Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Cypri. Pars II. Inscriptiones Cypri alphabeticae. Fasc. 1. Inscriptiones Cypri orientalis: Citium, Pýla, Golgi, Tremithus, Idalium, Tamassus, Kafizin, Ledra. Edid. Maria Kantirea et Daniela Summa. – Berlin 2020
 • / I. Citium
 • / IG XV 2, 1 - IG XV 2, 1
 • /IG XV 2, 1
IG XV 2, 1 IG XV 2, 1
IG XV 2, 1 IG XV 2, 1

IG XV 2, 1

IG XV 2, 2 IG XV 2, 915
IG XV 2, 2 IG XV 2, 915
{{ btn.key }}
unbekannt
Kition?
Edikt und Brief König Ptolemaios VIII.
Orthostat
Marmor
145/4
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Daniela Summa
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Daniela Summa
          

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
1‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τ̣οῦ̣ κςʹ 𝈪 καὶ προστέταχεν ΜΗ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
2μηθένα ὑπὲρ τούτων μηδὲ διακούειν ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒.
3προστέταχεν δὲ καὶ τοὺς ἀνακεχωρηκότ̣[ας ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
4διὰ τὸ ἐνεσχῆσθαι αἰτίαις καταπορεύεσθ̣[αι εἰς τὰς ἰδίας καὶ γίνεσθαι]
5πρὸς αἷς καὶ πρότερον ἦσαν ἐργασίαις καὶ κομ[ίζεσθαι τὰ ἔτι ὑπάρχοντα]
6ἄπρατα ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτῶν τῶν διὰ ταῦτα [ἠνεχυρασμένων. vacat? ]
7τοὺς δὲ στρατευομένους διορθοῦσθα̣[ι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒].
8ἀφίησι δὲ καὶ τ[οὺς στρ]ατιώτας τοὺς τε π̣ε[ζοὺς καὶ ἱππεῖς καὶ ναύτας]
9τ̣οὺς ἐκ το[ῦ βασιλικοῦ τῶ]ν̣ ἀ̣ναδεδομένων ΟI‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
10τα ὀφειλ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ς τὰς τιμάς vac. [  vacat  ].
11προστέ[ταχεν δὲ καὶ μηθένα κακ]οτεχνεῖν περὶ μηθεν̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
12μηδὲ παρὰ [τὰ ἐν αὐτοῖς διηγορ]ευμένα πράσσειν κ̣ατ̣[ὰ μηδεμίαν παρεύ]‒
13ρεσιν μηδὲ̣ [τοὺς ἐπὶ πραγμάτ]ων τεταγμένους περὶ τ[ῶν ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
14εὐθύνειν μ[ηθένα· εἰ δὲ μή, θανά]τωι ζημιοῦσθαι· ἐξ̣ετέθ[η ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
15ἐκ τῆς παρὰ τ̣[οῦ βασιλέως π]εμφθείσης ἐπιστο[λῆςvacat  ]
16βασιλεὺς Πτ[ολεμαῖος ταῖς ἐν] Κ̣ύπρωι τεταγμέναις πεζ[ικαῖς καὶ ἱππικαῖς]
17καὶ ναυτικα[ῖς δυνάμεσι χαίρ]ειν· καὶ ὑμᾶς δ᾽ οἰόμεθα δεῖν ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
18λαβόντας ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ἀρχηγοὶ γεγόνατε τοῦ καὶ ΕΝ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
19ὡς ἥρμοζε ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ καὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον πραγμά[των ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
20καταστῆνα̣ι̣ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒μηθέντας δ᾽ ἔσχετε καὶ τοὺς ‾‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
21πάντ[α]ς καὶ τοὺς πρ[οσ]κ̣ληθέντας ἔξωθεν ὑφ᾽ ἡμῶν ΜΝ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
22καὶ τῆς γεγενημένης ἡμῖν μεθ᾽ ὑμῶν συναναστροφ̣[ῆς καὶ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
23μᾶλλον ἐκκα[υθ]έντες καὶ μεριμνήσαντές τι ΑΝΥ̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
24π̣α̣ρὰ [π]άντα τὸν̣ [βί]ον καὶ μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπν[οῆς ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ δια]‒
25σῶισαι, διὰ βίου τε τὰς σιταρχίας ἅπασιν ἐτάξαμ[εν, ὃ οὐδεὶς τῶν ἡμετέ]‒
26[ρω]ν̣ προγόνων μνημονεύεται πεποιηκώς, καὶ τ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
27[. . .] εἰς Πηλούσιον ἐποιήσαμεν π[ρ]οσθε󰀤[. .]‾‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
28‒ ‒ ‒c.8‒ ‒ ‒Χ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒Γ̣ΝΤΟΥ‒ ‒ ‒ ‒ ‒Η̣‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Kein Text vorhanden.
            

- - -
1- - - des 26. (Jahres) und hat angeordnet, dass - - -
2keiner darüber weder Verhöre anstellen - - -.
3Er ordnete auch an, dass diejenigen, die verlassen haben - - -
4wegen der Belangung mit Anschuldigungen, zurückkehren zu ihren (Feldern) und sich zuwenden
5denjenigen Tätigkeiten, die sie früher ausgeübt hatten, und (zurück)bekommen das, was noch vorhanden und
6nicht verkauft ist von ihren Besitztümern, die deshalb verpfändet worden waren; vacat?
7dass die dienenden Soldaten verbessert werden - - -
8Er erläßt auch den Soldaten, sowohl den Infanteristen als auch den Reitern und Matrosen
9die aus der königlichen (Kasse) herausgegebenen - - -
10schuld- - - die Preise. vac.
11Er ordnete auch an, dass niemand sich übel verhalte gegenüber - - -
12noch gegen das in ihnen (= den Verordnungen) Bestimmte handle unter keinem Vor-
13wand, noch dass die für die Staatsgeschäfte eingesetzten (Beamten) bezüglich - - -
14irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen, widrigenfalls sie mit dem Tode zu bestrafen. Verordnet am - - -.
15Aus dem von dem König gesandten Brief:
16König Prolemaios grüßt die in Zypern stationierten Infanterie- und Kavallerie-
17und Marinetruppen! Auch Wir wissen, wie zu [ehren seid ihr, die ihr]
18erworben [habt Dank dafür, dass] ihr die Ursache geworden seid für - - -
19wie es sich fügte, - - - und der Angelegenheiten in Ägypten [Herr]
20zu werden - - - ; und ihr [integriert] habt auch die - - -
21alle und die von außerhalb von Uns hinzugerufenen (Soldaten). [In Erinnerung daran]
22und an die gemeinsame Rückkehr von euch mit Uns und - - -
23noch mehr entflammt und sorgend bedacht, etwas - - -
24für die ganze Lebenszeit und bis zum letzten Atemzug - - -[euch] zu
25erhalten, habe ich auf Lebenszeit Verpflegungsgeld für alle bestimmt, was keiner Unserer
26Vorfahren, soweit erinnerlich, je getan hat, und - - -[für die, die gekommen]
27[sind] nach Pelusion, haben Wir zusätzlich gemacht - - -
28- - -
- - -
            

- - -
1- - - del 26 (anno) e ha ordinato che - - -
2né si incrimini nessuno riguardo a queste cose - - -.
3Egli ha ordinato anche che quelli che si sono ritirati - - -
4per essere stati oggetto di accuse, ritornino alle loro case e riprendano le
5attività, che praticavano precedentemente, e ricevano di nuovo quello che ancora c’è e
6non è stato venduto delle loro proprietà, che per queste ragioni erano state confiscate; vacat?
7I militari in servizio vengano reintegrati - - -
8Egli accorda anche ai soldati, sia ai fanti che ai cavalieri e marinai,
9ai quali sono stati distribuiti dai fondi del re - - -
10i debiti- - - i costi. vac.
11Egli ha ordinato anche che nessuno compia azioni fraudolente nei confronti di - - -
12né agisca con nessun pretesto contro le disposizioni
13qui prescritte, né i funzionarii a questo proposito - - -
14chiedano a nessuno di rendere conto; in caso contrario siano condannati a morte. Ordinato il - - -.
15(Estratto) dalla lettera inviata dal re:
16Il re Ptolemaios saluta le truppe di infanteria, cavalleria e marina
17di stanza a Cipro! E noi riteniamo che voi dobbiate [essere onorati]
18acquisendo - - - siete stati la causa per - - -
19come era appropriato, - - - e per divenire (sovrano) degli affari in Egitto
20- - - ; e avevate anche i - - -
21tutti e i soldati da noi chiamati dall’esterno. Ricordandoci di queste cose
22e delle nostre relazioni con voi e - - -
23ed essendo ancor più ardenti e preoccupati di - - -
24mantenere [voi] - - - per tutta la vita e fino all’ultimo respiro,
25abbiamo stabilito per tutti a vita le spese di vitto (il soldo), cosa che nessuno
26dei nostri predecessori, a memoria d’uomo, ha mai fatto, e - - - [per quelli, che hanno combattuto]
27a Pelousion, abbiamo fatto inoltre - - -
28- - -
- - -
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG XII 548
 • SEG XVI 784
 • SEG XXXVII 1372
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.