Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Leges et decreta. Fasc. 5. Leges et decreta annorum 229/8 – 168/7. Edid. Voula N. Bardani et Stephen V. Tracy. – Berlin 2012.
 • / IG II/III³ 1, 1135 - IG II/III³ 1, 1135
 • /IG II/III³ 1, 1135
IG II/III³ 1, 1135 IG II/III³ 1, 1135
IG II/III³ 1, 1135 IG II/III³ 1, 1135

IG II/III³ 1, 1135

IG II/III³ 1, 1136 IG II/III³ 1, 1461
IG II/III³ 1, 1136 IG II/III³ 1, 1461
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis – Südabhang
Ehren-Dekret für Timosthenes aus Karystos.
Stele
Marmor
228/7
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert
          

1ἐπὶ Ἡλιοδώρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ὀγδό–
2ης [πρ]υτανείας, ἧι Χαρίας Καλλίου Ἀθμονεὺς ἐγραμ–
3μ[ά]τ̣ε̣υεν· δήμου ψηφίσματα· Ἀνθεστηριῶνος ἕ̣ν̣ει καὶ
4νέαι· ἐνάτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανε̣ίας̣· ἐκκλη–
5σία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἁγνόθ̣ε̣ο[ς] Φ̣ιλοv–
6γ̣έ̣νου Ἀγρυλῆθεν κ̣αὶ [σ]υνπρόεδροι v Λαμπρ̣ίας Θοραι–
7εύς, v Ἱέρων Ἀναγυ[ρά]σιος, v Καλλιμήδης Κυδα̣ντίδης,
8Νικοκλ είδης Φρεάρριος, v Διοκλῆς Προ[σ]π̣ά̣λτιος,v
9Ἀπο[λ]λόδοτος Ὀῆθεν, v Καλλίστρατος Συ̣παλήττιος,
10Λεων̣[ίδης] Κόπρειος, v Σωφάνη̣ς Τρικο[ρ]ύσιος, v 〚– –c.5– –〛
11〚. .〛 Παλληνεύς· v Κη[φ]ι[σ]όδωρος Ἀ[ρισ]τοδήμου Ξυπεται–
12ὼν εἶπεν· ἐπειδὴ καὶ οἱ νόμοι προστά̣ττουσιν, ὅσους
13ὁ δῆ̣μος ὁ Ἀθηναίων τρόπαια στήσα[ν]τ̣ας ἢ κατὰ γῆν ἢ v
14κατὰ θάλ̣ατταν ἢ τὴν̣ ἐ̣[λ]ε̣υθε[ρ]ία[ν ἐ]πανορθώσαντας
15ἢ τὴν ἰ̣δ̣ίαν οὐσία[ν ε]ἰς τὴν̣ κοινὴ̣ν σωτηρίαν θέντας
16ἢ εὐεργέ̣[τ]ας̣ καὶ συ[μ]βούλους ἀγαθοὺς γενομένους v
17ἐτίμησεν̣ [σ]ίτ̣[ωι ἐν] π̣[ρ]υτανείωι, ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν
18καὶ ἐγγ[ό]ν[ων τ]ὴν β̣ουλὴν καὶ τὸν δῆμον, διδόναι δὲ καὶ
19θυγα̣τέρω[ν] εἰς ἔγ[δ]ο[σ]ιν τὸν δῆμον προῖ̣κα, [ὅ]σην ἂν βού–
20λη̣τα̣ι, καὶ εἰς ἐπα[ν]όρ[θ]ωσιν [τ]ῶν ἰδίω̣[ν] κα̣τ᾽ ἀξίαν ἑκάσ̣–
21τοις̣ τῶν εὐεργετημάτων, ὁ δὲ Τιμοσθ̣ένου̣ πάππος Τι–
22μο[σ]θ̣έ̣ν̣η[ς πολ]λ̣ῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν̣ αἴτιος τῶι δή–
23[μ]ω[ι – –c.7– –] καὶ – –c.4– –ΛΛ– – –c.10– – –τ̣ου τὴν πόλιν v
24– – – – – – –c.20– – – – – – –ΕΛ– – –c.8– – – π̣αρ᾽ αὐτοῦ εἰς
25– – – – –c.14– – – – –ΙΑΝ– – – –c.12– – – – 󰁰α[κ]όσια καὶ πεν–
26[τήκοντα – – – – – – – – –c.20– – – – – – – – – –] κ̣αὶ εἰρήνης v v
27– – –c.10– – –ΙΑΝ[. . .]ΕΩΝ[. . .]ΕΛ– –c.5– –Ε̣[. .]ΙΕΙΣΤΑ[.]Δ̣Ι[.]
28– – – – – –c.18– – – – – –ΝΟΥ– – –c.8– – – καὶ τ̣αμι– –c.5– –
29– – – – – – – – – – –c.29– – – – – – – – – – – φιλοτιμ– –c.4– –
30– – – – – – – – – – – –c.31– – – – – – – – – – –Ι καὶ Ε̣[.]Ι–c.2
31– – – – – – – – – – –c.29– – – – – – – – – – –Ι, δ[ε]δόχθα[ι v ]
32[τεῖ βουλεῖ· τοὺς] πρ̣[οέδρ]ους, οἵ̣τ̣ινες̣ ἂ̣ν λάχωσι [π]ρ[ο]ε–
33[δρεύειν εἰς τὴν ἐπιοῦσα]ν ἐκκ[λ]η[σ]ίαν χρηματίσ[αι πε]–
34[ρὶ τούτων, γνώμην] δ[ὲ ξυ]μβ[άλλ]εσ[θ]αι τῆς β̣[ο]υλῆς ε̣ἰ[ς]
35[τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βο]υλ̣[εῖ .] Τ[. .]Ι τ̣ὸν δ̣ῆμο̣[ν –c.3–]
36– – – – – – – – – – –c.28– – – – – – – – – –ΝΑ̣ΠΟ– – –c.8– – –
37– – – – – – – – – – –c.28– – – – – – – – – –ΣΑ– – – –c.10– – – –
38– – – – – – – – – –c.26– – – – – – – – – –Α[.]ΙΤΑ– – – –c.9– – – –
39– – – – – – – – –c.25– – – – – – – – – –Α καὶ – – – – –c.11– – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kein Text vorhanden.
            

1Unter dem Archon Heliodoros; die Pandionis hatte die achte
2Prytanie inne, für die Charias S.d. Kallias aus dem Demos AthmononIX Sekretär war;
3Beschlüsse des Volkes; im Anthesterion am alten und neuen,
4dem neunundzwanzigsten (Tag) der Prytanie; Volks-
5versammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Hagnotheos S.d. Philo-
6genes aus dem Demos AgryleI und seine Mitvorsitzenden: Lamprias aus dem Demos ThoraiII,
7Hieron aus dem Demos AnagyrousIII, Kallimedes aus dem Demos KydantidaiIV,
8Nikokleides aus dem Demos PhrearrioiVI, Diokles aus dem Demos ProspaltaVII,
9Apollodotos aus dem Demos OëVIII, Kallistratos aus dem Demos SypalettosIX,
10Leonides aus dem Demos KoprosX, Sophanes aus dem Demos TrikorynthosXI, 〚- - -〛
11aus dem Demos PalleneXII; Kephisodoros S.d. Aristodemos aus dem Demos Xypete
12stellte den Antrag: Da auch die Gesetze vorschreiben, dass, wen
13das Volk der Athener – ob sie Siegesmale aufgestellt haben zu Lande oder
14zur See oder ob sie die Freiheit wiedererrichtet haben
15oder ob sie ihr eigenes Vermögen zur allgemeinen Rettung gaben
16oder ob sie Wohltäter und gute Anwälte gewesen sind –
17geehrt hat mit Speisung im Prytaneion, Sorge für diese
18und ihre Kinder tragen soll der Rat und das Volk, dass auch
19für deren Töchter zur Aussteuer das Volk eine Mitgift geben soll, so groß
20wie es will, und zur Wiederherstellung ihres Vermögens entsprechend
21einer jeden Wohltat; und da Timothenes, der Großvater des Ti-
22mosthenes, der der Urheber zahlreicher und großer Vorteile für das
23Volk - - - und - - - die Stadt
24- - - bei ihm für
25- - -hundert und fünf-
26zig - - - und des Friedens
27- - -
28- - -
29- - - ehrgeiz- - -
30- - -
31- - -, wolle beschließen
32der Rat: dass die Vorsitzenden, die erlost sein werden zum Vorsitz
33für die kommende Volksversammlung, hierüber verhandeln
34lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung
35einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, - - - das Volk - - -
36- - -
37- - -
38- - -
39- - -
- - -
            

1Gods.
2In the archonship of Heliodoros, in the eighth prytany,
3of Pandionis, for which Charias son of Kallias of AthmononIX was
4secretary. Decrees of the People. On the old and new day of Anthesterion.
5On the twenty-ninth of the prytany. Assembly.
6Of the presiding committee Hagnotheos son of Philogenes
7of Agryle was putting to the vote, and his fellow presiding committee members, Lamprias
8of Thorai, Hieron of Anagyrous, Kallimedes of Kydantidai,
9Nikokleides of Phrearrhioi, Diokles of Prospalta,
10Apollodotos of Oe, Kallistratos of Sypalettos,
11Leonides of Kopros, Sophanes of Trikorynthos, - - -
12of Pallene. Kephisodoros son of Aristodemos of Xypete
13proposed: since the laws also ordain, that those whom
14the People has honoured for setting up trophies, whether by land or
15sea, or for re-establishing liberty,
16or for putting their private resources towards the collective preservation,
17or for having been benefactors or good advisors,
18with meals in the city hall, that the Council
19and the People should take care of them and their descendants, and that the People
20should give a dowry for the betrothal of their daughters, as much as
21it shall wish, and for the re-establishment of their private property, to each according
22to the worth of their benefactions, and the grandfather of Timosthenes,
23Timosthenes, was responsible for the People obtaining many great benefits
24- - - and - - - the city
25- - - from him to
26- - - hundred and
27fifty - - - and of peace
28- - -
29- - - and the treasurer (?)
30- - - honour-loving
31- - - and - - -
32- - - that the Council
33shall decide, that the presiding committee allotted to
34preside at the forthcoming Assembly shall place these matters
35on the agenda, and submit the opinion of the Council to
36the People, that it seems good to the Council that the People [shall choose?]
37- - -
38- - -
39- - -
40- - - and - - -
41- - -
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LXIV 8
 • SEG LXV 93

IG

 • IG II/III² 832
 • IG II 5, 385 (B)
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.