Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Leges et decreta. Fasc. 2. Leges et decreta annorum 352/1 – 332/1. Edid. Stephen D. Lambert. – Berlin 2012.
 • / IG II/III³ 1, 292 - IG II/III³ 1, 292
 • /IG II/III³ 1, 292
IG II/III³ 1, 292 IG II/III³ 1, 292
IG II/III³ 1, 292 IG II/III³ 1, 292

IG II/III³ 1, 292

IG II/III³ 1, 293 IG II/III³ 1, 572
IG II/III³ 1, 293 IG II/III³ 1, 572
{{ btn.key }}
Attika
Eleusis
Dekret über die heilige Au
Stele
Marmor
352/1
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert
          

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Ι̣
2– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –󰂭Ε󰂪–
3– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –οντες π–
4– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . εων τῶν κα–
5[. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . ἑλέσθαι τὸν δῆμ]ον δέκα ἄνδρα–
6[ς ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων αὐτίκα μάλα, πέντε δὲ] ἐκ τῆς βουλῆς· v
7[τοὺς δὲ αἱρεθέντας . . . .8. . . . ἐν τῶι Ἐλευσ]ινίωι τῶι ἐν ἄστ–
8[ει . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .] τῆς ἱερᾶς ὀργάδος Ο–
9[. . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . .] μήτε χάριτος ἕνεκα μὴτ᾿ ἔ–
10[χθρας . . . . . . .14. . . . . . . ὡς δι]καιότατα καὶ εὐσεβέστατα ΤΑ
11[. . . . . . . . . .19. . . . . . . . . ἀ]πὸ τῆς ἕκτης ἐπὶ δέκα τοῦ Ποσιδεῶ–
12[νος . . . . . . . .16. . . . . . . .] ἐπὶ Ἀριστοδήμου ἄρχοντος· παρεῖν–
13[αι δὲ καὶ τὸν βασιλέ]α καὶ τὸν ἱεροφάντην καὶ τὸν δαιδοῦχο–
14[ν καὶ Κήρυκας καὶ] Εὐμολπίδας καὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων τὸν β–
15[ουλόμενον, ὅπως] ἂν [ὡ]ς εὐσεβέστατα καὶ δικαιότατα τοὺς ὅρ–
16[ους θῶσιν· ἐπι]μελεῖσθαι [δ]ὲ τῆς ἱερᾶς ὀργάδος καὶ τῶν ἄλλω–
17[ν ἱερῶν τεμεν]ῶν τῶν Ἀθήνησιν ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας εἰς τὸν
18[ἀεὶ χρόνον οὕ]ς τε ὁ νόμος κελεύει περὶ ἑκάστου αὐτῶν καὶ τ–
19[ὴν βουλὴν τὴν] ἐ[ξ] Ἀρείου πάγου καὶ τὸν στρατηγὸν τὸν ἐπὶ τὴ–
20[ν φυλ]ακὴ[ν τῆς χ]ώρας κεχειροτονημένον καὶ τοὺς περιπολά–
21[ρχ]ους καὶ τοὺς [δη]μάρχους καὶ τὴν βουλὴν τὴν ἀεὶ βουλεύου–
22[σαν] καὶ τῶν ἄλλ[ων Ἀθ]ηναίων τὸμ βουλόμενον τρόπωι ὅτωι ἂν
23[ἐπ]ίστω[ν]ται· γρά[ψαι δὲ τὸ]ν γραμματέα τῆς βουλῆς εἰς δύο κα–
24[ττ]ιτέρω ἴσω καὶ [ὁμοίω, εἰς μὲν] τὸν ἕτερον «εἰ λῶιον καὶ ἄμει–
25[νό]ν ἐστι τῶι δήμ[ωι τῶι Ἀθηναίων μισ]θοῦν τὸμ βασιλέα τὰ νῦ–
26[ν ἐ]νειργασμ[έ]να [τῆς ἱερᾶς ὀργάδος τὰ ἐκ]τὸς τῶν ὅρων εἰς οἰ–
27[κ]οδομίαν τοῦ προ[στώιου καὶ ἐπισκευὴν το]ῦ ἱεροῦ τοῖν θεο–
28ῖν», εἰς δὲ τὸν ἕτερον κ[α]ττίτ[ερον «εἰ λῶιον καὶ ἄμει]νόν ἐστι
29τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων τὰ ν[ῦν ἐκτὸς τῶ]ν ὅ[ρων ἐ]νειργ[α]σμέν–
30α τῆς ἱερᾶς ὀργάδος ἐᾶν ἄνετα [τοῖν θ]εοῖν»· ἐπειδὰν δὲ ὁ γραν–
31ματεὺς γράψηι, λαβὼν ὁ ἐ[π]ιστάτης ὁ ἐκ τῶν προέδρων συνειλ–
32ιξάτω [τ]ὸν καττί[τε]ρον ἑ[κάτ]ερον καὶ κατειλίξας ἐρίοις εἰ–
33ς ὑδρ[ί]αν [ἐμ]β[α]λ[έ]τω [χαλ]κῆν ἐναντίον τοῦ δήμου· παρασκευασ–
34άντων [δ]ὲ τ[α]ῦ[τ]α οἱ π[ρ]υτάνεις· οἱ δὲ ταμίαι τῆς θεοῦ κατενεν–
35[κόν]των ὑ[δ]ρία[ς] χ[ρ]υ[σ]ῆν καὶ ἀργυρᾶν αὐτ[ί]κα μάλ[α] εἰς τὸν δῆμ–
36ον· ὁ δ’ ἐπ[ι]σ[τ]ά[τη]ς [διασ]είσας τ[ὴ]ν ὑδρίαν τὴν χαλκῆν ἑλκέτω τ–
37ὸν καττ[ί]τ[ε]ρον ἑκάτερον ἐμ μέρει· καὶ τὸμ μὲμ πρότερον εἰς
38τὴν [ὑδ]ρ[ίαν τὴν] χρυσῆν ἐμβαλέτω, τὸν δὲ ὕστερον εἰς τὴν ἀργ–
39υρᾶν καὶ [κα]τα[δ]ησ[ά]τω· ὁ δὲ ἐπιστάτης τ[ῶ]μ πρυτάνεων καταση–
40μη[νά]σθω τ[ῆ]ι [δημ]οσίαι σφραγῖδι· παρασημηνάσθω δὲ καὶ τῶν
41ἄ̣λλ[ω]ν [Ἀ]θ[ηνα]ίων ὁ βου[λ]όμενος· ἐπει[δ]ὰν δὲ κατασημανθῶσιν,
42ἀνεν[εγ]κ[ό]ντω[ν] οἱ [ταμ]ίαι τὰς ὑδ[ρ]ίας εἰς ἀκρόπολιν· ἑλέσθω
43δὲ ὁ δ[ῆμ]ος [τρ]εῖς ἄνδρας, ἕν[α] μ[ὲ]ν ἐκ τῆς βουλῆς, δύο δὲ ἐξ Ἀθην–
44αίω[ν ἁ]πάντων, οἵτ[ιν]ες εἰ[ς Δ]ελφοὺς ἀφικόμενοι τὸν θεὸν ἐπ–
45ερ[ήσ]ο[ν]τ[α]ι, [κα]θ’ ὁ[π]ότερα τὰ γρ[άμ]ματα ποιῶ[σ]ιν Ἀθηναῖοι περ–
46ὶ τῆ[ς ἱ]ερ[ᾶ]ς ὀρ[γάδ]ος, ε[ἴ]τ[ε] τ[ὰ] ἐκ τῆς [χ]ρυσῆς ὑδρίας εἴτε τὰ ἐκ
47τῆ[ς ἀ]ρ[γ]υρ[ᾶς· ἐπειδ]ὰν [δ]ὲ [ἥκ]ωσιν παρὰ τοῦ θεοῦ, καθελόντωσα–
48ν τὰ[ς] ὑδ[ρί]α[ς καὶ] ἀνα[γ]νωσθ[ήτ]ω τῶι δήμωι ἥ τε μαντεία καὶ τὰ
49[ἐ]κ τῶ[ν κα]ττ[ι]τέρω[ν] γρ[ά]μματα· καθ’ ὁπότερα δ’ ἂν τὰ γράμματα ὁ
50θεὸ[ς] ἀ[ν]έ[ληι] λῶιον [καὶ ἄμειν]ον εἶναι τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναί–
51ω[ν] κα[τὰ ταῦτα π]οι[εῖν, ὅπ]ω[ς] ἂ[ν] ὡς εὐσεβέστατα ἔχει τὰ πρὸς τ–
52ὼ θεὼ [καὶ μηδέποτ’ εἰς τὸν λοιπ]ὸ[ν] χρόνον μηδὲν ἀσεβὲς γίγν–
53ητ[αι περὶ τῆς ἱερᾶς] ὀ[ργάδος καὶ] περὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν τῶν Ἀ–
54θ[ήνησιν· νῦν δὲ ἀν]αγράψα[ι] τόδε τὸ ψήφισμα καὶ τὸ πρότερον τὸ
55Φι[λ]ο[κ]ράτο[υς τὸ περὶ τῶν] ἱ[ερῶν] τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς ἐ–
56ν στ[ήλαιν λιθίναιν καὶ στῆσαι τὴν] μὲν Ἐλευσῖνι πρὸς τῶι π–
57ρο[πύλωι τοῦ ἱεροῦ, τὴν δὲ ἐν τῶι] Ἐ̣[λε]υσινίωι τῶι ἐν ἄστει· θῦ–
58[σαι δὲ καὶ ἀρεστήριον] το[ῖν θεοῖν] τὸν ἱ[ε]ροφάντην καὶ τὴν ἱέ–
59[ρειαν τῆς Δήμητρος . . . . .10. . . . .]Ο[. . .] τὸν ταμίαν τοῦ δήμου το
60[. . . . . . . . .17. . . . . . . . δραχμάς]· δοῦ[ν]αι [δ]ὲ καὶ εἰς τὴν ἀναγρα–
61φ[ὴν . . . . . . .15. . . . . . . δραχμὰς εἰς] ἑκ[α]τέραν ἐκ τῶν κατὰ ψη–
62φ[ίσματα ἀναλισκομένων τῶι δή]μωι· [δ]οῦναι δὲ καὶ τῶν αἱρεθ–
63έ[ντων εἰς Δελφοὺς ἑκάστωι . . .] δρ[α]χμὰς εἰς ἐφόδια· δναι δὲ κα[ὶ]
64το[ῖς αἱρεθεῖσιν ἐπὶ τὴν ἱε]ρ̣ὰν ὀργάδα : 𐅃 : δραχμὰς : ἑκάστ–
65[ωι ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσμα]τα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι· π–
66[αρασχεῖν δὲ ὅρους λιθίνους], ὁπόσων ἂν προσδέηι, τοὺς πωλη–
67[τὰς . . . . . . . . .17. . . . . . . .] βουλη[. μ]ίσθωμα τούς τε προέδρος
68[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .] σ̣υ̣γ̣γράψαι, καθότι ἐξεργασθήσ–
69[ονται . . . . . . . . .17. . . . . . . . ἐπι]σταθήσονται τῆς ἱερᾶς ὀργ–
70[άδος . . . . . . . .16. . . . . . . .]σιν οἱ αἱρεθέντες· τὸ δὲ ἀργύριον
71[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . .]ΣΟ[. .] λίθ[ο]ις τοὺς ὅρους δοῦναι τὸ–
72[ν ταμίαν τοῦ δήμου ἐκ] τῶν κατὰ ψηφί[σ]ματα ἀναλισκομένων [τ]–
73[ῶι δήμωι].             vacat
74[οἵδε ἡιρέθησαν ἐπὶ τὴν ἱερὰν] ὀργά[δ]α ἀντὶ τῶν ἐκπεπτωκό[τ]–
75[ων νέους ὅρους θεῖναι : ἐκ τῆς β]ο[υλῆ]ς : Ἀρκεφῶν : Ἁ̣λ̣α̣ι̣εύς v
76[. . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .]ης : Θριάσ̣ιος vacat
77[. . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . :] Ἁγνούσιος vacat
78[ἐξ ἰδιωτῶν : . . . . . . . .16 . . . . . . . .]ιος [:] Ἱπποκράτης : ἐκ Κερ[α]–
79[μέων : . . . . .9. . . .]ος : [. . . .]ε[.]ω[ν :] ἐκ [Κ]ηδῶν : Ἐμμενίδης : Ε[. .]
80[. . . . . . .14. . . . . . . : Σ]ουν[ιεύς : Ἀ]ριστείδης : Οἰῆθεν v v v[v v v]
81[. . . . . . . . .17. . . . . . . .]ιος : Γλαύκων : Περιθοίδης : Φαῖδρος
82[. . . . 7. . . : ἐπὶ τὸ μαν]τεῖον εἰς Δελφούς : ἐξ ἰδιωτῶν· vacat
83[. . . . . . . .16. . . . . . . .]εύς : Εὐδίδακτος : Λαμπτρεύς· vacat
84[ἐκ τῆς βουλῆς : . . .6. . .]ος : Λαμπτρεύς : [τ]άδε ἐπαν[ο]ρθοῦται·
85[ἐὰν δέ του προσδέηι τόδ]ε τὸ ψήφισμα, τὴν βουλὴν κυρίαν εἶνα–
86[ι ψηφίζεσθαι, ὅ τι ἂν αὐτῆι δ]οκῆι ἄριστον εἶναι. vacat
Kein Text vorhanden.
            

- - -
1- - -
2- - -
3- - -
4- - - der
5- - - wählen soll das Volk zehn Männer
6aus allen Athenern auf der Stelle, dazu fünf aus dem Rat.
7Die Gewählten - - - in dem Eleusinion in der Stadt
8- - - der heiligen Au,
9- - - weder aus Gunst noch aus
10Hass - - - auf gerechteste und gottesfürchtigste Weise
11- - - vom sechzehnten des (Monats) Posideon
12- - - unter dem Archon Aristodemos (352/1). Anwesend sollen
13sein auch der (Archon) Basileus und der Hierophant und der Dadouchos
14und die Kerykes und Eumolpiden und von den übrigen Athenern wer
15will, damit sie auf gottesfürchtigste und gerechteste Weise die Grenzsteine
16setzen. Sorge sollen tragen für die heilige Au und die anderen
17Heiligtümer in Athen vom heutigen Tage an bis auf
18alle Zeit diejenigen, die das jeweils sie betreffende Gesetz damit beauftragt, und
19der Rat vom Areiopag und der General, der für den
20Schutz des Landes gewählt ist, und die Peripol-
21archen und die Demarchen und der jeweils amtierende
22Rat und von den übrigen Athenern jeder, der will, auf die Art, wie
23sie es vermögen. Schreiben soll der Sekretär des Rates auf zwei
24völlig gleiche Zinntäfelchen, auf das eine: „Ob es günstiger und vorteil-
25hafter ist für das Volk der Athener, dass der (Archon) Basileus verpachte die der-
26zeit in Bearbeitung befindlichen Teile der heiligen Au außerhalb der Grenzsteine zum
27Bau der Säulenhalle und zur Instandsetzung des Heiligtums der beiden
28Göttinnen?“; auf das andere Zinntäfelchen: „Ob es günstiger und vorteilhafter ist
29für das Volk der Athener, die derzeit ausserhalb der Grenzsteine in Bearbeitung
30befindlichen Teile der heiligen Au brach liegen zu lassen für die beiden Göttinnen?“ Sobald der
31Sekretär geschrieben hat, soll der Vorsitzende aus den Reihen der Prohedroi nehmen und
32aufrollen jedes der beiden Zinntäfelchen und mit Wollfäden umwickeln und in
33eine bronzene Hydria werfen in Gegenwart des Volkes; vorbereiten sollen
34das die Prytanen; die Schatzmeister der Göttin sollen hinein-
35bringen eine goldene Hydria und eine silberne alsbald in die Volk(sversammlung);
36der Vorsitzende soll die bronzene Hydria schütteln und die beiden
37Zinntäfelchen der Reihe nach herausnehmen und das erste in
38die goldene Hydria legen, das zweite in die silberne,
39und sie zubinden. Der Vorsitzende der Prytanen soll sie ver-
40siegeln mit dem öffentlichen Siegel, daneben kann siegeln auch von den
41übrigen Athenern jeder, der will. Sobald sie versiegelt haben,
42sollen die Schatzmeister die Hydrien auf die Akropolis tragen. Wählen soll
43das Volk drei Männer, einen aus dem Rat, zwei aus allen
44Athenern, die nach Delphi reisen und den Gott be-
45fragen, gemäss welcher der beiden Schriften die Athener verfahren sollen
46mit der heiligen Au, ob gemäss der aus der goldenen Hydria oder der aus
47der silbernen. Sobald sie aber zurückkehren vom Gott, sollen sie herunter-
48tragen die Hydrien, und verlesen werden sollen dem Volk der Orakelspruch und die
49Schriften von den Zinntäfelchen; welche der beiden Schriften der
50Gott bezeichnet hat, dass sie günstiger und vorteilhafter für das Volk der Athener ist,
51dieser gemäss soll verfahren werden, damit es aufs gottesfürchtigste geschehe gegenüber
52den beiden Göttinnen und niemals in den künftigen Zeit ein Frevel geschehe
53hinsichtlich der heiligen Au und hinsichtlich der anderen Heiligtümer in
54Athen. Jetzt aber soll aufzeichnen diesen Volksbeschluss und den früheren
55des Philokrates über die Heiligtümer der Sekretär des Rates auf
56zwei steinerne Stelen und sie aufstellen, die eine in Eleusis beim
57Propylon des Heiligtums, die andere im Eleusinion in der Stadt.
58Opfern sollen ein günstig stimmendes Opfer den beiden Göttinnen der Hierophant und die
59Priesterin der Demeter; - - - der Schatzmeister des Volkes
60- - - Drachmen. Geben soll er ferner für die Aufzeichnung
61- - - Drachmen für jede der beiden (Stelen) aus dem Dekret-Fonds
62des Volkes. Geben soll er ferner von den Gewählten
63nach Delphi einem jeden - - Drachmen als Reisegeld. Geben soll er auch
64den Gewählten für die heilige Au 5 Drachmen einem
65jeden aus dem Dekret-Fonds des Volkes.
66Bereitstellen sollen marmorne Grenzsteine, so viele wie nötig, die Poleten,
67- - - Rat - - - Verdingung; die Vorsitzenden
68- - - sollen schriftlich festlegen, wie sie gearbeitet
69werden - - - und aufgestellt werden sollen (auf) der heiligen Au,
70- - - die Gewählten. Das Geld
71- - - mit Steinen die Grenzen (abzumarken), soll geben der
72Schatzmeister des Volkes aus dem Dekret-Fonds
73des Volkes.
74Folgende wurden gewählt für die heilige Au, um anstelle der ausgeschiedenen
75neue Grenzsteine zu setzen: Aus dem Rat: Arkephon aus dem Demos Halai,
76- - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Thria,
77- - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Hagnous;
78aus den Privatleuten: - - - aus dem Demos - - -, Hippokrates aus dem Demos Kera-
79meis, - - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Kedoi, Emmenides aus dem Demos E- -
80- - - aus dem Demos Sounion, Aristeides aus dem Demos Oe,
81- - -, aus dem Demos - - -, Glaukon aus dem Demos Perithoidai, Phaidros
82aus dem Demos - - -; für das Orakel nach Delphi: aus den Privatleuten:
83- - - aus dem Demos - - -, Eudidaktos aus dem Demos LamptraiI;
84aus dem Rat: - - - aus dem Demos LamptraiI. Folgendes wird (an dem Beschluss) verbessert:
85Wenn eines Zusatzes bedarf dieser Beschluss, soll der Rat berechtigt sein
86zu beschließen, was ihm das beste zu sein scheint.
            

- - -
1- - -
2- - -
3- - -
4- - - of the - - -
5- - - the People shall elect
6straightaway ten men from all the Athenians and five from the Council;
7and those elected shall - in the Eleusinion in the city
8- - - of the sacred tract
9- - - from neither favour nor
10enmity - - - but as justly and piously as possible
11- - - from the sixteenth of Posideon
12- - - in the archonship of Aristodemos (352/1); and there shall be present
13the king and the hierophant and the torchbearer
14and the Kerykes and the Eumolpidai and any other Athenian who
15wishes, so that they may place the markers as piously and justly as possible;
16and there shall have oversight of the sacred tract and the other
17[sacred precincts] at Athens from this day for
18all time those whom the law requires for each of them and
19the Council of the Areopagos and the general
20elected for the protection of the country and the patrol commanders
21and the demarchs and the Council in office at any time
22and any other Athenian who wishes, in whatever way
23they know how; and the secretary of the Council shall write on two
24pieces of tin, equal and alike, on the one, if it is preferable and better
25for the Athenian People that the king lets out the
26area of the sacred tract which is now being worked [out]side (or [in]side ?) the markers
27for building the portico and repair of the sanctuary of the two goddesses;
28and on the other piece of tin, if it is preferable and better for the Athenian People
29to leave the area of the sacred tract which is now being worked [out]side (or [in]side ?) the markers
30fallow for the two goddesses; and when the secretary
31has written, the chairman of the presiding committee shall take
32each of the two pieces of tin and roll them up and tie them with wool
33and put them into a bronze water jug in the presence of the People;
34and the prytany shall prepare these things; and the treasurers of the goddess
35shall bring down a gold and a silver water-jug straightaway to the People;
36and the chairman shall shake the bronze water-jug and take out
37each piece of tin in turn, and shall put the first piece of tin
38into the gold water-jug and the second into the silver one
39and bind them fast; and the prytany chairman shall seal them
40with the public seal and any other Athenian who wishes
41shall counterseal them; and when they have been sealed,
42the treasurers shall take the water-jugs up to the acropolis;
43and the People shall elect three men, one from the Council, two from
44all the other Athenians, to go to Delphi and enquire of the god,
45according to which of the writings the Athenians are to act
46concerning the sacred tract, whether those from the gold water-jug or those from
47the silver one; and when they have come back from the god, they shall break open
48the water jugs, and the oracle and the writings on the pieces of tin
49shall be read to the People; and according to whichever of the writings the
50god ordains it to be preferable and best for the Athenian People,
51according to those they are to act, so that matters relating to the two goddesses
52shall be handled as piously as possible and never in future shall anything impious
53happen concerning the sacred tract or the other sacred places at
54Athens; and the secretary of the Council shall [now] inscribe this decree
55and the previous one of Philokrates [about the sacred places] on
56two stone stelai and stand one at Eleusis by the
57[gateway of the sanctuary], the other in the Eleusinion in the city;
58and the hierophant and the priestess of Demeter shall also sacrifice [a propitiatory sacrifice] to the two goddesses - - -
59the treasurer of the People - - -
60drachmas; and give for inscribing
61- - - drachmas for each of the two from the
62People’s fund for expenditure on decrees; and give for each
63of those elected to go to Delphi - drachmas for travelling expenses; and give
64to those elected on the sacred tract 5 drachmas each
65from the People’s fund for expenditure on decrees; and the official sellers shall [supply]
66as many [stone markers] as may be needed
67- - - the contract - - - the Council - - - the presiding committee
68- - - draw up specifications for their manufacture
69- - - [and] placement on the sacred
70tract - - - those who have been elected;
71and the treasurer of the People shall give the money - - - stone - - - the markers
72from the People’s fund for expenditure on
73decrees.
74[The following were elected on the] sacred tract
75[to put new markers] in place of the dilapidated ones. [From the Council]: Arkephon of Halai,
76- - - of Thria,
77- - - of Hagnous.
78[From private individuals: - - - ] Hippokrates of Kerameis,
79- - - of Kedoi, Emmenides of Koile (or Hekale)
80- - - of Sounion, Aristeides of Oe,
81- - - Glaukon of Perithoidai, Phaidros
82- - - for the oracle at Delphi. From private individuals:
83- - - Eudidaktos of Lamptrai.
84[From the Council]: - - - of Lamptrai. The following correction is made:
85if this decree lacks anything, the Council shall be empowered
86to vote whatever seems to it to be best.
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LIV 115
 • SEG LXI 120
 • SEG LXII 61
 • SEG LXIV 8
 • SEG LXVII 25

IG

 • IG II/III² 204
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.