tal.   - - -
1581 tal.   - - -
1591 tal.   - - -
1601 tal.   T- - -
1612 tal.   M- - -
1621 tal.   O- - -
1632 tal.   Tyras
1641 tal.   Tamyrake
1653000 dr.  Karkinitis
1663000 dr.  Kimmeri- - -
1673000 dr.  Nikonia
1683000 dr.  Patrasys
169- - -   Kerasous
170- - -   Dandake
171Summe des Pontischen
172Tributes:
173- - -
[vacat]


unter col. I–IV:
181Gesamtsumme: [1]46[.] tal. - - -.
            

1Gods.
2Assessment of tribute.
3The Council and the People decided. - was the prytany; -on was secretary; - was chairman.
4Thoudippos proposed: to send heralds whom the Council shall elect from [those present?] to the
5cities, two [to Ionia and Caria], two [to the Thraceward region, two] to the Islands, [two to] the Hellespont;
6and these shall - to the common body of each city that envoys are to be present in the month of
7Maimakterion - - - introducers - - - these shall also choose (?) a secretary and
8a co[-secretary?] - - - ; and the Council shall - - - ten men; and these
9shall make the assessments for the cities within ten days from when they are appointed (?), or each
10of them shall be penalised [a hundred drachmas?] for each day; and the oath-administrators shall
11administer an oath to the [assessors] - - - happen - - - the
12same penalty - - - the introducers [shall take care of the assessments when the
13People shall vote?] - - - [the -] and the polemarch shall - - - the court, the jurors
14voting on them by tribes; - - -
15for the cities in accordance with - - - shall be penalised ten thousand drachmas - - -
16of them. The court presidents (?) shall establish a new [court of a thousand] - - -; [since the tribute] has become too
17little, they shall together with the Council make the assessments [greater than those of the last]
18period of office - - - [dealing with the matter] - - - of the month Posideon - - -
19from the first day of the month in the same way, so that the tribute shall be assessed in the month Posideon; [and the Council] - - -
20shall deal with the business and - - - so that the assessments shall be made if - - - ; and there shall not be a
21[lesser] tribute for any [of the cities] than the [amount which they were] paying [previously],
22unless for [any one there is a problem] that the land [is unproductive so that] it is impossible [to pay more?]; and
23the secretary of the Council shall write up [the assessments] which are made [and the total] tribute as it is
24assessed [and this decree] on two stone stelai, and shall place one in the Council chamber and
25the other [on the acropolis]; and the official sellers shall make the contract, and the payment
26officers shall give them the money; [and for the future, send] to the cities about the [tribute before?]
27the Great [Panathenaia] - - - the prytany which is in office - - - Panathenaia;
28[and if the prytany members do not] - - - to the People and [do not enter the Council chamber?]
29concerning the [tribute and the Council does not deal with the business?] in their own term of office, each of the
30prytany members shall owe a hundred drachmas sacred to Athena and a hundred to the state treasury,
31and each of the prytany members shall be [liable at their accounting] to a fine of a thousand drachmas (?); and if any one else in any way [prevents] - - -
32the assessments at the time of the Great Panathenaia in the prytany which holds office first,
33he shall be deprived of his rights and his property shall be confiscated with a tithe for the goddess; and
34the prytany of - shall be obliged to bring these matters before the People, when the force - - - , on the
35third day, first after the sacred business; and if the business is not completed on that day, they shall deal with
36this business first on the next day, and continuously until it is completed in the - prytany; and if they do not
37bring it before the People or do not complete it in their own term of office, each of the prytany members shall be
38liable at his accounting to a penalty of ten thousand drachmas for preventing the provision of funds (?) for the forces; and the
39men summoned - - - by the public summoners shall be present (?) - - - so that the Council may punish them if they
40are judged not to - - - rightly; and the routes for the heralds - - - the
41oath, the assessors, how far they shall travel, so that they shall not determine their own itinerary (?) - - -
42the assessments for the cities - - - be clear where it is decided - - - concerning
43the assessments and [the decree for the cities] it is necessary for a proposal to be made [and about this
44also for the People] to make a decree, and if [there is anything else] - - - [need?]; [and how] the cities
45are to bring [the tribute] - - - when [the Council makes?] the assessment of the tribute, so that [the
46People shall have money available for the] war; [and the generals] shall be obliged to make
47[an analysis] about the tribute each year - - - whether there is need for contributions towards actions on
48land or at sea or for any other good purpose which they may propose for the People at the first session
49of the Council (?); and concerning this [the court ?] shall scrutinise continuously [with or without] the other courts, unless
50it is decided that the Council should consider in advance how matters are to be arranged in the most advantageous way for the People; and
51the payment officers shall make the payment for the heralds who are going. ‒ [S]okra[tides] proposed: in other respects in accordance with the Council,
52but with regard to the assessments which have to be raised city by city the prytany members who
53happen to be in office and the secretary of the Council shall [[take care?], when there is a
54case about the assessments, that the court - - -. ‒ The Council and the People decided.
55AigeisII was the prytany; - -ippos was secretary; - -oros was chairman. Thoudippos proposed: those
56cities for which tribute was assessed under the Council for which Pleistias was first secretary, in the
57archonship of Stratokles (425/4), shall all bring a cow and panoply to the Great Panathenaia; and they
58shall take part in the procession - - -. The Council for which
59Pleistias [of - - -] was first secretary assessed the tribute for the cities as follows or in accordance with the foregoing, in the archonship of Stratokles (425/4), under the
60introducers for whom Ka- - [of - - -] was secretary.
vacat

col. I
61Island tribute
6230 tal.   Parians
6315 tal.   Naxians
6415 tal.   Andrians
6515 tal.   Melians
669 tal.    Siphnians
6715 tal.   Eretrians
685 tal.    Therans
6910 tal.   Keans
705 tal.    Karystians
7110 tal.   Chalkidians
726 tal.    Kythnians
7310 tal.   Tenians
742 tal.    Styrians
75[2 tal.?]   Mykonians
76[2 tal.?]   Seriphians
77[1 tal.?]   Ietians
78[1 tal.?]   Dians
791 tal.    Athenitians
801 tal.    Syrians
812,000 dr.  Grynchians
821,000 dr.  Rhenaians
832,000 dr.  Diakrians
84   from the Chalkidians
851,000 dr.  Anaphaians
86   Keria 10 dr. 3 ob.
872,000 dr.  Pholegandros
88300 dr.   Belbina
891,000 dr.   Kimolos
9010 dr.    Sikinetans
91100 dr.   Posideon
92   in Euboia
931 tal.    Diakrians
942,000 dr.   in Euboia
95   Hephaistians
964 tal.    in Lemnos
97   [Myrinaians?]
98[1 tal.?]  [Imbrians?]
99 [Of the Island tribute]
100 [total:]
101 [163 tal. 410 dr. 3 ob.?]

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG III 11
 • SEG III 12
 • SEG X 75
 • SEG X 90
 • SEG XV 8
 • SEG XVI 8
 • SEG XVII 3
 • SEG XVIII 5
 • SEG XIX 15
 • SEG XXI 42
 • SEG XXII 9
 • SEG XXXI 13
 • SEG XXXII 9
 • SEG XXXII 1646
 • SEG XXXIV 11
 • SEG XXXV 9
 • SEG XXXVII 8
 • SEG XXXVII 225
 • SEG XL 17
 • SEG XLII 8
 • SEG XLII 14
 • SEG XLII 24
 • SEG XLII 25
 • SEG XLIV 11
 • SEG XLVI 41
 • SEG XLVI 48
 • SEG XLVIII 103
 • SEG XLVIII 1559
 • SEG XLIX 53bis
 • SEG L 13
 • SEG L 35
 • SEG L 36
 • SEG L 40
 • SEG L 41
 • SEG L 42
 • SEG LI 6
 • SEG LI 55
 • SEG LI 2312
 • SEG LIII 55
 • SEG LIII 62
 • SEG LIII 2202
 • SEG LIV 43
 • SEG LIV 63
 • SEG LV 16
 • SEG LV 54
 • SEG LV 724
 • SEG LV 1129
 • SEG LV 1998
 • SEG LVI 27
 • SEG LVI 51
 • SEG LVII 2
 • SEG LVII 31
 • SEG LVII 61
 • SEG LVIII 26
 • SEG LVIII 297
 • SEG LIX 30
 • SEG LIX 49
 • SEG LX 12
 • SEG LX 78
 • SEG LX 79
 • SEG LXI 46
 • SEG LXII 1
 • SEG LXIII 36
 • SEG LXIII 1819
 • SEG LXIV 23
 • SEG LXVII 9
 • SEG LXVII 11
 • SEG LXVII 13 bis
 • SEG LXVII 26
 • SEG LXVII 1557
 • SEG LXVII 1560

IG

 • IG I 37 (D)
 • IG I² 63
 • IG I² 64
 • IG I² 65
 • IG I² 87
 • IG I² 151
 • IG Is p. 55, n. 555f
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.